Bestämmelserna i skollagen om disciplinära åtgärder gäller både för skolor inom det offentliga skolväsendet och för fristående skolor.

Utvisning och kvarsittning

Om en elev stör undervisningen får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen, och också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan.
Läs mer om utvisning och kvarsittning »

Utredning

Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligare ska rektorn se till att saken utreds.
Läs mer om utredning av störande elev »

Skriftlig varning

När utredningen är klar får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning. Den skriftliga varningen ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende.
Läs mer om skriftlig varning till elev »

Tillfällig omplacering

Rektor får i vissa fall tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller en annan plats inom samma skolenhet.
Läs mer om tillfällig omplacering av elev »

Avstängning

Rektor eller huvudmannen kan, under vissa förutsättningar, stänga av en elev från skolans verksamhet.
Läs mer om avstängning av elev »