• 2019-01-16 11.22
  Synpunkter på Skolverkets ”Remiss av förslag till författnings­ändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan”
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget endast under två förutsättningar:
  Läs mer
 • 2019-01-14 10.52
  Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
  Lärarnas Riksförbund tillstyrkte förslaget om åter­in­förd skattereduktion för fackföreningsavgift från och med 2018 (se tidigare remissvar på Fi2017/03845/S1). Förbundet ansåg då, och anser fortsatt, att det är rimligt att det finns en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
  Läs mer
 • 2018-11-05 11.45
  Yttrande över slut­betänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker merparten av förslagen. Däremot avstyrker förbundet att Särvux ska upphöra som egen skolform.
  Läs mer
 • 2018-11-05 10.16
  Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag i sin helhet, dock med betoning att det utöver dessa förslag krävs en bredare förebyggande strategi.
  Läs mer
 • 2018-10-18 13.32
  Yttrande över förslag på juste­ringar i programstruktur och examensmål för vård- och om­sorgsprogrammet samt förslag till de förordnings­ändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköt­er­skeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker inte Skolverkets förslag i den del som innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammets programstruktur.
  Läs mer
 • 2018-09-24 17.00
  Synpunkter på Läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning – ett
  ansvar för hela samhället”, SOU 2018:57

  Lärarnas Riksförbund instämmer  i Läsdelegationens bedömning om att Läslyftet bör
  permanentas och kontinuerligt utvecklas, då med ökat fokus på de punkter nedan som förbundet formulerade redan 2013.

  Läs mer
 • 2018-09-24 17.00
  Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”,
  SOU 2018:47, huvudbetänk­ande från Tillitsdelegationen

  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen i Tillits­delegationens huvudbetänkande till dess helhet. Förbundets begränsar utlåtandet till att handla om skola.
  Läs mer
 • 2018-09-24 17.00
  Yttrande angående Utbildnings­departementets
  promemoria: Statens Skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga person­upp­gifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för elever inom skolformerna grund­särskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
  Läs mer
 • 2018-09-24 15.56
  Yttrande över förslag till föreskrifter om arbetsan­passning
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som klargör arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning på arbets­platsen. Förbundet ser även positivt på det faktum att de nya förslagen om arbetsanpassning lyfter fram arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en god arbetsanpassning. Förslaget som innebär anlitandet av expertkunskap – när det i verksam­heten saknas kunskap eller råder osäkerhet om utredningen och utformningen av arbetsan­passningen i det enskilda fallet – tillstyrks också.
  Läs mer
 • 2018-09-24 13.42
  Yttrande över: Uppföljnings­samtal med personer som studerar med studiestartsstöd
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att kommunerna i studiestödslagen åläggs en skyldighet att se till att uppföljningssamtal hålls med de studerande som beviljats studiestartsstöd.
  Läs mer
 • 2018-09-24 13.24
  Yttrande över: Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28
  Lärarnas Riksförbund anser att förslaget bör återremitteras och presenteras igen först efter samordning med andra förslag som sammantagna adresserar behovet av ett helhetsgrepp om konsekvens­erna av och förutsättningar för ett längre arbetsliv.
  Läs mer
 • 2018-09-24 13.11
  Yttrande över promemorian: Ersättning vid arbetslivs­inriktad rehabilitering, Ds 2018:32
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget som innebär att rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som utöver deltagandet i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
  Läs mer
 • 2018-08-20 13.00
  Yttrande över delbetänkande av: Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid - Tid för utveckling (SOU 2018:24)
  För lärare är det centralt med kontinuerlig kompetensutveckling under anställningens gång, såväl de ämnesspecifika som de pedagogiska färdigheterna måste få utvecklas under ett helt yrkesliv. En övergripande och överordnad synpunkt är att förslaget om utvecklingsledighet inte tillgodoser lärares behov i detta avseende. Det gör däremot förslaget om ett nationellt professions­program för lärare och rektorer. Förslaget behövs för att stärka lärarkåren i förmågan att utföra uppdraget men även för att locka fler att bli lärare. De synpunkterna som presenteras nedan är därför underordnade vikten av att förslaget om nationellt professionsprogram blir verklighet.
  Läs mer
 • 2018-08-20 13.00
  Yttrande över delbetänkandet: validering i högskolan
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de rekommenda­tioner och förslag som lämnas i betänkandet. Samtidigt anser förbundet att det särskilda yttrandet avseende förhandsbesked behöver tas i beaktande och att frågan om hur förhandsbesked ska hanteras och beslutas behöver utredas ytterligare innan beslut fattas.
  Läs mer
 • 2018-08-20 11.48
  Yttrande över förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra gällande förslaget.
  Läs mer
 • 2018-08-13 11.47
  Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygsättning
  Lärarnas Riksförbund instämmer i stort i förslaget till allmänna råd men vill lyfta ett antal synpunkter och kommentarer kring de föreslagna skrivningarna
  Läs mer
 • 2018-07-02 00.01
  Yttrande över delbetänkandet Ökad trygghet för
  studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de förslag som lämnas.
  Läs mer
 • 2018-06-15 08.58
  Synpunkter på remiss­promemorian: Behörighet att undervisa i specialskola
  Förbundet avstyrker remissen i dess helhet.
  Läs mer
 • 2018-06-12 13.23
  Yttrande över betänkandet: Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens huvud­förslag om att inrätta ett nationellt professionsprogram för lärare. Det är ett av de
  viktigaste skolförslagen på många år och kan om det förverkligas på ett bra sätt få stor betydelse för svensk skola.

  Läs mer
 • 2018-06-12 10.55
  Yttrande över betänkandet Forska tillsammans, SOU 2018:19
  Förbundet instämmer i mycket av utredningens beskrivningar och problemformuleringar men anser att det krävs betydligt mer kraftfulla förslag för att komma tillrätta med dessa. Vi har också  ett par områden som behöver hanteras för att skolväsendet fullt ut ska kunna ta till sig och genomföra de rekommendationer som lämnas.
  Läs mer
 • 2018-06-08 10.22
  Yttrande om förslag gällande: Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i promemorian.
  Läs mer
 • 2018-06-08 08.49
  Yttrande om förslag avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets före­skrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidare­utbildning i form av ett fjärde tekniskt år
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i remissen.
  Läs mer
 • 2018-06-04 11.59
  Yttrande över remiss­promemorian: Behörighets­givande högskoleintroducer­ande utbildningar
  Lärarnas Riksförbund har tidigare efterfrågat ett tydligare regelverk kring akademiska basår och välkomnar därför förslagen i promemorian.
  Läs mer
 • 2018-05-31 11.43
  Yttrande över UKÄs rapport Kvalitetssäkring av forskning
  Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot de slutsatser som dras i rapporten.
  Läs mer
 • 2018-05-29 10.27
  Yttrande över delning av för­ordnings­ändringar i för­ordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
  Lärarnas Riksförbund hänvisar till de synpunkter som lämnades i yttrandet över Skolverkets remiss av föreskriftsändringar avseende kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverkets dnr: 2017:01146).
  Läs mer
 • 2018-05-21 11.39
  Yttrande över: Översyn av grundskyddet för pensionärer - Inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att stärka grundskyddet för de pensionärer som har svagast ekonomi.
  Läs mer
 • 2018-05-21 11.38
  Yttrande över delbetänkandet En strategisk agenda för inter­nationalisering, SOU 2018:3
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredarens förslag.
  Läs mer
 • 2018-05-21 11.01
  Synpunkter på remissen: Myndig­het­s­gemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU2018:10)
  Då den statliga indelningsutredningen uttryckligen inte inkluderat skolmyndig­heterna i arbetet, med hänvisning till annan pågående utredning, har
  Lärarnas Riksförbund ett fåtal generella synpunkter.

  Läs mer
 • 2018-05-03 09.07
  Yttrande över promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.
  Läs mer
 • 2018-04-09 23.30
  Yttrande avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skol­verkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget att dagens kurs i hem- och konsumentkunskap ska utgå. För­bund­et har inget att invända mot att man inför nya bredare kurser inom So och No.
  Läs mer
 • 2018-04-09 15.53
  Synpunkter på Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram
  Lärarnas riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till förändringar som en följd av lagrådsremissen och SOU 2016:77.
  Läs mer
 • 2018-04-09 13.43
  Yttrande över betänkandet: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldra­försäkringen, SOU 2017:101
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens olika förslag. Förbundet väljer att i sitt yttrande kommentera de förslag där förbundet avstyrker förslagen eller har synpunkter i övrigt.Förbundet tillstyrker även de tre utpekade paragraferna (11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) samt det reviderade förslaget enligt bilagan avseende 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken) som ingick i remissens del 1.
  Läs mer
 • 2018-04-09 11.40
  Yttrande över slutbetänkandet: Reboot - omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:14
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till alla förslag som i slutänden kan effektivisera, förenkla och förbättra förutsättningarna att arbeta i en digital arbetsmiljö.
  Läs mer
 • 2018-03-27 09.05
  Synpunkter på remissen: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget, med reservation för att de föreslagna undantagen skall utvärderas i den utredning förbundet krävde redan i samband mer remissvaret på Välfärdsutredningen.
  Läs mer
 • 2018-02-26 16.23
  Synpunkter på betänkandet nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsätt­ningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)
  Förbundet finner det positivt att regeringen har lyft fram vikten av att värna de nationella minoritets­språken och att elever som tillhör de nationella minoriteterna ska försäkras tillgång till sitt språk och sin kultur.
  Läs mer
 • 2018-02-26 16.22
  Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funkrioner (SOU 2018:2)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag som läggs fram i utredningen, vilket kommenteras i utvalda delar nedan. Samtidigt konstaterar Lärarnas Riksförbund att det straffrättsliga skyddet för lärare i hot- och våldssituationer lämnas i det närmaste utan åtgärd vilket är olyckligt inte minst med tanke på den centrala roll lärare har i att åtgärda de problem som är orsaken till angreppen på blåjuspersonal.
  Läs mer
 • 2018-02-23 17.00
  Översynen av stödet för yrkesintroduktions­anställningarna
  Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att även om det krävs speciella insatser med tanke på de omfattande utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden, är förslaget om att öppna för en arbetsmarknad utan kollektivavtal fel väg att gå.
  Läs mer
 • 2018-02-20 11.21
  Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad lagrådsremiss.
  Läs mer
 • 2018-02-20 09.25
  Ny möjlighet till uppehålls­tillstånd
  Det är Lärarnas Riksförbunds bestämda ståndpunkt att lärarna inte ska involveras i en individs eventuella asylprocess och möjlighet att få uppehållstillstånd.
  Läs mer
 • 2018-02-12 11.10
  Yttrande angående Skolverkets kommande stöd om politisk information i skolan
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter inför Skolverkets översyn av myndig­hetens stödmaterial om politisk information i skolan. Förbundet har i tidigare remissyttranden ställt sig positivt till det nya och tydligare regel­verket och välkomnar att Skolverket nu ser över sitt material.
  Läs mer
 • 2018-02-07 15.33
  Synpunkter på den uppdaterade lagrådsremissen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
  Förbundet vidhåller sitt i grunden positiva ställnings­tagande för en (åtgärds)garanti, så som den är formulerad i lagrådsremissen.
  Läs mer
 • 2018-02-07 11.28
  Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan, samt föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav för årskurs 3 i grundsärskolan
  Förbundet tillstyrker förslaget om en stadieindelad timplan för berörda skolformer.
  Läs mer
 • 2018-02-07 11.18
  Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadie­indelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag i sin helhet.
  Läs mer
 • 2018-01-15 10.13
  Yttrande över regel­för­enklingar inom ekonomisk familjepolitik, Ds 2017:59
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian.
  Läs mer
 • 2018-01-02 10.40
  Yttrande över promemorian: Studiemedel vid utlandsstudier - Förändingar för ett långsiktigt och hållbart system
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen
  Läs mer
 • 2017-12-19 11.38
  Yttrande över promemoria: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2017:55
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.
  Läs mer
 • 2017-11-16 12.57
  Yttrande över promemoria: En effektivare flytträtt för pensionssparare
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till de förslag
  som föreslås i promemorian.

  Läs mer
 • 2017-11-13 12.53
  Yttrande över promemorian stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande (Diarienummer S2017/04463/SF)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att utvidga skyddet för sjukpenninggrundande inkomst till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel.
  Läs mer
 • 2017-11-08 13.03
  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i
  grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare 2018/2019

  Förbundet har inget att invända mot förslaget.
  Läs mer
 • 2017-11-08 11.00
  Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till en återinförd skattereduktion.
  Läs mer
 • 2017-11-06 13.06
  Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter för
  förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de föreslagna föreskrifterna.
  Läs mer
 • 2017-10-23 13.00
  Yttrande över remiss av förslag till SKOLFS2017
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga
  föreslagna ändringar.

  Läs mer
 • 2017-10-23 11.09
  Yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
  Lärarnas Riksförbund begränsar sitt svar till de förslag som rör skolan under kapitel 4.1 och 4.2.
  Läs mer
 • 2017-10-19 11.30
  Ökade möjligheter till grundläggande
  behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

  Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolans yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesprogrammens status och kvalitet.
  Läs mer
 • 2017-10-12 13.47
  Yttrande över Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget.
  Läs mer
 • 2017-10-12 09.18
  Yttrande över Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget.
  Läs mer
 • 2017-09-25 13.46
  Yttrande över delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
  Utredningsuppdraget och betänkandet spänner över många områden, vissa förslag är små förändringar andra betydligt större. Vid införandet av lärarlegitimation var Lärarnas Riksförbund pådrivande, men också fullt medvetna om att
  förändringar skulle behöva göras med tiden. Dessa förändringar får dock inte leda till att elevernas rätt att undervisas av behöriga och legitimerade lärare
  luckras upp.

  Läs mer
 • 2017-09-25 13.14
  Yttrande över promemorian Brett deltagande i
  högskoleutbildning

  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen.
  Läs mer
 • 2017-09-25 12.48
  Yttrande över betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”, SOU 2017:54
  En långsiktig reformering av skolsystemet det enda riktiga. Det handlar om att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan, samt att etableringsrätten och valfrihetssystemet måste ses över i grunden. Ett första steg är att genomföra de förslag som skolkommissionen (SOU 2017:35) presenterat. Arbetet med detta bör påskyndas.
  Läs mer
 • 2017-09-25 11.09
  Yttrande över Förslag till en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60
  Lärarnas Riksförbund väljer att lämna kommentarer på de delar som berör skolväsendet. Förbundet instämmer i utredningens bedömning att det finns kvalitetsbrister i skolans arbete med minoritetsspråk. Det är en bild som återkommer i Skolinspektionens granskningar. Förbundet kan även konstatera att undervisningen inom minoritetsspråk i huvudsak sker inom modersmålsundervisningen.
  Läs mer
 • 2017-09-25 11.00
  Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)
  Lärarnas Riksförbund vill mot bakgrund av den allvarliga situationen med lärarbrist och elevernas rätt att möta legitimerade och behöriga lärare, bejaka vissa delar av utredningens förslag.Lärarnas Riksförbunds vill dock markera att en ”quick fix” med entreprenadlösningar och fjärr­­­­under­visning inte långsiktigt kommer avhjälpa lärarbristen. Det kan bara rejäla satsningar från stat och huvudmän på att öka läraryrkets attraktivitet
  göra. Det krävs framför allt högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Regeringen måste därför inte minst se till att göra verklighet av Skol­kommissionens förslag om förändrad finansiering och stärkt profession.

