Den rättsliga grunden för lärarens ansvar träder i kraft i och med anställningsavtalet. I de arbetsuppgifter som följer av anställningsavtalet ligger ett krav på att utföra dessa inom ramen för de lagar, avtal och övriga bestämmelser som gäller för verksamheten.

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande eller när elever är stökiga och stör undervisningen.

Kollektiv bestraffning, eller hot om detta, är inte tillåtet.

Ordningsregler

Enlig skollagen ska ordningsregler finnas för varje skolenhet. Genom ordningsreglerna får rektorn och lärarna allmänna befogenheter att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att se till att eleverna garanteras trygghet och studiero, eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan till exempel handla om tillrättavisningar, att stoppa skadegörelse eller att flytta om i klassrummet för att sära på elever.