Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
25 sep 2017

Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Lärarnas Riksförbund vill mot bakgrund av den allvarliga situationen med lärarbrist och elevernas rätt att möta legitimerade och behöriga lärare, bejaka vissa delar av utredningens förslag.

Lärarnas Riksförbunds vill dock markera att en ”quick fix” med entreprenadlösningar och fjärr­­­­under­visning inte långsiktigt kommer avhjälpa lärarbristen. Det kan bara rejäla satsningar från stat och huvudmän på att öka läraryrkets attraktivitet
göra. Det krävs framför allt högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Regeringen måste därför inte minst se till att göra verklighet av Skol­kommissionens förslag om förändrad finansiering och stärkt profession.

Lärarnas Riksförbunds principiella uppfattning är att ökade
möjligheter till entreprenadlösningar och fjärr- och distansunder­visning är riskabla. Entreprenadlösningar kan innebära att huvud­männens incitament att rekrytera legitimerade och behöriga lärare till den egna organisationen minskar. OECD har vidare kritiserat Sverige för att ha otydliga ansvarsförhållanden när det gäller skolan och undervisning på entreprenad bidrar bara till den otydligheten förstärks ytterligare.

Samtidigt brottas många av Sveriges kommuner med en stor brist på legitimerade och behöriga lärare i flera ämnen och skolformer. Det kräver snabba insatser för att ännu fler elever än i dag inte ska riskera behöva möta obehörig personal. Enligt olika prognoser kommer lärarbristen vara ett problem under många år framöver. Det finns även elevgrupper som av särskilda skäl, och under kortare
perioder, kan behöva undervisas på distans när deltagande i reguljär undervisning inte fungerar. Lärarnas Riksförbund inser att lärar­bristen utgör ett dilemma när det gäller målet att garantera alla elever en undervisning av hög kvalitet och att det därför i vissa fall behövs lösningar så att huvudmän kan samverka kring hur man kan nyttja de legitimerade och behöriga som finns att tillgå.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker att

 • Entreprenadlösningar mellan huvudmän gällande modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet bör fortsatt vara tillåtna.
 • Inga undantag från behörighetsreglerna för lärare och förskol­lärare ska vara tillåtna vad gäller de lärare som undervisar vid entreprenad. Förbundet anser dock att samma regler bör gälla även för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
 • Entreprenadlösningar mellan huvudmän som berör fjärr- och distansundervisning i vissa ämnen och skolformer bör tillåtas men vi vill understryka att förbundet har vissa synpunkter och reservationer.
  Entreprenadlösningar mellan huvudmän samt mellan huvudmän och enskilda fysiska eller juridiska personer bör vara tillåtna när
  det gäller vissa karaktärsämnen i gymnasieskolan.
 • Huvudmän ska få överlämna uppgifter som avser special­pedagogiska insatser till staten, dvs. Specialpedagogiska skol­myndigheten.
  Det ska finnas tydliga ramar och regleringar i skolförfattningarna kring hur fjärr- och distansundervisning ska få bedrivas och förbundet instämmer i stort med utredningens förslag men med vissa synpunkter och förbehåll.
 • Fjärrundervisning ska få erbjudas i grundskolan i de ämnen som utredningen föreslår men med vissa förbehåll och synpunkter.
 • Att distansundervisning ska få bedrivas för elever som inte har möjlighet att delta i den reguljära undervisningen på grund av
  dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik samt elever i de frivilliga skolformerna som som på grund av andra särskilda skäl inte har möjlighet att delta i den reguljära undervisningen.
 • Det ska krävas ett uttryckligt tillstånd från Skolinspektionen för att få bedriva distansundervisning.
 • Det nya regelverket behöver följas upp och utvärderas noggrant.

Förbundets tillstyrkande av entreprenadlösningar enligt ovan gäller endast under förutsättning av att utredningens bedömning att det
inte finns någon skyldighet att upphandla tjänster som avser utbildning inom skolväsendet är korrekt. Om det skulle visa sig i senare juridisk prövning att bedömningen inte är korrekt, och att huvudmännen i praktiken ändå upphandlar undervisning av varandra i ett konkurrensförfarande som pressar pris på bekostnad av kvalitet, måste regelverket omedelbart ses över och möjligheterna till entreprenadlösningar tills vidare stoppas.


Lärarnas Riksförbund avstyrker att

 • Kommunala huvudmän fortsatt ska kunna överlämna uppgifter som avser undervisning och studie- och yrkesvägledning inom Komvux
  och särvux på entreprenad till enskilda fysiska eller juridiska personer.
 • Det ska vara upp till huvudmännen att själva avgöra på vem som kan vara lämplig som studiehandledare i samband med fjärr­under­visning.
 • Det inte ska finnas något regelverk kring hur stora elevgrupperna i samband med fjärrundervisning får vara.
 • Det inte ska finnas någon reglering kring undervisningstid när det gäller distansundervisning och att det istället ska finnas krav på att distansläraren ska ha direktkontakt med eleverna i en omfattning som huvudmannen får avgöra.
 • Rätten till skolbibliotek enligt skollagen inte ska gälla för elever i samband med distansundervisning.
 • Det nya regelverket ska träda ikraft vid de tidpunkter utredningen föreslår Enligt förbundet krävs ytterligare utredning av vissa frågor vilket föranleder att ikraftträdandet behöver flyttas fram.


Lärarnas Riksförbund anser att

 • Skolinspektionen bör ges i uppdrag att särskilt granska och följa upp entreprenadlösningar som berör undervisning, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning, inklusive beslut om fjärr- och distans­under­visning, och oavsett skolform. Av det följer att huvudmännen bör vara skyldiga att anmäla entreprenadavtal till myndigheten och att
  Skolinspektionen bör ha mandat stoppa entreprenadlösningar som inte lever upp till regelverk och kvalitetskrav eller som ingåtts trots att det vid tillsynen framgår att huvudmannen till exempel inte gjort vad som rimligen kan krävas för att rekrytera legtitimerad och behöriga lärare till den egna organsationen.
 • Skolhuvudmän bör vara skyldiga att anmäla alla samarbetsavtal till Skolinspektionen.
 • Fjärrundervisning i ämnen i grundskolan får inte utgöra mer än högst 25 procent av undervisningstiden i ämne per läsår.
 • Skolverket bör ges i uppdrag att i dialog med Skolinspektionen och professionen noggrant utreda i vilka program och ämnen i gymnasie­skolan som fjärr- och distansundervisning bör vara tillåtet i.
 • Det bör finnas tydliga statliga riktlinjer kring storleken på elev­grupper i samband med fjärrundervisningen och att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram sådana.
 • Tillgång till goda och moderna tekniska lösningar bör vara ett villkor för att få tillstånd för fjärr- och distansundervisning och att staten ytterst behöver kunna garantera detta genom att fördela särskilda resurser till huvudmännen.
 • Ett nationellt centrum för fjärr- och distansundervisning bör inrättas som kan bidra med kompetensutveckling och annat stöd till lärare och annan berörd personal.
 • Nya regionala skolmyndigheter, i linje med Skolkommissionens förslag, på sikt kan få en viktig roll att spela när det gäller ansvar för, och tillhanda-hållande av, fjärr- och distansundervisning.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13 11.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll