Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
19 jan 2015

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning

Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning. Förbundet yttrar sig enbart om de delar av betänkandet som kan få betydelse för skolväsendet.

Förbundets synpunkter

Lärarnas Riksförbund anser att förslagen om ökad tillgänglighet till vissa data, förlängd bevarandetid för kodnycklar och möjlighet att upprätta forskningsdatabaser förbättrar möjligheten till en mer systematisk uppföljning av resursanvändning och resultat i det svenska skolväsendet.

Samtidigt ställer forskningens reliabilitet höga krav på uppgiftslämnarna – skolhuvudmännen – och där är förbundets erfarenhet att kvaliteten på de data som lämnas till Skolverket och SCB inte alltid är tillräckligt god. I linje med förslaget att universitet och högskolor ska ta ett ökat ansvar för att känsliga uppgifter hanteras rätt bör därför offentliga uppgiftslämnare få ett tydligare uppdrag att ansvara för god kvalitet i de lämnade uppgifterna.

Redan idag åligger det skolhuvudmännen att följa de föreskrifter som gäller för uppgiftslämnandet, så som det åligger högskornas styrelser att tillse att känsliga uppgifter som används i forskning hanteras säkert. På samma sätt som det i betänkandet föreslås att ställningen bör stärkas för personuppgiftsombud vid universitet och högskolor bör det därför slås fast att det hos skolhuvudmännen ska vara tydligt vem som tillser att uppgifter om elever, personal, kostnader, med mera redovisas på ett korrekt sätt.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Bo Jansson, Förbundsordförande

Anna Jändel-Holst, Utredare

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-03 08.36

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll