Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
05 nov 2018

Yttrande över slut­betänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker merparten av förslagen. Däremot avstyrker förbundet att Särvux ska upphöra som egen skolform.

Sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds synpunkter:


Förbundet tillstyrker att

 • Dagens målformulering för komvux i skollagen förtydligas.
 • Kommunerna behöver förstärka det specialpedagogiska stödet inom vuxenutbildningen. En sådan förstärkning måste
  dock göras med beaktande av bristen på speciallärare och på ett sådant sätt att det inte innebär ökad arbetsbelastning för befintliga speciallärare.
 • En förenklad betygsskala bör införas på komvux på grund­läggande nivå, SFI samt särskild utbildning på grundläggande nivå.
 • Skolverkets redovisning och uppföljning av statistik kring komvux behöver utvecklas och bli bättre.
 • Kompetensutvecklingsbehoven (t.ex. när det gäller ämnes­didaktik i relation vuxnas lärande) för lärare inom komvux behöver kartläggas men vill framföra att även studie- och yrkesvägledare behöver omfattas av en sådan kartläggning.
 • Förslaget om att ett framtida professionsprogram för lärare samt en myndighetsstruktur med regional närvaro med uppdrag inom
  kompetensutvecklingsområdet ska omfatta vuxenutbildningen.
  Vetenskapsrådet ges i uppdrag att initiera forskning om vuxnas lärande.


Förbundet avstyrker att

 • Särvux upphör som egen skolform.


Förbundet vill framföra att

 • Förslaget om ändring av prioriteringsregeln vid antagning till komvux är vällovligt, men vi vill uppmärksamma att det finns
  svårigheter som behöver hanteras om förslaget ska kunna förverkligas.
 • Förbundet inte har några starka synpunkter på förslaget att införa en mer flexibel högskoleförberedande examen från komvux. Dock vill förbundet understryka att om en sådan förändring görs är det viktigt att den fungerar tillsammans med ett införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan och att den verkligen utformas så att det inte kan uppfattas som enklare att nå en examen via komvux än via gymnasieskolan.
 • Förslagen om krav på betygsrätt och skarpare tillsyn visserligen är vällovliga men helt otillräckliga för att komma tillrätta med de grundläggande problemen med entreprenadsystemet. Det måste
  helt fasas ut och staten måste ta ett större ansvar för finansiering och genomförande av utbildning inom komvux.
 • Förbundet inte instämmer i utredningens bedömning att lärar­utbildningen behöver förändras, utan anser att det istället
  behövs satsningar på fortbildning och forskning om vuxnas lärande.
 • Förbundet vill se ett ökat statligt ansvar för vuxenutbildningen där staten på regional nivå tar över ansvar för finansiering,
  dimensionering och styrning av utbildningen för att garantera likvärdighet och kvalitet över hela landet.

Lärarnas Riksförbund kan konstatera att utredningen inte innehåller några avgörande förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta
som lärare eller studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-05 11.52

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll