Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
07 feb 2018

Synpunkter på den uppdaterade lagrådsremissen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Förbundet vidhåller sitt i grunden positiva ställnings­tagande för en (åtgärds)garanti, så som den är formulerad i lagrådsremissen.

Förbundet har tidigare svarat på remiss på utredningen SOU 2016:59 samt den påföljande lagrådsremissen med förbundets diarienummer 160/17. Förbundet hänvisar fortfarande till dessa remissvar och de principiella utgångspunkterna därifrån återkommer i resonemangen nedan.

Regeringens justeringar avhjälper inte de faktorer som gör att förbundet ställer sig tveksamt till själva genomförandet av reformen, trots de goda intentionerna. Det handlar framför allt om bristen på såväl lärare som speciallärare/pedagoger. En bristsituation idag bör dock inte förhindra riktiga reformer. Däremot riskerar de ovan nämnda bristerna att leda till en kraftigt ökad arbetsbelastning för befintliga lärare och speciallärare/pedagoger. Inte minst när förskoleklassen från hösten 2018 knyts närmare skolan och blir obligatorisk.

Reformen kommer att innebära ett ökat behov av specialpedagogiska insatser, vilket delvis är poängen med reformen, då detta är ett väldokumenterat bristområde. Behovet av speciallärare/pedagoger kommer därför att öka som en följd av reformen, inte bara genom de faktiska behov som kommer att blottläggas, utan också genom de
samråd som ska genomföras mellan lärare och ”personal med specialpedagogisk kompetens”. Förbundet ser dock en fara i att uttrycket ”personal med specialpedagogisk kompetens” riskerar att förtunna specialpedagogiska bedömningar.

Förbundet föreslår följande:

  • Att regeringen bör överväga förändringar i skollagen så att speciallärare får ett tydligt ansvar i de fall en elev bedöms behöva särskilt stöd.
  • Att brott mot åtgärdsgarantin får direkta och kännbara konsekvenser för huvudmannen.

Förbundet vill förtydliga följande:

  • Att förbundets tillstyrkande av garantin gäller under förutsättning att befintliga lärare och speciallärare, i avvaktan på att fler kan rekryteras, kompenseras lönemässigt för den ökande arbetsmängd som sannolikt blir resultatet av att garantin införs. Om staten ställer krav som leder till en ökad arbetsbörda för personalen så är det förbundets principiella uppfattning att staten och arbetsgivarna ska ersätta lärarna för detta fullt ut.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-05 15.25

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll