Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 aug 2017

Yttrande över betänkande av Utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker tydliggörandet av att den särskilda bevisregeln i diskriminerings­tvister är en presumtionsregel och att bevisbörde­regeln i skollagen ändras på motsvarande sätt. Förbundet tillstyrker även att lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden ska ändras enligt ovan.

Lärarnas Riksförbund ställer sig tveksam till förslaget om inrättandet av en diskriminerings­nämnd för prövning av diskrimineringstvister. förslaget bör utredas ytterligare och kräver genomlysning ur olika rättssäkerhetsaspekter.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget i betänkandet men konstaterar att ett antal andra utredningar och förslag måste avslutas och beaktas innan hanteringen av stora delar av den nu aktuella utredningen kan äga rum. Lärarnas Riksförbund vill framför allt framhålla Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) och utredningen Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet (U 2017:04).

Dessa utredningar ska enligt direktiven göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. Utredaren ska vidare analysera fördelningen av uppgifter mellan myndigheter och tillhörande organ på skolområdet och de ekonomiska konsekvenserna av en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med tydligare ansvarsfördelning.

Lärarnas Riksförbund vill i detta sammanhang lyfta fram problematiken kring bevisbördereglerna för de lärare som idag anklagas för kränkande behandling av ett barns eller en elevs värdighet enligt skollagen. Förbundet har tyvärr omfattande praktisk erfarenhet av hur huvudmännen skuldbelägger lärare och därefter agerar i hastigt mod. Risken för och resultatet av denna "moralpanik" har i alltför många ärenden lett till såväl varningar enligt kollektivavtal som avstängningar från anställningen. Huvudmännens okunskap om bevisbördereglernas utformning är skrämmande och drabbar således förbundets medlemmar i allt högre grad.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18 10.49

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll