För många bollar i luften

Idrottslärarna larmar om alltför högt antal elever och om obefintlig fortbildning

Alla svenska elever får inte den idrottsundervisning de har rätt till. Det är ett av en rad tecken på en oroande utveckling i denna undersökning, där omkring tusen idrottslärare har svarat på frågor om sin arbetssituation.

Lärarnas Riksförbund och Svenska Idrottslärarföreningen har genomfört en undersökning kring idrottslärares arbets­villkor och arbetsmiljö. Vi har till stor del ställt samma frågor som i en under­sökning från 2013, Det räcker inte att rulla in en boll. På så sätt kan vi göra jämförelser över tid. Vi har också ställt frågor utifrån corona­pandemin.

För många är skolans idrottsundervisning det enda tillfället till fysisk rörelse. Skolan har en stor möjlighet att påverka och inspirera till fysisk aktivitet och ett hälso­sammare liv. Skolan kan få fler att upptäcka glädjen med idrott och även fånga upp elever med särskild fallenhet.

För många bollar i luften – Idrottslärarna larmar om alltför högt antal elever och om obefintlig fortbildning

Det är därför mycket oroande att det på flera håll förekommer allvarliga brister i kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om lärarnas arbetsförhållanden med ett för stort antal klasser och elever att bedöma och betygsätta, svårigheter att genomföra sim­undervisning på grund av dålig eller ingen tillgång till simhallar och otillräcklig eller obefintlig fortbildning. Utöver det har det stora problemet länge varit den alarmerande låga andelen av behöriga och legitimerade lärare. I dag saknar nästan en tredjedel av lärarna på högstadiet legitimation i ämnet och ju yngre eleverna är, desto lägre är behörigheten. Läs mer om dessa brister och om våra slutsatser i den fullständiga undersökningen För många bollar i luften.

Detta är allvarligt. Inte minst när vi ser att det inom många områden inte skett någon som helst förbättring jämfört med vår tidigare undersökning från 2013. Samtidigt har under­visningstiden i idrott och hälsa utökats med hundra timmar i grundskolan sedan 2019. Reformen är ett riktigt självmål om inte undervisningen kan ske med god kvalitet.

Svenska Idrottslärarföreningens och LR:s krav

Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund kräver därför följande:

  • Kommunerna och friskolorna måste anstränga sig för att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Det krävs mer av en idrottslärare än att rulla in en boll eller stå vid sidan om med en visselpipa i munnen. Frågan är om skolhuvudmännen insett detta när jobben som finns går till obehöriga. Här måste det till en rejäl skärpning. Samtidigt måste de som är yrkesverksamma idag men saknar legitimation få möjlighet att vidareutbilda sig. Det är helt avgörande för undervisningens kvalitet att den bedrivs av legitimerade och behöriga lärare.
  • Idrottslärarnas arbetsmiljö måste förbättras. Det är inte rimligt att en idrottslärare undervisar i tolv klasser och behöver sätta fler än 200 betyg eller 300 omdömen. Med så många elever att undervisa är det svårt att hinna se och möta varje individ. Även idrottslärarna behöver tid till för- och efterarbete av undervisningen. Detta måste huvudmän och skolledare ta hänsyn till vid tjänstefördelningar så att arbetet för en idrottslärare blir görbart.
  • Huvudmännen måste skapa förutsättningar så att alla målen för ämnet kan uppnås. Alla elever måste få den simundervisning de har rätt till. Simkunnighet är en av förutsättningarna för att minska antalet drunkningar i riket, med andra ord en livsnödvändighet. Men många av idrottslärarna uppger att målen för simning är svåra att uppfylla på grund av bristande tillgång till simhallar. Det duger inte!
  • Förbättra säkerhetskontrollerna Det finns utrustning i samband med idrotts­under­visningen som kan vara farlig om den är i dåligt skick, dödsolyckor har tyvärr inträffat. Därför är det viktigt att den fasta utrustningen kontrolleras kontinuerligt av auktoriserad personal. Det är oroväckande att nästan var femte lärare inte vet när och om detta gjorts. Rektorer måste efterleva sitt ansvar och se till att utrustningen i idrottshallen är säker.
  • Huvudmännen och regeringen måste ta sitt ansvar för lärarnas fortbildning. Så många som 40 procent av de tillfrågade idrottslärarna har inte fått någon ämnes­fort­bildning de senaste fyra åren. Hela 16 procent av lärarna har aldrig fått någon fort­bildning i ämnet överhuvudtaget. Fortbildning är avgörande för att lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke och upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Dagens huvudmän måste ta sitt ansvar och regeringen måste se till att det nationella professions­programmet, där lärarna har ett avgörande inflytande över vilka fortbildnings­insatser som ska erbjudas, skyndsamt kommer på plats.

Undersökning nr LRUND220SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55