Flexibilitetens konsekvenser

Så påverkar förutsättningarna inom vuxenutbildningen lärares arbetsmiljö och undervisning

Sju av tio komvux- och sfi-lärare har funderat på att sluta under det senaste året. Mer än hälften tycker att arbetsbördan är för tung, och arbetsuppgifterna utanför den rena undervisningen ökar. Det är några av slutsatserna i denna under­sökning med yrkesaktiva medlemmar inom vuxenutbildningen.

Denna undersökning är genomförd på ett urval av förbundets yrkesaktiva medlemmar inom vuxenutbildningen, omfattande 700 lärare inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt 1 200 lärare inom sfi.

Lärarna har fått svara på frågor om upplevd arbetsbelastning, under­visningens förut­sättningar, tillgång till fortbildning och karriärmöjligheter, samt vilka åtgärder lärarna själva bedömer behövs för att attrahera/behålla fler lärare inom skol­formen. Ett särskilt fokus har legat på att belysa hur förutsättningarna ser ut kring kontinuerlig antagning, blandade studie­grupper och undervisning på distans.

Flexibilitetens konsekvenser – Så påverkar förutsättningarna inom vuxenutbildningen lärares arbetsmiljö och undervisning

Sammanfattande resultat

 • Över hälften av lärarna inom komvux och sfi upplever arbetsbördan som tung. För lärare som inte är kommunalt anställda, utan anställda hos andra anordnare såsom privata utförare, är andelen dessutom betydligt högre, 70 respektive 80 procent.
 • Lärarna upplever att den schemalagda undervisningstiden är ungefär densamma som för tre år sedan. Däremot har undervisningsnära uppgifter ökat, såsom studie­hand­ledning på distans och återkoppling på inlämningsuppgifter, och utgör nästa lika mycket tid som själva undervisningen.
 • Även om lärare inom vuxenutbildningen är vana att i någon utsträckning bedriva distans- och/eller fjärrundervisning, är det betydligt fler som gör det i nuläget på grund av pandemin. Cirka fyra av tio lärare tycker dock att distans-/ fjärr­under­visningen fungerar dåligt för eleverna.
 • Över nio av tio sfi-lärare har löpande intag av nya elever och 30 procent av dessa svarar att det sker oftare än en gång i månaden. Två av tre svarar att undervisningen påverkas negativt av denna kontinuerliga antagning. Det är inte fullt lika vanligt och frekvent med kontinuerlig antagning inom komvux som inom sfi, men likaväl svarar närmare 60 procent att undervisningen påverkas negativt av detta.
 • Det är vanligt att lärare inom vuxenutbildningen undervisar elevgrupper som läser på olika nivåer och/eller i olika studietakt. Två av tre lärare tycker dock att dessa blandade studie­grupper påverkar undervisningen negativt.
 • Hälften av lärarna anser att arbetsgivaren inte lyckas med att ge tillräckligt med tid och resurser för att ge stöd till elever som har behov eller att individualisera under­visningen efter elevernas enskilda behov.
 • Lärare som arbetar hos annan utbildningsanordnare upplever i genomsnitt en mindre tillfreds­ställande undervisningssituation, jämfört med anställda hos kommunal huvudman. På samma sätt är lärare som har kontinuerlig antagning eller blandade studiegrupper mindre tillfreds, vilket även gäller lärare som inte har tillgång till fortbildning eller är missnöjd med sin lön.
 • För att kunna rekrytera och behålla fler lärare inom vuxenutbildningen är lärarna överens om att det krävs särskilda lönesatsningar, ökat fokus på skolformen från beslutsförfattare och mindre administration. Även arbetsmiljön behöver förbättras, vilket framförs vara särskilt viktigt för lärare anställda hos annan anordnare.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser och förslag

Undersökningen bekräftar att lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är ansträngd och att undervisningssituationen i många fall är ohållbar. Lärarna saknar ofta möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas utifrån varje individs förutsättningar och behov samtidigt som det finns höga krav på individanpassning och flexibilitet. Stora elevgrupper med elever som har olika startdatum och olika studietakt försvårar för läraren att bedriva högkvalitativ undervisning, vilket i sin tur påverkar elevernas lärande negativt. Utöver detta är tillgången på behöriga och legitime­rade lärare inom vuxenutbildningen alldeles för låg, vilket påverkar arbetsmiljön för de lärare som idag arbetar inom skolformen.

Därför anser Lärarnas Riksförbund att:

 • Entreprenadsystemet måste fasas ut. Undersökningen visar att anställda hos andra anordnare upplever både sämre arbetsmiljö och högre arbetsbelastning. Möjligheterna för kommunerna att lägga ut vuxenutbildning på entreprenad måste upphöra. De aktörer som formellt ansvarar för vuxenutbildningen, det vill säga de kommunala huvudmännen, är de som fullt ut ska utföra den utbildning man har ansvar för.
 • Staten måste ta över ansvaret för finansieringen och dimensioneringen av vuxen­utbildningen via en regional statlig organisation. Detta är nödvändigt för att säkra en likvärdig tillgång till och kvalitet på vuxenutbildningen.
 • Minska arbetsbelastningen och ge utrymme för kärnuppdraget. Den administrativa bördan måste minska och alla arbetsuppgifter som inte är kopplade till kärnuppdraget, undervisning, måste tas bort från lärarna.
 • Antagning av elever måste ske under ordnade former. Dagens situation med kontinuerlig antagning av elever under studieåret och blandade studiegrupper ger dåliga villkor för under­visningen. Därför behöver man införa ett nationellt regelverk som innebär att antagning normalt bör ske vid fastställda tidpunkter, samt att studie­grupper med elever som läser olika kurser i olika hastighet måste fasas ut.
 • Lärare måste ha tillgång till kontinuerlig fortbildning i kombination med karriär­möjlig­heter. Det är centralt för att rekrytera och behålla lärare i vuxenutbildningen.
 • Inför ett statligt lönelyft för lärare inom vuxenutbildningen. Lärare inom vuxen­utbildningen måste omfattas av det statliga lärarlönelyftet för att öka attraktiviteten i skolformen. Det innebär också att staten behöver tillskjuta mer resurser till reformen. På längre sikt behövs ett nytt löne­system som är kopplat till professionsprogrammet.

Undersökning nr LRUND219

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55