Skolan, valet och V-väljarnas prioriteringar

En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Vänsterpartiets väljare är tydligare än väljarkåren som helhet i vissa hjärte­frågor. Det handlar om ett starkt stöd för en statlig skola och nationell lik­värdig­het, samt ett extra tydligt avståndstagande från vinst­uttag i skolan. Det framgår av Lärarnas Riks­förbunds enkät inför valet 2022.

LR:s stora väljar­under­sökning är genom­förd bland ett riks­represen­tativt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slump­mässigt utvalda väljare svarade 2 581, vilket mot­svarar en svars­frekvens på 47 procent.

Denna rapport fokuserar på Vänsterpartiets sympati­sörer. Analysen i rapporten visar att partiet bör lyfta frågan om nationell lik­värdighet i sin skolpolitik. V-sympati­sörer sticker ut jämfört med väljar­kåren som helhet vad gäller till exempel starkt stöd för statlig skola och ett extra tydligt avstånds­tagande mot vinst­uttag i skolan.

Skolan, valet och V-väljarnas prioriteringar – En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Resultaten av undersökningen

  • Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skol­politik. Det mot­svarar 36 procent av hela valmanskåren. Nästan 4 av 10 väljare som uttrycker en parti­preferens uppger samtidigt att de är beredda att rösta på ett annat parti om de har en bättre skolpolitik än det parti de egentligen tänkt rösta på.
  • Flera partier har ett svagt stöd bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken, och Vänsterpartiet kan sägas inta en mittenposition. Det vill säga att det finns flera partier som har både starkare och svagare stöd bland de egna väljarna. 42 procent av de egna sympatisörerna stöder det egna partiets skolpolitik, utifrån vad de känner till. Det kan jämföras med Center­partiets siffra som är nere på 23 procent, eller Liberalernas som är uppe på 72 procents stöd bland de egna sympatisörerna.
  • Alla väljare prioriterar skolans likvärdighet mycket högt, högre än det som kallas det fria skolvalet. Det gäller också V-väljarna. Likvärdighet i hela landet och skolans kompensatoriska uppdrag skattas rekordhögt, och bejakas av nästan samtliga V-sympati­sörer, men det fria skol­valet bejakas endast av 33 procent av sympatisörerna och anses därmed mindre viktigt. Detta utmärker Vänsterpartiet.
  • En majoritet av väljarna, 6 av 10, vill se ett statligt huvud­manna­skap för de kommunala skolorna. Här ligger Vänster­partiets sympatisörer helt i linje med övriga valmans­kåren, dock med högre siffra, 69 procent.
  • Stödet för friskolevinster är mycket magert bland väljarna. Knappt var femte väljare tycker att friskolor ska få ta ut vinst. Detta är däremot en markant skillnad jämfört med 2018 då hela 32 procent var positiva till vinstuttag. Vänsterpartiets väljare ger ett mycket lågt stöd för vinst­uttag, 4 procent, vilket är klart lägre jämfört med väljarkårens 18 procent.

V-väljarna om Vänsterpartiet skolpolitik

Vänsterpartiets sympatisörer är inte helt överens med resten av väljarkåren i en del stora skol­politiska frågor. Vissa samstämmigheter finns givetvis, som till exempel att en majoritet vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för de skolor som idag är kommunala, liksom att stödet för en tioårig grundskola och vinstuttag i fri­skole­sektorn är litet.

Likvärdighet över hela landet trumfar det fria skolvalet, men stödet för skolvalet är mycket svagt bland V-sympatisörerna. V-väljarna är mer negativa till vinstuttag, tidigare betyg, religiösa friskolor och nationella examensprov än väljarna i genomsnitt.

Väljarundersökningen visar vidare att det generellt sett finns 2,7 miljoner väljare att vinna på en bättre skolpolitik. Det är en relevant siffra också för Vänsterpartiet, där endast 42 procent av de egna sympatisörerna tycker att den egna skolpolitiken är den bästa.

Det finns med andra ord en stor potential att både behålla egna väljare och vinna över andra väljargrupper på att modifiera den egna skolpolitiken så att den ligger närmre opinionen i systemviktiga skolfrågor, samtidigt som man värnar egna hjärtefrågor. Under­sökningen ger nämligen vid handen att Vänsterpartiets sym­patisörer sticker ut i en del frågor, där andra väljare intar en mer positiv hållning. Detta behöver partiet självklart ta hänsyn till.

Undersökning nr LRUND214

Denna rapport är en del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning inför valet 2022. Rapporter kring de olika riksdagspartierna publicerades under oktober—november 2021. Här hittar du huvudrapporten om samtliga väljare, som publicerades i mars 2022.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55