Skolan, valet och C-väljarnas prioriteringar

En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Stödet för vinstuttag i skolorna har halverats bland Center­väljarna sedan förra valet. Det framgår av Lärarnas Riks­förbunds enkät inför valet 2022. Under­sök­ningen visar också ett svagt stöd för Center­partiets skol­politik bland de egna väljarna.

LR:s stora väljar­under­sökning är genom­förd bland ett riks­represen­tativt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slump­mässigt utvalda väljare svarade 2 581, vilket mot­svarar en svars­frekvens på 47 procent.

Denna rapport fokuserar på Centerpartiets sympati­sörer, som i likhet med övriga väljar­kåren blir alltmer kritiska till vinstuttag i skolorna. Bland just Centerväljarna har stödet halverats.

Samtidigt utmärker sig Centerpartiet genom att endast 23 procent av sympati­sörerna tycker att den egna partiets skol­politik är den bästa.

Skolan, valet och C-väljarnas prioriteringar – En del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning om skolan

Resultaten av undersökningen

  • Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skol­politik. Det mot­svarar 36 procent av hela valmanskåren. Nästan 4 av 10 väljare som uttrycker en parti­preferens uppger samtidigt att de är beredda att rösta på ett annat parti om de har en bättre skolpolitik än det parti de egentligen tänkt rösta på.
  • Flera partier har ett svagt stöd bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken – däribland Centerpartiet. Färre än var fjärde (23 procent) av de egna sympatisörerna stöder det egna partiets skolpolitik, utifrån vad de känner till. Endast Sverige­demo­kraternas sympatisörer uppvisar en lägre siffra gentemot det egna partiets skolpolitik.
  • Alla väljare prioriterar skolans likvärdighet mycket högt, betydligt högre än det som kallas det fria skolvalet. Det gäller också C-väljarna. Likvärdighet i hela landet och skolans kompensatoriska uppdrag skattas rekordhögt, bejakas av 9 av 10 Centerväljare, medan det fria skolvalet bejakas av 6 av 10 sympatisörer.
  • En majoritet av väljarna, 6 av 10, vill se ett statligt huvudmannaskap för de kommunala skolorna. Även här är Centerpartiets sympatisörer helt i linje med övriga valmanskåren, med samma siffror.
  • Mycket magert stöd för friskolevinster bland väljarna. Knappt var femte väljare tycker att friskolor ska få ta ut vinst. Centerns väljare ligger marginellt högre, 21 procent jämfört med väljarkårens 18 procent. Detta är däremot en markant skillnad jämfört med 2018 då hela 43 procent av C-väljarna var positiva till vinstuttag.

Centerväljarna om Centerpartiets skolpolitik

Centerpartiets sympatisörer är överens med resten av väljarkåren i många stora skol­politiska frågor. Precis som för den samlade väljarkåren anser en tydlig majoritet att staten ska ta över huvudmannaskapet för de skolor som idag är kommunala, liksom att stödet för friskolevinster, religiösa friskolor, tioårig grundskola och tidigare betyg är mycket litet.

Likvärdighet över hela landet trumfar också det fria skolvalet. Det innebär dock inte att Centerväljarna skulle vara emot möjligheten att välja skola i någon större utsträckning.

Väljarundersökningen visar att det generellt sett finns 2,7 miljoner väljare att vinna på en bättre skolpolitik. Centerpartiet utmärker sig här genom att endast 23 procent av sympati­sörerna tycker att den egna skolpolitiken är den bästa. Det finns med andra ord en stor potential att både behålla egna väljare och vinna över andra väljargrupper på att modifiera den egna skolpolitiken så att den ligger närmre opinionen i systemviktiga skolfrågor.

Undersökning nr LRUND215

Denna rapport är en del av Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning inför valet 2022. Rapporter kring de olika riksdagspartierna publicerades under oktober—november 2021. Här hittar du huvudrapporten om samtliga väljare, som publicerades i mars 2022.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55