Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
10 nov 2016

Yttrande över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet, SOU 2016:35

Lärarnas Riksförbund vill understryka att snabbspårets längd kan variera stort från individ till individ. Förbundet välkomnar förslaget om att utöka omfattningen av den kompletterande utbildningen 150 högskolepoäng. Lärarnas Riksförbund vänder sig starkt mot den uteblivna konsekvensanalysen för kommunerna. Förbundets uppfattning är att studiehandledning på modersmålet måste ges prioritet före undervisning i modersmål. Denna fråga behöver snabbutredas

Lärarnas Riksförbund vill understryka att snabbspåret är längre än 26 veckor och kan variera stort från individ till individ. Det vilar ett stort ansvar på arbetsförmedlingen att ställa rätt frågor till de nyanlända samt att ge dem rätt information om vägen till en läraranställning i Sverige. Det behöver säkerställas att de som går in i snabbspåret verkligen är lärare samt att de har en möjlighet att bli legitimerade.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om att utöka omfattningen av den kompletterande utbildningen från 120 högskolepoäng till 150 högskolepoäng.

Förbundet ställer sig positivt till förslaget att inte låta UHR yttra sig i vissa fall där det är klart att den sökande inte har en utbildning som kan ligga till grund för en svensk lärarlegitimation är en bättre service för individen då svar kan  levereras snabbare. Ska tillvägagångssättet tillämpas måste Skolverket kunna garantera att bedömningskompetensen finns inom myndigheten så att rättssäkerheten upprätthålls för individen.

Lärarnas Riksförbund vill belysa den rapport (Skills and Labour Market Integration of immigrants and their children in Sweden) som OECD publicerat där det framgår att de insatser som görs genom arbetsförmedlingen inte leder till anställningar och självförsörjning i någon högre grad. Förbundet vill se att de insatser som görs för nyanlända lärare leder till lärarlegitimation och anställningar i de svenska skolorna och inte att personerna fastnar i anställningar finansierade av Arbetsförmedlingen. För att uppnå detta krävs utbildningsinsatser och mycket information om hur nyanlända lärare kan uppnå en lärarlegitimation.

Lärarnas Riksförbund vänder sig starkt mot den uteblivna konsekvensanalysen för kommunerna. Det vilar ett stort ansvar på huvudmännen att organisera praktik och utbildning. Att handleda lärarstudenter på ett professionellt sätt kräver tid, resurser, förutsättningar, utbildning och erfarenhet. Den VFU som redan bedrivs idag har fått kritik för hur den har bedrivits och organiserats. Oberoende om kommunerna har lite eller mycket erfarenhet av att ta emot flyktingar blir konsekvenserna mycket stora då exempelvis modersmål, SYV, studiehandledning, tolkverksamhet, elevhälsa, specialundervisning samt socialtjänstens resurser kommer att tas i större anspråk. Lärarnas Riksförbund ser en risk i att ansvaret slår ned på den enskilde utelämnade läraren i klassrummet istället för på det politiska planet.

Den akuta bristen på modersmålslärare och studiehandledare på modersmålen kommer att behöva lösas på något sätt. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att studiehandledning på modersmålet måste ges prioritet före undervisning i modersmål, då situationen riskerar att bli ohållbar. Denna fråga behöver snabbutredas, då det skulle behövas regelförändringar.

För att arbeta inom skola och barnomsorg i Sverige måste den som anställs lämna ett registerutdrag. Detta är ett sätt att stärka barn och ungdomars ansvar för säkerheten och det finns risker med att vuxna verkar inom skolans verksamhet för vilka det finns begränsade möjligheter att se belastningshistoriken.

Hur många av de nyanlända lärarna kommer att fullfölja vägen till lärarlegitimation? Som lagen fungerar idag skulle alla former av anställning och inkomst påskynda möjligheten för familjer att återförenas. Att under lång tid sträva mot en svensk lärarlegitimation skulle fördröja denna återföreningsmöjlighet. Förbundet anser att det är olyckligt att dessa regelverk ställs mot varandra.

 

Läs remissvaret i sin helhet, finns uppe till höger på sidan.

 

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-22 15.02

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll