Föräldrarna om barnens distansundervisning

En utvärdering av pandemins effekter på skolan

En stor majoritet av föräldrarna tycker att mer distans­under­vis­ning i framtiden vore dåligt. En majoritet anser också att deras barn har lärt sig mindre under coronapandemin på grund av distans- och fjärr­­­under­­visning.

Denna undersökning är en liten del av Lärarnas Riksförbunds stora väljar­undersökning. Den är genom­förd bland ett riks­representa­tivt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slumpmässigt utvalda väljare svarade 2 581 – en svars­frekvens om 47 procent.

Denna delrapport, som endast handlar om föräldrars bedömning av barnens skolgång under pan­demin, består av genomförda telefon­intervjuer med 855 föräldrar till barn i skolåldern. De ingår i undersökningens population, men redovisas alltså separat när det gäller just skolgång under pandemin.

Föräldrarna om barnens distansundervisning – En utvärdering av pandemins effekter på skolan

Frågeställning och resultat

Vi har via undersökningsföretaget Exquiro Market Research frågat föräldrar till barn i skol­åldern om de generellt anser att undervisningen i skolan efter coronapandemin i större utsträckning borde bygga på mer fjärr- och distans­under­visning och därmed mindre traditionell klassrumsundervisning.

Vi har även frågat de föräldrar som har barn i skolåldern som faktiskt har fått fjärr- eller distansundervisning hur de bedömer att denna typ av under­visnings­form påverkat deras barns skolgång.

  • En generell slutsats är att föräldrarna är negativa till fortsatt och ökad fjärr- och distansundervisning.
  • Den stora majoriteten föräldrar, tre fjärdedelar (76 procent), anser att ett förslag om mer fjärr- och distansundervisning i framtiden vore mycket dåligt eller ganska dåligt.
  • En majoritet bland föräldrar till barn som fått fjärr- och/eller distans­under­visning, 56 procent, anser dessutom att deras barn lärt sig mindre än vid vanlig klassrumsundervisning.

Förslag från Lärarnas Riksförbund

  • Överlåt till lärarna att fatta beslut om undervisningens former och metoder.
  • Istället för att försöka ersätta klassrumsundervisning behöver stat och huvudmän satsa på densamma. Lärare behöver tid till planering och efterarbete för att varje undervisningstimme ska hålla hög kvalitet. Av den anledningen måste riktmärken för undervisningstiden införas.
  • Entreprenader ska inte vara tillåtet i grund- och gymnasieskola. Endast efter tillstånd från Skolinspektionen i vuxenutbildningen.

Undersökning nr LRUND208

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55