Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 sep 2018

Yttrande över förslag till föreskrifter om arbetsan­passning

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som klargör arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning på arbets­platsen. Förbundet ser även positivt på det faktum att de nya förslagen om arbetsanpassning lyfter fram arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en god arbetsanpassning. Förslaget som innebär anlitandet av expertkunskap – när det i verksam­heten saknas kunskap eller råder osäkerhet om utredningen och utformningen av arbetsan­passningen i det enskilda fallet – tillstyrks också.

De föreslagna förändringarna har till syfte att tydliggöra arbets­givarens roll vid arbetsanpassning, förebygga sjukfrånvaro samt
underlätta återgång i arbete. Trots det goda ändamålet konstaterar Lärarnas Riksförbund att det finns brister i konsekvensutredningen beträffande förslaget till nya föreskrifter om arbetsanpassning. Förslaget i sig om nya föreskrifter har även vissa tillkorta­kommanden och det är därför svårt att få ett helhetsperspektiv. Det är ofördelaktigt att myndighetens arbete med att utforma förslaget inte föregåtts av diskussion med eller insyn från intressenterna. En del av de frågetecken eller invändningar som redogörs för i detta remissyttrande hade förhoppningsvis kunnat undanröjas om arbets­marknadens parter hade haft möjlighet till samråd vid framtagandet av förslaget.

Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som innebär:

  • ett klargörande av arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning
  • att arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en effektiv arbets­anpassning lyfts fram
  • att expertkunskap beträffande arbetsanpassning ska anlitas vid behov
  • att de som genomgår utbildning inte likställs med arbetstagare under förutsättning att förslagen i SOU 2018:9 om åtgärder för att under­lätta återgång i studier genomförs

Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som innebär:

  • att begreppet rehabilitering utmönstras i förslaget till nya föreskrifter
  • att det skriftliga dokumentationskravet vid arbetsanpassning slopas
  • att kraven för att årligen följa upp arbets­anpassnings­verksamheten avskaffas
  • en utgallring av §§ 12-13 i AFS 1994:1 beträffande särskilt beaktande av funktionsnedsättning samt rutiner vid missbruk

Lärarnas Riksförbund föreslår att:

  • ett bibehållet fokus på den enskilda arbetstagarens förutsättningar behövs
  • om den nedbantningen av de allmänna råden som föreslås görs bör detta kompletteras med en vägledning om arbetsanpassning

Läs bakgrunden till förbundets ställningstagande och remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

 

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04 16.39

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll