Skolan, valet och S-väljarnas prioriteringar

En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Sju av tio socialdemokratiska väljare vill att staten tar över skolan. Det är en ännu starkare majoritet än snittet i hela väljarkåren. Det framgår av Lärarnas Riksförbunds enkät inför valet 2022.

LR:s stora väljar­under­sökning är genom­förd bland ett riks­represen­tativt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slump­mässigt utvalda väljare svarade 2 581, vilket mot­svarar en svars­frekvens på 47 procent.

Denna rapport fokuserar på Social­demokraternas sympati­sörer. Analysen i rapporten visar att partiets väljare har en ännu större majoritet för ett statligt huvudmannaskap än snittet i hela väljarkåren. Med andra ord finns det ingen anledning för S att tveka i frågan om nationellt ansvar för skolan.

Skolan, valet och S-väljarnas prioriteringar – En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Resultaten av undersökningen

  • Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skol­politik. Det mot­svarar 36 procent av hela valmanskåren. Nästan 4 av 10 väljare som uttrycker en parti­preferens uppger samtidigt att de är beredda att rösta på ett annat parti om de har en bättre skolpolitik än det parti de egentligen tänkt rösta på.
  • Flera partier har ett svagt stöd bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken –vilket dock inte gäller Social­demokrater­na. I denna undersökning säger 51 procent av de egna sympati­sörerna att det egna partiets skolpolitik är den bästa, utifrån vad de känner till. Endast Liberalernas sympatisörer uppvisar en högre siffra gentemot det egna partiets skolpolitik.
  • Alla väljare prioriterar skolans likvärdighet mycket högt, högre än det som kallas det fria skolvalet. Det gäller också S-väljarna. Likvärdighet i hela landet och skolans kompensatoriska uppdrag skattas rekordhögt, och bejakas av nästan samtliga S-sympatisörer, men det fria skol­valet bejakas dock endast av 47 procent av sympatisörerna och anses därmed vara mindre viktigt, vilket också gäller Mp:s och V:s sympatisörer.
  • En majoritet av väljarna, 6 av 10, vill se ett statligt huvud­manna­skap för de kommunala skolorna. Här ligger Social­demokraternas sympatisörer rejält över genomsnittet för valmans­kåren, med 70 procent.
  • Stödet för friskolevinster är mycket magert bland väljarna. Knappt var femte väljare tycker att friskolor ska få ta ut vinst. Detta är däremot en markant skillnad jämfört med 2018 då hela 32 procent var positiva till vinstuttag. Socialdemokraternas väljare ger ett mycket lågt stöd för vinstuttag, 9 procent, vilket gör att de sällar sig till de mest kritiska partisympatisörerna.

S-väljarna om Socialdemokraternas skolpolitik

Socialdemokraternas sympatisörer är helt överens med resten av väljarkåren i många stora skolpolitiska frågor. Vissa ämnen tycks dock ligga särskilt varmt om hjärtat till exempel att en mycket tydlig majoritet vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för de skolor som idag är kommunala, liksom att stödet vinstuttag i friskolesektorn är mycket litet.

Likvärdighet över hela landet trumfar också det fria skolvalet, vilket också stämmer för sympatisörer till de övriga politiska partierna. S-väljarna är däremot betydligt mer svala kopplat till det som kallas det fria skolvalet.

Väljarundersökningen visar vidare att det generellt sett finns 2,7 miljoner väljare att vinna på en bättre skolpolitik. Socialdemokraterna utmärker sig här genom att en relativt hög andel av de egna väljarna, 51 procent, anser att den egna skolpolitiken är den bästa. Det finns trots det en stor potential att både behålla egna väljare och vinna över andra väljargrupper genom att anpassa den egna skolpolitiken så att den ligger närmare opinionen i system­viktiga skolfrågor.

De enskilda partier, förutom det egna, som flest S-sympatisörer anser har den bästa skol­politiken är Liberalerna och Vänsterpartiet, men siffrorna är ändå låga för dessa alternativ.

Undersökning nr LRUND211

Denna rapport är en del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning inför valet 2022. Rapporter kring de olika riksdagspartierna publicerades under oktober—november 2021. Här hittar du huvudrapporten om samtliga väljare, som publicerades i mars 2022.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55