Skyddsombudens roll och förutsättningar

En undersökning om lokalt arbetsmiljöarbete

Det bedrivs glädjande nog systematiskt arbetsmiljöarbete på de allra flesta skolor. Men Lärarnas Riksförbunds enkätundersökning visar också på stora brister. Exempelvis hindras vart femte skyddsombud på friskolorna i sitt uppdrag.

I oktober 2020 skickades en enkät till Lärarnas Riksförbunds cirka 2 500 skydds­­ombud och huvud­skydds­ombud, både ordinarie och bi­trädande, för att under­söka deras roll och för­ut­sätt­ningar samt hur arbets­miljö­arbetet fungerar i skolan.

Enkäten bestod också av några frågor kopplade till den pågående pandemin och dess påverkan på arbets­miljö­arbetet. Dessa svar har sammanställts i en separat promemoria.

Skyddsombudens roll och förutsättningar – En undersökning om lokat arbetsmiljöarbete

Resultaten i denna rapport syftar till att sammanfatta hur för­ut­sätt­ning­arna för skydds­ombuden och arbets­miljö­arbetet ser ut idag och resultaten har jämförts mot en mot­svarande under­sök­ning som genom­­fördes 2017. Svars­frekvensen på under­­sök­ningen blev 52 procent.

Sammanfattande resultat

  • 1 av 4 skyddsombud har inte fått tillräckligt med avsatt tid för uppdraget. Ju större förståelse som rektorn uppvisar desto mer tid upplever skyddsombuden att det finns för uppdraget.
  • 1 av 10 skyddsombud svarar att de har hindrats av sin arbetsgivare i sitt uppdrag som skyddsombud. Denna andel är högre inom privat sektor, där närmare 1 av 5 svarar att de har hindrats.
  • 9 av 10 skyddsombud uppger att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbets­platsen, vilket ligger i linje med 2017 års resultat. 7 av 10 skyddsombud upplever dock att förekomsten av eventuell ohälsosam arbetsbelastning inte undersöks regelbundet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • 3 av 10 skyddsombud upplever att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats på grund av coronapandemin. Samtidigt svarar 15 procent att det har försämrats.
  • 9 av 10 skyddsombud uppger att stress och arbetsbelastning är det mest angelägna området att arbeta med för att nå en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  • Jämfört med 2017 har något färre skyddsombud genomgått en arbetsmiljöutbildning under det senaste året. Andelen som aldrig har genomgått en arbetsmiljöutbildning inom ramen för sitt uppdrag har ökat och uppgår till närmare 20 procent.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser

Det är glädjande att den stora majoriteten skyddsombud uppger att det bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Samtidigt är det väldigt tydligt att många skyddsombud inte har tillräckliga resurser i tid och utbildning för uppdraget. Det är även oroväckande att stress och arbetsbelastning är det mest angelägna området att arbeta med samtidigt som sju av tio skyddsombud uppger att detta inte undersöks av arbetsgivaren.

Såväl arbetsgivare som staten behöver ta krafttag och mer ansvar. En hållbar arbetsmiljö för landets lärare kräver ett fungerande arbetsmiljöarbete som säkerställer att det är sådan balans mellan krav och resurser att ohälsosam arbetsbelastning inte uppstår. För att arbets­miljö­arbetet ska fungera på skolorna behöver alla skyddsombud få både kunskapen och tiden som behövs för uppdraget.

Undersökning nr LRUND201