Lärare på bristnings­gränsen

Lärarnas Riksförbunds arbets­miljö­undersökning 2021

Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöenkät visar att lärarnas arbetsmiljöproblem är stora och allvarliga. Den redan alarmerande arbetsbelastningen har ökar ännu mer under coronapandemin.

3 500 lärare har svarat på Lärarnas Riksförbunds senaste arbets­miljö­enkät. Resultaten visar att lärarnas arbets­miljö­problem är stora och allvarliga samt riskerar att gå ut över elevernas undervisning.

År efter år ligger den alarmerande arbets­belastningen kvar på höga nivåer. Arbets­belastningen har alltså varit ett stort problem redan före covid-19, men den har ökat ännu mer under och i kölvattnet av pandemin.

Lärare på bristningsgränsen – Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning 2021

Några av resultaten

  • 3 av 4 lärare upplever att arbetsbelastningen är för hög. Lärare som har för hög arbetsbelastning har i genomsnitt mer undervisningstid och får mindre hjälp från sin chef med prioriteringar.
  • Över 8 av 10 lärare anser att deras arbete är psykiskt påfrestande eller att annat tar för mycket tid från huvudsysslan, undervisningen. Detta är betydligt högre andelar än andra yrken på motsvarande kompetensnivå.
  • 6 av 10 lärare uppger att det största arbetsmiljöproblemet på skolorna är den höga administrativa belastningen.

Lärarnas Riksförbunds förslag i korthet

Det krävs en balanserad arbetssituation för att kunna bedriva högkvalitativ undervisning. Just att undervisa är det som lockar unga människor att utbilda sig till lärare. Administration och kringuppgifter som upptar arbetstid och stjäl tid ifrån kärnuppdraget riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket.

– Det är vad vi minst av allt behöver när skolan skriker efter legitimerade lärare. Den orimliga arbetsbördan och dess solklara koppling till lärarbristen, som i sin tur drabbar eleverna negativt, borde hålla våra skolansvariga vakna på nätterna, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en debattartikel i Arbetet. Länk till annan webbplats.

Därför anser Lärarnas Riksförbund att:

  • Läraryrket måste renodlas. En del arbetsuppgifter som idag ligger på lärare bör kunna utföras av andra yrkeskategorier i skolan för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen. Att lärarna avlastas från mentorskapet och/eller från administrativa uppgifter betyder dock inte att lärarna ska undervisa mer. Alla lärare behöver även känna stöd från sin rektor och vid behov få stöd med att prioritera arbetsuppgifter.
  • Lärares undervisningstid ska bestämmas. Rapporten visar tydligt att undervisningstiden är för hög vilket påverkar lärarnas arbetsbelastning negativt och leder till en sämre kvalitet på undervisningen. Under­visningstiden måste bestämmas för varje lärare vid läsårets början. Till undervisningstiden ska kopplas tid för de undervisningsanknutna arbetsuppgifterna. En bestämd undervisningstid måste ha en fastställd tid till för- och efterarbete.
  • Skolan måste förstatligas. Uppdrag och förutsättningar måste gå hand i hand. Kommunernas ständiga besparingar, eller ”effektiviseringar” som det ofta kallas, måste upphöra om vi ska ha en fungerande skola där eleverna kan tillägna sig kunskaper och ges förutsättningar att skapa sig en egen framtid.

Det är dags för arbetsgivarna och staten att ta krafttag för att förbättra villkoren för Sveriges lärare.

Undersökning nr LRUND218