Lönestatistik 2020

Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2020–­januari 2021

I denna lönestatistik hittar du uppgifter om lönerna för olika lärargrupper och för studie- och yrkesvägledare. Vi jämför också löneutvecklingen 2019 till 2020. Med hjälp av tabellerna kan du som lärare eller SYV se hur du står dig jämfört med kolleger i samma yrkesgrupp och i samma ålders­spann. Vi har också lyft fram extra intressanta siffror, exempelvis högsta och lägsta lön i vissa kategorier.

Publicerad

Så tog vi fram statistiken

Lönestatistiken är baserad på de upp­gifter om lön som Lärarnas Riks­förbund samlade in genom en webb­enkät under perioden november 2020 till januari 2021.

Webbenkäten skickades till 61 800 med­lemmar i förbundet som upp­givit att de var yrkesverksamma vid tidpunkten för ut­skicket. Av dessa nåddes 58 500 av ut­skicket, varav 22 900 svarade på enkäten.

Löneuppgifterna för 2020 avser månads­lönen i oktober 2020. Samtliga löne­upp­gifter är omräknade till heltidslön och inkluderar tillägg för lärarlönelyft, karriär­tjänst och andra tillägg från arbets­givaren.

Lönestatistik 2020 – Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2020–januari 2021

Vid insamlingen av löneuppgifter hade inte alla medlemmar fått sin nya lön ännu och detta påverkar löneläget som redovisas i denna statistik. Löne­upp­gifterna som redovisas kan därför visa ett något lägre löneläge än det faktiska.

Definitioner av lönebegreppen

  • Medellön: medelvärdet av alla ingående löner i respektive klass, summan av ingående löner dividerat med antal personer
  • Median: den mittersta lönen i en rangordning av dessa, 50 procent (%) har en lägre lön, 50 % en högre.
  • 10:e percentilen: lönevärdet där 10 % har en lägre lön, 90 % en högre.
  • 90:e percentilen: lönevärdet där 90 % har en lägre lön, 10 % en högre.

Medellön och median visas inte för klasser med färre än fem individer. 10:e percentilen och 90:e percentilen visas inte för klasser med färre än tio individer.

Att tänka på när du jämför medellön och medianlön

När det gäller lönestatistik är det viktigt att känna till att det kan bli skillnad om man tittar på medelvärde eller median. Medelvärdet är summan av alla observerade värden dividerat med antalet. Median är det mittersta värdet när de har sorterats i stigande ordning. Medel­värdet är mer känsligt för extrem­värden och skeva fördelningar än medianen. Höga löner drar till exempel upp medelvärdet, men de påverkar inte på samma sätt medianen.

Löneutveckling mellan 2019 och 2020

I vår statistik jämförs löneuppgifter från löneenkäten år 2020 mot motsvarande uppgifter för löneenkäten år 2019. Tabellerna redovisar den kollektiva löne­utvecklingen mellan åren 2019 och 2020 uppdelat efter yrke.

Den totala löneutvecklingen för 2020 uppgick till 2,8 procent jäm­fört med 2019. Yrkes­gruppen kultur­skole­lärare hade högst procentuell löne­utveckling, 4,9 procent, men är också den yrkes­grupp som har lägst medel­lön. Speciallärare är den yrkes­­grupp som där­efter hade högst löne­utveckling med 3,4 procent. Yrkes­gruppen folk­hög­skole­lärare hade den lägsta procentuella utvecklingen med 1,2 procent.

Undersökning nr LRUND203

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55