Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
09 apr 2018

Yttrande avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skol­verkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget att dagens kurs i hem- och konsumentkunskap ska utgå. För­bund­et har inget att invända mot att man inför nya bredare kurser inom So och No.

Att ta bort en kurs (hem- och konsumentkunskap) i ett skolämne kräver noggranna överväganden med tanke på konsekvenserna för eleverna och för berörda lärare (inte minst när det gäller behörighet). Skolverkets förslag är otillräckligt underbyggt och saknar tillräcklig konsekvensanalys. Vi konstaterar att det faktum att några kunskaps­områden delvis återfinns i ämnen som exempelvis samhällskunskap och biologi inte räcker som argument. Hem- och konsumentkunskap är i grundskolan ett väldefinierat eget undervisningsämne som kan fylla ett viktigt syfte även i vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund instämmer i att det kan vara rimligt och positivt för just utrikesfödda elever med kort tidigare utbildning (nya bredare kurser inom So och No). Förbundet anser dock att det tydligare måste framgå att de föreslagna kurserna är avsedda för just den målgruppen. Förbundet ser annars en risk att kurserna kommer att användas av huvudmännen för elever som egentligen borde läsa de vanliga kurserna inom So- och No-områdena.

Vi ställer oss frågande till att Skolverket inte redan nu utesluter att de enskilda kurserna i till exempel samhällskunskap och historia kan utgå till förmån för de nya och bredare kurserna. Att skapa ytterligare skillnader mellan innehållet i grundskolan och grundläggande vuxen­utbildning är  en fråga som kräver noggrann uppföljning och utvärdering.

Förbundet vill framhålla att det är helt centralt att det inte införs motsvarande bredare kurser för den gymnasiala nivån. Alla ämnen och kurser på gymnasial nivå ligger till grund för behörighet till vidare studier och det är viktigt att alla elever oavsett bakgrund har med sig de ämneskunskaper som krävs. Annars är risken att det skapas ökad olikvärdighet när det gäller vilka förutsättningar en individ i praktiken har att klara till exempel högskolestudier.

Lärarnas Riksförbund saknar en tillräcklig konsekvensanalys när det gäller vad som ska krävas för behörighet att undervisa i de nya kurserna.

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter, inte minst när det gäller behovet av fördjupad konsekvensanalys och fortbildning, anser Lärarnas Riksförbund att ikraftträdandet av de nya föreskrifterna måste skjutas upp några år.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-16 16.25

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll