Smittskyddsåtgärder på skolorna

Så tycker lärarna och de fackliga ombuden

En tydlig majoritet av gymnasielärarna vill ha kvar distansundervisningen, på grund av det nuvarande coronasmittläget. Det är en av slutsatserna i våra undersökningar om skolornas smittskyddsåtgärder.

Publicerad

Under januari 2021 genomförde Lärarnas Riksförbund två under­sök­ningar för att följa upp hur smitt­skydds­åtgärder genom­förs på skolorna.

Den ena enkäten är riktad till förbundets ombud i kommuner och i friskolor (för­enings­ombud) och undersöker i vilken utsträck­ning som skolorna har kunnat genom­föra diverse åtgärder samt om risk­bedöm­ningar har gjorts inför vår­terminens start.

Den andra är en kort enkät riktad till lärare från förbundets medlems­panel, där dessa har fått ta ställning till liknande frågor.

Smittskyddsåtgärder på skolorna – Så tycker lärarna och de fackliga ombuden

Enkäten till förenings­ombud fick en svars­frekvens på 50 procent och enkäten till lärare fick 61 procent.

Sammanfattning av undersökningarnas resultat

I undersökningen riktad till föreningsombud framkommer att:

  • en fjärdedel anser att inga skolor hos huvudmannen följer upp arbetsbelastningen löpande, och endast 16 procent svarar att uppföljning görs på samtliga skolor.
  • endast en tredjedel av föreningsombuden anser att riskbedömningar fullt ut genom­fördes inför vårterminens start, och sex av tio anser att det delvis har gjorts.

I undersökningen riktad till lärare framkommer att:

  • 60 procent av gymnasielärarna anser att undervisningen bör ske helt på distans. Övriga svarar både på distans och i skolan, beroende på den lokala situationen.
  • 43 procent av högstadielärarna vill att undervisningen ska ske helt på distans.
  • endast en tiondel av låg- och mellanstadielärare anser att undervisningen helt ska ske i skolan, medan 66 procent svarar både distans/på plats.
  • det råder delade meningar om vem som bör fatta beslut om eventuella nedstäng­ningar av skolor. Över hälften anser att beslutet bör tas på minst regional nivå.
  • fyra av tio lärare vill använda munskydd och/eller visir i skolan, och fem av tio vill inte använda skydden.

Båda undersökningarna bekräftar att:

  • möblera luftigt, undervisa halvklass och att öka ventilationen är smittskydds­åtgärder som inte är genomförbara i skolan.

Undersökning nr LRUND196PM


Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55