Lönestatistik 2021

Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2021–­januari 2022

I denna lönestatistik hittar du uppgifter om lönerna för olika lärargrupper och för studie- och yrkesvägledare. Vi jämför också löneutvecklingen 2020 till 2021. Med hjälp av tabellerna kan du som lärare eller SYV se hur du står dig jämfört med kolleger i samma yrkesgrupp och i samma ålders­spann. Vi har också lyft fram extra intressanta siffror, exempelvis högsta och lägsta lön i vissa kategorier.

Publicerad

Så tog vi fram statistiken

Lönestatistiken är baserad på de upp­gifter om lön som Lärarnas Riks­förbund samlade in genom en webb­enkät under perioden november 2021 till januari 2022.

Webbenkäten skickades till 62 500 med­lemmar i förbundet som upp­givit att de var yrkesverksamma vid tidpunkten för ut­skicket. Av dessa nåddes 58 700 av ut­skicket, varav 23 200 svarade på enkäten.

Löneuppgifterna för 2021 avser månads­lönen i oktober 2021. Samtliga löne­upp­gifter är omräknade till heltidslön och inkluderar tillägg för lärarlönelyft, karriär­tjänst och andra tillägg från arbets­givaren.

Lönestatistik 2021 – Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2021–januari 2022

Vid insamlingen av löneuppgifter hade inte alla medlemmar fått sin nya lön ännu och detta påverkar löneläget som redovisas i denna statistik. Löne­upp­gifterna som redovisas kan därför visa ett något lägre löneläge än det faktiska.

Definitioner av lönebegreppen

 • Medellön: medelvärdet av alla ingående löner i respektive klass, summan av ingående löner dividerat med antal personer
 • Median: den mittersta lönen i en rangordning av dessa, 50 procent (%) har en lägre lön, 50 % en högre.
 • 10:e percentilen: lönevärdet där 10 % har en lägre lön, 90 % en högre.
 • 90:e percentilen: lönevärdet där 90 % har en lägre lön, 10 % en högre.

Medellön och median visas inte för klasser med färre än fem individer. 10:e percentilen och 90:e percentilen visas inte för klasser med färre än tio individer.

Att tänka på när du jämför medellön och medianlön

När det gäller lönestatistik är det viktigt att känna till att det kan bli skillnad om man tittar på medelvärde eller median. Medelvärdet är summan av alla observerade värden dividerat med antalet. Median är det mittersta värdet när de har sorterats i stigande ordning. Medel­värdet är mer känsligt för extrem­värden och skeva fördelningar än medianen. Höga löner drar till exempel upp medelvärdet, men de påverkar inte på samma sätt medianen.

Löneutveckling mellan 2020 och 2021

I vår statistik jämförs löneuppgifter från löneenkäten år 2021 mot motsvarande uppgifter för löneenkäten år 2020. Tabellerna redovisar den kollektiva löne­utvecklingen mellan åren 2020 och 2021 uppdelat efter yrke.

 • Högst procentuell löneutveckling, 2,7 procent, hade studie- och yrkesvägledare, även om skillnaderna mellan yrkena är små.
 • Specialpedagoger hade den lägsta procentuella utvecklingen, 1,5 procent.
 • Näst lägst löneutveckling hade grundskollärare i årskurs F–3 samt årskurs 7–9, som vardera hade en löne­utveckling på 2,0 procent.
 • Årets löneenkät visar att lönespridningen mellan de med högst lön och de med lägst lön var 35 procent, vilket är i nivå med 2020 års resultat.
 • Grundskollärare i årskurs F–3 hade den högsta lönespridningen, över 38 procent.
 • Folkhögskolelärare och kulturskolelärare hade lägst lönesprid­ning, på 21 respektive 24 procent.
 • Högst medellön hade specialpedagoger med 43 500 kr,
 • Näst högst medellön hade special­lärare med 42 500 kr.

Undersökning nr LRUND225

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55