Skolan, valet och L-väljarnas prioriteringar

En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Liberalerna har ett rekordstarkt stöd för sin egen skol­politik bland sina väljare. Det finns också en stor potential att vinna fler väljare baserat på just skol­politik. Det fram­går av Lärarnas Riks­förbunds enkät inför valet 2022.

LR:s stora väljar­under­sökning är genom­förd bland ett riks­represen­tativt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slump­mässigt utvalda väljare svarade 2 581, vilket mot­svarar en svars­frekvens på 47 procent.

Denna rapport fokuserar på Liberalernas sympati­sörer, som redan är mycket nöjda med sitt eget partis skolpolitik. Potentiellt kan dock nästan 4 av 10 väljare tänka sig att byta parti på grundval av skolpolitik, och analysen i rapporten visar att Liberalerna kan vinna väljare exempelvis genom att lägga i en ännu högre växel i kravet på ett statligt huvud­manna­skap för de kommunala skolorna.

Skolan, valet och L-väljarnas prioriteringar – En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Resultaten av undersökningen

  • Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skol­politik. Det mot­svarar 36 procent av hela valmanskåren. Nästan 4 av 10 väljare som uttrycker en parti­preferens uppger samtidigt att de är beredda att rösta på ett annat parti om de har en bättre skolpolitik än det parti de egentligen tänkt rösta på.
  • Flera partier har ett svagt stöd bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken – men Liberalerna har ett rekordstarkt stöd. I denna undersökning säger 72 procent av de egna sympatisörerna att det egna partiets skolpolitik är den bästa, utifrån vad de känner till. Det är rekordhögt och dessutom med god marginal.
  • Alla väljare prioriterar skolans likvärdighet mycket högt, högre än det som kallas det fria skolvalet. Det gäller också L-väljarna. Likvärdighet i hela landet och skolans kompensatoriska uppdrag skattas rekordhögt, och bejakas av nästan samtliga L-sympa­tisörer, men det fria skol­valet bejakas av 72 procent av sympatisörerna och anses därmed också vara viktigt, vilket partiet har gemensamt med de övriga borgerliga partierna.
  • En majoritet av väljarna, 6 av 10, vill se ett statligt huvudmannaskap för de kommunala skolorna. Här ligger Liberalernas sympatisörer rejält över genomsnittet för val­mans­kåren, med 73 procent.
  • Stödet för friskolevinster är mycket magert bland väljarna. Knappt var femte väljare tycker att friskolor ska få ta ut vinst. Detta är däremot en markant skillnad jämfört med 2018 då hela 32 procent var positiva till vinstuttag. Liberalernas väljare ger också ett lågt stöd för vinstuttag, 32 procent, men det är ett klart starkare stöd än genomsnittet.

L-väljarna om Liberalernas skolpolitik

Liberalernas sympatisörer är helt överens med resten av väljarkåren i många stora skol­politiska frågor. Vissa ämnen tycks dock ligga särskilt varmt om hjärtat, till exempel att en mycket tydlig majoritet vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för de skolor som idag är kommunala, liksom att en majoritet av sympatisörerna vill se tidigare betyg.

Likvärdighet över hela landet trumfar också det fria skolvalet, vilket också stämmer för sympatisö­rer till de övriga politiska partierna. L-väljarna är däremot mer positiva kopplat till det som kallas det fria skolvalet.

Väljarundersökningen visar vidare att det generellt sett finns 2,7 miljoner väljare att vinna på en bättre skolpolitik. Liberalerna utmärker sig här genom att en mycket hög andel av de egna väljarna, 72 procent, anser att den egna skolpolitiken är den bästa. Det finns trots det en stor potential att både behålla egna väljare och vinna över andra väljargrupper genom att justera den egna skolpolitiken så att den ligger närmare opinionen i systemviktiga skol­frågor.

Det enda enskilda parti, förutom det egna, som flest L-sympatisörer anser har den bästa skol­politiken är Moderaterna, men siffran är mycket låg.

Undersökning nr LRUND213

Denna rapport är en del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning inför valet 2022. Rapporter kring de olika riksdagspartierna publicerades under oktober—november 2021. Här hittar du huvudrapporten om samtliga väljare, som publicerades i mars 2022.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55