Det allra bästa är förstås om föräldrar och elever som av någon anledning inte är nöjda med hur en lärare undervisar eller agerar gentemot eleverna tar direktkontakt med läraren. Samtidigt så är det ju mycket i undervisningssituationen som läraren inte kan påverka, hur stor klassen är, vilka andra elever som går där och vilka möjligheter det finns till särskilt stöd.

Även om lärare förstås har ett stort ansvar för det som sker i skolan så är det enligt Skollagen den så kallade huvudmannen som har det yttersta ansvaret. Skolhuvudmannen är antingen offentlig (oftast en kommun) eller enskild – i dagligt tal en ”fristående skola”. Enligt skollagen har också rektor ett särskilt ansvar för det mesta som sker i skolan. Det kan alltså finnas skäl att vända sig till rektor eller till skolhuvudmannen om man är missnöjd med något.

Om man som förälder eller elev upplever att vare sig lärare, rektor eller skolhuvudmannen tar problemen på allvar finns möjlighet att anmäla det man är missnöjd med till Skolinspektionen. Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, men om anmälaren inte först kontaktat skolan eller huvudmannen kan Skolinspektionen låta bli att utreda och istället be huvudmannen att utreda ärendet.

”Det som utreds är om skolhuvudmannen tagit sitt ansvar”


Anmälan av en skola

De flesta anmälningar till Skolinspektionen handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, blir utsatta för mobbning eller inte får den undervisning de har rätt till. Skolinspektionens granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten. Det som då utreds är om skolhuvudmannen tagit sitt ansvar. Det spelar alltså ingen roll ifall det är en lärare, en annan personal, rektorn eller kanske till och med någon annan elev som agerat felaktigt, det är alltid skolhuvudmannen som ansvarar och ”klandras” för felaktigheterna.

Anmäla en legitimerad lärare

Det går också att anmäla en legitimerad lärare till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om att läraren har uttalat sig olämpligt, visat sig vara mycket oskicklig i sitt arbete eller använt våld mot en elev. Om Skolinspektionen bedömer att läraren agerat olämpligt eller oskickligt kan de anmäla personen till Lärarnas ansvarsnämnd. Lärarnas ansvarsnämnd avgör sedan ifall läraren ska frias, tilldelas en varning eller fråntas sin legitimation.

Olika anmälningar

Sammanfattningsvis kan alltså en ”anmälan” betyda olika saker. Det kan vara en kontakt med rektor, vilket i de flesta fall bör räcka. Men det kan också vara att skolan/huvudmannen eller en enskild lärare anmäls till Skolinspektionen.

Utöver anmälningar där lärarens yrkesutövning ifrågasätts kan lärare förstås också polisanmälas om någon anser att läraren begått en brottslig handling.