Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 nov 2014

Redovisning av uppdrag
att ta fram förslag till stadieindelad timplan
för grundskolan

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundets ställningstaganden

  • Lärarnas Riksförbund tillstyrker: Att grundskolans timplan stadieindelas. 
  • Lärarnas Riksförbund avstyrker: Den sammantagna fördelningen av garanterad undervisningstid. Denna fråga vill förbundet återremittera.

Lärarnas Riksförbund föreslår


  • Att ett helhetsgrepp tas om fördelningen av den garanterade undervisningstiden, utifrån 6995 timmar.
  • Att det bör övervägas om Skolans val kan avskaffas i syfte att garantera likvärdigheten och för att betona vikten av varje enskilt ämne som anges i timplanen. Om möjligheten att reducera ett ämne eller ämnesgrupp ska vara kvar bör det få ske med maximalt 10 procent.
  • Att Elevens val avskaffas, och att motsvarande timmar fördelas på grundskolans ämnen.
  • Att samtliga grundskolor i Sverige ska följa den nationella timplanen. Den pedagogiska frihet som lärare och skolor behöver förfoga över, kan utövas inom ramen för en stadieindelad timplan. Det föreligger därför inget behov av undantag genom timplanelösa skolor.
  • Att fördelningen av undervisningstid mellan de respektive No- och So-ämnena hanteras med särskild varsamhet utifrån ämnenas karaktär, inte utifrån rättviseperspektivet ”lika för alla”. Förbundet föreslår att Skolverket gör en saklig genomgång av målen för respektive ämne, för att se om timfördelningen motsvarar det som ska uppnås inom respektive ämne. Historiskt sett har de olika ämnena inom respektive block inte förfogat över lika mycket undervisningstid i grundskolan, varför en genomlysning torde behövas för att se om en förändring bör göras.
  • Att moderna språk bör vara obligatoriskt för huvudmännen att ge från årskurs 7, vilket innebär att ämnet inte behöver tidsättas i mellanstadiet.
  • Att förslaget om en stadieindelad timplan skickas ut som en ny remiss från departementet, före förslaget går till Riksdagen.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-01 11.53

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll