Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
12 jun 2018

Yttrande över betänkandet: Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens huvud­förslag om att inrätta ett nationellt professionsprogram för lärare. Det är ett av de
viktigaste skolförslagen på många år och kan om det förverkligas på ett bra sätt få stor betydelse för svensk skola.

Idag kännetecknas lärares möjligheter till professionsutveckling
av samma olikvärdighet som skolan i stort. Ett av huvudproblemen är att möjligheterna till utveckling i yrket beror på vilken huvudman man är anställd hos.

Ett professionsprogram kan ge ett tydligt statligt stöd inom ett område där huvudmännen sedan länge kommit till korta. Via professions­programmet kan lärare få möjligheter till ett större ansvarstagande för sin egen utveckling och fortbildning samtidigt som många av nackdelarna med dagens karriärsystem kan rättas till. Samtidigt vill förbundet lyfta vikten av att liknande nationellt system för karriärutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare skyndsamt utreds.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har haft en dialog kring utredningens förslag vad gäller professionsprogrammet. I remiss­yttrandet återfinns därför stycken där förbunden uttrycker en gemensam uppfattning. I övriga delar är det Lärarnas Riksförbunds uppfattningar om utredningens förslag som uttrycks.

De närmare synpunkterna på utredningens förslag och bedömningar följer utredningens kapitelindelning och finns att läsa härDokumentfil .pdf.

Konsekvenser av förslagen

Lärarnas Riksförbund anser att det saknas en tillräcklig ekonomisk konsekvensanalys vad gäller utredningens huvudförslag. Det finns
ingen skattad beräkning av vad professionsprogrammet, fullt utbyggt, skulle kosta totalt för staten och parterna. En beräkning av totalkostnaderna hade kunnat göras utifrån en uppskattning av hur många lärare och skolledare som beräknas omfattas i ett färdigt system, uppskattade kostnader för fortbildning för inblandade aktörer, förändrade lönenivåer m.m.

Förbundet har förståelse för att vissa delar kan vara svåra att beräkna, bland annat mot bakgrund av att beräkningar kring kostnader för nationell funktion och skolmyndigheter lämnas i Skolmyndighetsutredningens betänkande. Men för att staten, huvud­männen och andra berörda parter ska kunna göra en rimlig samlad bedömning av vilka effekter ett professionsprogram kommer få ur olika aspekter, hade ändå en mer omfattande ekonomisk konsekvens­analys varit nödvändig. I övrigt kan förbundet inte heller se att vissa uppskattningar som gjorts gällande till exempel stats­bidrag för bättre ekonomiska studievillkor, beräknats med hänsyn sociala avgifter, dvs. lön uppräknat med 1,42.

Övriga synpunkter

Ett nationellt system för studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund anser att regeringen skyndsamt bör låta utreda förutsättningar för ett nationellt system för karriärutveckling och
fortbildning för studie- och yrkesvägledare.

I en medlemsundersökning med yrkesverksamma studie- och
yrkesvägledare som Lärarnas Riksförbund genomfört våren 2018 framgår att nästan 70 procent anser det bör införas ett nationellt system som reglerar och garanterar förutsättningar för karriär­utveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet. Endast ett fåtal studie- och yrkesvägledare innehar i dag någon form av särskild tjänst med utpekat särskilt ansvar (motsvarande karriärtjänst) hos sin arbetsgivare. Nästan hälften har också övervägt att sluta arbeta i skolan på grund av bristande karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Mot bakgrund av bristen på utbildade studie- och yrkesvägledare som råder i dag är det enligt förbundet hög tid att staten går in och skapar bättre förutsättningar för professionsutveckling även för studie- och yrkesvägledare.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 13.24

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll