Skolans syfte är att eleverna ska utveckla kunskaper och förmågor, socialiseras samt utveckla sin egen personlighet (fritt efter Biesta 2010). För att lärare och studie- och yrkesvägledare ska bidra till detta krävs att var och en som utövar yrket har god kompetens och kan axla sitt professionella ansvar.

En förutsättning för detta är att det i grundutbildningen och under yrkesutövningen finns möjlighet att utveckla den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som professionen vilar på. Den professionella yrkesutövningen baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet kan summeras i ett antal professionskriterier. Det är utifrån dessa som ett samhälle väljer att överlåta ansvaret för verksamheten på en specifik yrkesgrupp.

För lärarkåren skulle professionskriterierna kunna beskrivas så här:

Vetenskaplig kunskapsbas

(enligt Tryggve Bergem)
– Ämneskompetens
– Pedagogisk/didaktisk kompetens
– Yrkesetisk kompetens

Det som skiljer läraren från den som enbart är ämneskunnig är att läraren också ska kunna förmedla sin ämneskunskap utifrån en vetenskaplig förståelse av hur undervisning bör bedrivas och hur elever lär. Den vetenskapliga kunskapen kombineras med ett erfarenhetsbaserat kunnande, som bland annat bottnar i att läraren utgår ifrån de yrkesetiska frågorna i sin undervisning.

Hög grad av självständighet — yrkesmässig autonomi

Ansvar för reproduktion och återväxt.

– Yrkesverksamma lärare som får uppdrag eller en viss tid av sin tjänst i lärarutbildningen
– För att bidra till kommande generationer av lärare är det viktigt att lärare ges goda möjlighet för handledning av lärarstudenter. Det handlar både om utbildning för uppdraget, tid att utföra det samt att handledare premieras genom god löneutveckling.
– Även mentorskap för nya lärare är en viktig uppgift för erfarna lärare. Även här krävs utbildning, goda förutsättningar samt att uppdraget premieras vid lönesättning.

Ansvar för yrkets utveckling

– Självvärdering – att lärare enskilt och tillsammans med andra utvärderar och utvecklar sin undervisning.
– Forskning – att lärare tar del av ny forskning både inom sina ämne och inom pedagogik/didaktik.
– Karriärtjänster – är en särskild möjlighet för lärare att utveckla sin egen undervisning och att stödja kollegor. Fler lektorer är ett sätt att stärka den vetenskapliga grunden i skolan.

Yrkesspråk

Yrkesspråket kan sägas vara den samlade förståelsen av yrkesutövandet.
(enligt Grankvist & Colnerud)
– Beskriva ett förhållande
– Utreda problem
– Pröva idéer
– Ställa hypoteser
– Föreslå lösningar
– Argumentera för en handlingslinje
– Instruera eller ge direktiv

Även yrkesetik och lärarlegitimation är exempel på professionskriterier.