Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och säkerhet i sitt elevskåp – och eleven vägrar att på begäran öppna skåpet – har skolan möjlighet att öppna skåpet med exempelvis en huvudnyckel. Om eleven äger låset kan skolan ändå öppna skåpet, och därefter ersätta eleven för skador på låset.

Justitieombudsmannen, JO, har vid flera tillfällen prövat anmälningar i sådana här ärenden och funnit att rektor, såsom ansvarig för ordningen i skolan, har haft rätt att undersöka skolans elevskåp.

Beträffande sättet att öppna skåpet har JO fäst vikt vid att eleverna beretts tillfälle att själva öppna skåpet och att en lärare biträtt rektor vid öppnandet.