Legitimationen stärker elevernas rätt till god undervisning eftersom den enskilde lärarens ansvar för undervisningens kvalitet blir tydligare. När vissa arbetsuppgifter, som till exempel betygssättning, endast får utföras av utbildade och legitimerade lärare uppnås en större rättssäkerhet för eleverna.

Legitimationen stärker också läraryrkets identitet och är ett stöd för det goda arbete som utförs av Sveriges lärare. Den stärker de behöriga, utbildade lärarnas ställning eftersom vissa arbetsuppgifter inte får utföras självständigt av den som saknar legitimation.

Ett absolut krav för att få lärarlegitimation är att du har en svensk eller utländsk lärarexamen. En utländsk examen måste först godkännas såsom motsvarande en svensk för att kunna ligga till grund för legitimation. Detta sker i samband med att du ansöker till Skolverket om lärarlegitimation.

Kopplat till lärarlegitimationen finns behörighetsregler som beskriver vad som krävs för att en lärare ska få undervisa i en viss skolform, årskurs och ämne. Detta regleras i en förordning i vardagligt tal kallad behörighetsförordningen (2011:326).

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för. Dessutom kan alla examina kompletteras med annan behörighetsgivande utbildning.