Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 aug 2018

Yttrande över delbetänkande av: Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid - Tid för utveckling (SOU 2018:24)

För lärare är det centralt med kontinuerlig kompetensutveckling under anställningens gång, såväl de ämnesspecifika som de pedagogiska färdigheterna måste få utvecklas under ett helt yrkesliv. En övergripande och överordnad synpunkt är att förslaget om utvecklingsledighet inte tillgodoser lärares behov i detta avseende. Det gör däremot förslaget om ett nationellt professions­program för lärare och rektorer. Förslaget behövs för att stärka lärarkåren i förmågan att utföra uppdraget men även för att locka fler att bli lärare. De synpunkterna som presenteras nedan är därför underordnade vikten av att förslaget om nationellt professionsprogram blir verklighet.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att
    sammanställa kunskap om arbetstidsmodellers påverkan på arbetsmiljön och hur de påverkar arbetstagarna (avsnitt 5.3.3 i delbetänkandet).

  • Att Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att göra en analys av kostnaderna avseende stressrelaterad sjukfrånvaro (6.8.2).

  • Att näringsverksamhetslagen utökas med en rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till hälften (8.7.2). Lärarnas Riksförbund anser dock att ledigheten bör förläggas så att den koncentreras till hela dagar, i de fall överenskommelse om förläggningen inte kunnat träffas.


Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Att det införs en skyldighet för arbetsgivare att i samband med anställningens ingående informera arbetstagaren om möjligheten att begära partiell ledighet och om rätten att få frågan prövad av arbetsgivaren (8.8).

  • Att det införs en möjlighet till utvecklingsledighet (12.1). Lärarnas Riksförbund förordar istället att arbetsmarknadens parter bjuds in till samtal för att hitta en hållbar och långsiktig modell för
    kompetensutveckling och omställning som kommer arbetstagarna till del på lika villkor.

Lärarnas Riksförbund delar vidare utredningens slutsatser om att det inte är lämpligt för staten att lagstifta om arbetstidskonton (5.4.4) samt att det inte bör införas någon generell lagstadgad rätt till partiell ledighet (8.6). Liksom utredningen stödjer även Lärarnas Riksförbund förslaget som lagts fram i Ds 2015:58 ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning” vad gäller
utökad rätt till förkortning av arbetstiden för vissa föräldrar (8.7.1).

Skälen för förbundets ställningstaganden redovisas i den ordning förslagen läggs fram i delbetänkandet och finns att läsa härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-14 13.01

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll