Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
10 apr 2017

Synpunkter på remissen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94

Lärarnas Riksförbund ställer sig generellt bakom förslag som har potential att öka elevernas närvaro i skolan och minska den frånvaron, men det bygger på att lärarnas arbetsbelastning inte ökar. Administrativa uppgifter kan med fördel skötas av annan personal, exempelvis lärarassistenter.

Enligt förbundets mening hänger frånvaro till viss del ihop med hur skolan fungerar. Skolan kan bidra med förutsättningar för att närvaron ska vara så hög som möjligt. Det handlar om hur skoldagen planeras, något som utredningen pekar på, men också om upprätthållandet av ordning och studie­ro. Stökiga lektioner drabbar främst de elever med svag studiebakgrund samt elever med särskilda behov, och det är dessa elever som därmed riskerar att dra på sig frånvaro.

Förbundet ställer sig positivt till de flesta av utredningens förslag

Lärarnas Riksförbund har en generellt positiv inställning till utredningens förslag. Samtliga kommer inte att kommenteras här. Förbundet vill
dock särskilt betona vikten av att följande förslag genomförs:

 • Lika regler oavsett huvudman ska gälla när det handlar om att rapportera och hantera frånvaro (all frånvaro). Skolplikten måste väga tyngst. Hemkommunen har ett överordnat ansvar för elevens närvaro.
 • En tydligare skyldighet att utreda och ta itu med frånvaro. Bra att skollagen förtydligas vad gäller ansvaret, men skyldigheten att agera måste betonas.
 • Att Skolverket får i uppdrag att ta fram allmänna råd för upp­följning av frånvaro på individnivå. De ska dock ses som komplement till enhetliga krav och skyldigheter vad gäller frånvarohanteringen.
 • Tydliggörandet av vikten av sammanhållna skoldagar, såväl i grund­skolan som i gymnasieskolan. Håltimmar måste i möjligaste mån undvikas.
 • Att studie- och yrkesvägledarna lyfts fram som en viktig resurs för elever med hög frånvaro. Det kräver dock att det finns utbildade studie- och yrkesvägledare tillgängliga. En utredning om att öka
  elevernas tillgång till behöriga studie- och yrkesvägledare bör tillsättas.
 • Att det förtydligas att en systematisk överlämning ska göras när en elev byter skolenhet. Liksom att lärare i detta arbete särskilt ska uppmärksamma elevens eventuellt frånvaro.
 • Att elevens ogiltiga frånvaro redovisas i avgångsintyg. Skolplikt bör innebära närvaroplikt. Detta kräver dock att den händelsekedja som föregår frånvaron går att klarlägga, det vill säga att det finns en minsta garanterad undervisningstid för eleven i både grund- och gymnasieskolan och att denna undervisningstid går att följa upp för den enskilde eleven.


Övriga synpunkter av vikt

Utredningen har tagit ett tydligt samverkansfokus när det gäller arbetet med att minska elevers frånvaro. Omfattande samverkan ska ske i syfte förhindra elevers frånvaro. Samverkan är tidskrävande och mycket personalintensivt, och risken för otydlig ansvarsfördelning är hög. Förbundet menar att man bör fundera på tydliga gränsdragning­ar istället för att lägga fokus på samverkan, då gränsdragningar klargör ansvarsutkrävande och tydliggör skyldigheter. En överdriven tilltro till samverkan riskerar däremot att bidra till otydlighet och ineffektiv tidsanvändning för samtliga samverkande.

Det är däremot viktigt att kommunikationen mellan hemmet och skolan är god. Föräldrarna har ett ansvar för att se till att elever som
har skolplikt verkligen kommer till skolan.

Lagstiftning och praxis gällande elevfrånvaro måste bli tydligare, som utredningen riktigt påpekar. Det handlar om att huvudmannens och
skolans (ytterst rektors) ansvar skrivs fram, men också att gränsdrag­ningen till socialtjänsten betonas. Skolans ansvar ska vara tydligt när skolan verkligen har möjlighet att påverka. Däremot är inte all från­varo skolans ansvar. Gränsdragningen måste vara tydlig, så att både skola och socialtjänst vet när det är socialtjänsten som behöver gripa in och ta över arbetet med den frånvaron.

 • Förslaget som innebär att frånvaro ska analyseras vid varje lektion tolkar förbundet som att varje lektion är viktig och att frånvaro därför alltid ska analyseras. Dock inte vid varje lektions­tillfälle då det skulle medföra en alltför stor arbetsbörda för den som ansvarar för frånvarohanteringen.
 • Förslaget om att det på varje skola bör finnas en funktion som kontinuerligt följer frånvaro på individ- och skolnivå kan
  fungera. Dock bör detta vara en arbetsuppgift som inte åläggs undervisande lärare.
 • En förutsättning för att Skolverket ska kunna samla in och redovisa nationell statistik över frånvaron är att hanteringen blir enhetlig. Därför behövs en mer enhetlig närvaroregistrering. Den personal som åläggs att hantera frånvaron ska inte behöva lära sig nya system så fort man byter tjänst.

Att det finns en fungerande elevskyddsutbildning är ett arbets­givar­ansvar. Det finns redan idag utbildningar för elevskyddsombud som ges av elevorganisationerna. Dessa bör lyftas fram hellre än att Skolverket tar fram en ny.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09 10.21

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll