Som lärare har du inte bara ansvar för att eleverna lär, utan också för vad de lär sig. Läraryrket utgår alltid från värderingar och etiska ställningstaganden. Det gäller både i förhållande till skolans kunskapsuppdrag och till fostransuppdraget. En viktig utgångspunkt för lärares yrkesetik är att uppdraget som lärare vilar på samhällets tillit och förtroende, eller som det står i Lärares yrkesetik: ”Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.”

Som lärare tvingas du ständigt till yrkesetiska ställningstaganden. Det gäller inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning utan också i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen, hur lektionernas ska genomföras och hur skolan kan utvecklas.

Syftet med lärares yrkesetik är att värna eleverna och deras rätt till undervisning av hög kvalitet. I förhållande till eleverna har lärare en maktposition. Genom att vi utvecklar ett etiskt förhållningssätt kan vi balansera de risker som det kan innebära. På så sätt stärker vi också förtroendet för lärarkåren. För att hantera läraryrkets komplexitet krävs att lärare tar ett gemensamt yrkesetiskt ansvar genom att stödja varandra men också genom att ifrågasätta ifall vi tycker att någon agerar på ett sätt som strider mot vår yrkesetik.

Lärares yrkesetik antogs av de båda lärarorganisationerna i juni 2001 och de sprids dels med hjälp av yrkesetiska seminarier och av Lärarnas yrkesetiska råd, men den viktigaste spridningen är förstås den som sker i dagliga samtal mellan lärare. En medvetenhet om yrkesetiken synliggör det som är svårt i läraryrket är ett bra sätt att förebygga att det uppstår situationer som kanske i förlängningen leder till att skolan anmäls till Skolinspektionen eller en lärare till Lärarnas ansvarsnämnd.

Yrkesetiken kan användas som stöd när man vill lösa ett problem men också som utgångspunkt när man vill diskutera en fråga där det inte finns något rätt eller fel – ett yrkesetiskt dilemma. Att man som lärare ofta hamnar i just dilemman kan till viss del förklaras med att man samtidigt ska hantera:
– Individer och kollektiv
– Ofrivillighet och motivation
– Kunskap och fostran
– Nutid och framtid

Ytterligare en förklaring till varför vissa värden ibland ställs emot andra är att lärare samtidigt har att ta ställning till de fyra blocken i yrkesetiken:
– Eleven alltid i centrum
– Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
– Att upprätthålla lärares yrkesetik
– Lärares samhällsuppdrag.