Våld eller tvång får inte utövas vid omhändertagandet. Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Undantaget är om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger eller om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. I så fall kan man omhänderta föremålet i upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas.

Om man inte återlämnar föremålet efter lektionen ska den som tagit hand om det dokumentera omhändertagandet skriftligt.

Rektorn eller den person som rektorn har bestämt ska snabbt anmäla till polisen om man har tagit hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. Då får man behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag.

Skollagens 5 kap. 22-24 §§ bestämmelser gäller i grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.