Skolsegregationen i svensk grundskola

Segregationen har ökat mellan 2011 och 2021

 • Skolsegregationen i svensk grundskola har ökat med 13 procent under perioden 2011–2021. På mot­svarande sätt har resultat­skillnaderna mellan skolor ökat med 20 procent under tidsperioden. Ta del av undersökningen vars syfte är att studera hur skolsegregationen har utvecklats i svensk grundskola de senaste tio åren.

Publicerad

Sammanfattning

 • Skolsegregationen i svensk grundskola har ökat med 13 procent under perioden 2011–2021.
 • På motsvarande sätt har resultatskillnaderna mellan skolor ökat med 20 procent under tidsperioden.
 • De växande skillnaderna drivs inte endast av de fristående skolorna utan skillnaderna växer också mellan kommuner och mellan kommunala skolor inom kommuner. Spridningen i skolors förutsättningar mellan kommuner har ökat med 19 procent 2011–2021.
 • Andelen utsatta skolor, mätt som andel skolor där 30 procent eller fler av eleverna inte blir behöriga till gymnasieskolan, har ökat med 31 procent under perioden.

Om undersökningen

 • Syftet med undersökningen är att studera hur skolsegregationen har utvecklats i svensk grundskola de senaste 10 åren.
 • All data är hämtad ur Skolverkets SALSA-databas för åren 2011–2021 respektive SIRIS-databasen avseende personalstatistik för 2021.
 • I SALSA-databasen ingår samtliga grundskolor som under berört år haft elever som lämnat årskurs 9, se tabell 1.
 • Personalstatistiken avser tjänstgörande lärare.

Metod

 • Vi studerar hur skol­segregationen har utvecklats över tid genom att studera alla grund­skolor som hade elever som lämnade års­kurs 9 under tids­perioden 2011–2021, se tabell 1.
 • Vi studerar hur sprid­ningen (standard­avvikelsen) mellan skolor har utvecklats avseende vilka elever de har och hur det går för skolorna. All forskning visar att det finns ett starkt sam­band mellan skolors elev­samman­sättning och resultat.

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö — En undersökning genomförd mars–april 2022

Våra krav

Snart bildas de nya fackförbunden Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Tillsammans kommer vi att samarbeta inom ramen för det vi kallar Facken inom utbildning. Vi vill:

 • Att staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet samt säkrar öppenhet och insyn.
 • Att finansieringssystemet förändras genom en lägre skolpeng som ersätter friskolor efter deras faktiska uppdrag och/eller att en klassbaserad finansiering ersätter dagens elevpengssystem.
 • Att skattpengar avsatta för en likvärdig och kvalitativ skola ska användas till att möta de behov som finns i skolan. Vinst och marknadsskola ska fasas ut och till dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet.
 • Att skolvalet reformeras i syfte att bryta skolsegregation och öka likvärdigheten, att en skolvalsperiod införs och att kötid slopas som urvalskriterium.
 • Att staten tar ansvar för kompetensförsörjningen av lärare så att alla barn och elever undervisas av legitimerade förskollärare respektive legitimerade och ämnesbehöriga lärare.

Läs mer i debattartikeln Radikala förändringar krävs för att bryta den ökande skolsegregationen Länk till annan webbplats. publicerad i Göteborgs-Posten 7 november 2022.

Undersökning nr LRUND233PMSAM

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55