  Läs mer
 • 2017-09-25 09.29
  Yttrande över betänkande Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)
  Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i betänkandet. Stärkt och utvidgat meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade, förutom skola, vård och omsorg är en viktig åtgärd för att de anställda ska ges möjligheter att kunna meddela och offentliggöra uppgifter.
  Läs mer
 • 2017-08-14 16.39
  Synpunkter på remissen Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Slutbetänkande av 2015 års Skolkommission, SOU 2017:35
  Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande. Förbundet tillstyrker de förslag som lämnas av Skolkom­mis­sionen och ser fram emot en skyndsam men noggrann hantering av förslagen från statens
  sida. Förbundet betonar särskilt vikten av att ett system kommer på plats för ökad statlig finansiering och socioekonomisk resursfördelning, liksom
  inrättandet av ett statligt reglerat professions­program för lärare och skolledare, samt inrättandet av en regional statlig myndighets­struktur som kan stödja huvudmännen och skolorna i sina uppdrag.

  Läs mer
 • 2017-08-14 16.00
  Yttrande över Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)
  Lärarnas riksförbund tillstyrker förslaget i betänkandets avsnitt 17.2.1 beträffande rätt till beslut och intyg om en person är försäkrad enligt SFB.
  Läs mer
 • 2017-08-14 15.48
  Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till att kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd.
  Läs mer
 • 2017-08-14 15.43
  Yttrande över betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag.
  Läs mer
 • 2017-08-14 15.34
  Yttrande över betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
  Förbundet instämmer i behovet av nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö. Det är likaså viktigt att den förda politiken på arbetsmiljörådet utvärderas av en fristående myndighet.Lärarnas Riksförbund tillstyrker också i huvudsak de förslag om verksamhetens inriktning som lämnas i betänkandets femte kapitel.
  Läs mer
 • 2017-08-14 14.34
  Yttrande över betänkandet Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:25)
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på att utredningens förslag innebär stärkta krav på Försäkringskassan att inhämta läkarutlåtande vid bedömning av rätten till livränta. Förbundet anser däremot att det även bör införas en fast tidpunkt för när rätten till livränta ska prövas.
  Läs mer
 • 2017-08-14 14.25
  Synpunkter på remisser Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38
  Lärarnas Riksförbund instämmer med utredning­ens slutbetänkande, att det bästa sättet att höja kvaliteten inom skolan är att tillse att de offentliga resurserna verkligen används till det som är avsikten. Av den anledningen är det angeläget att det förslaget om vinstreglering som lämnades i delbetänkandet snarast genomförs.
  Läs mer
 • 2017-08-14 14.02
  Yttrande över Socialdepartementets promemoria "Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning"
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen.
  Läs mer
 • 2017-08-14 10.49
  Yttrande över betänkande av Utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker tydliggörandet av att den särskilda bevisregeln i diskriminerings­tvister är en presumtionsregel och att bevisbörde­regeln i skollagen ändras på motsvarande sätt. Förbundet tillstyrker även att lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden ska ändras enligt ovan.Lärarnas Riksförbund ställer sig tveksam till förslaget om inrättandet av en diskriminerings­nämnd för prövning av diskrimineringstvister. förslaget bör utredas ytterligare och kräver genomlysning ur olika rättssäkerhetsaspekter.
  Läs mer
 • 2017-08-14 09.22
  Yttrande över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet
  Lärarnas Riksförbund instämmer i de förslag som ges avseende anpassningar av utbildningsväsendets lagstiftning till den nya dataskyddsförordningen.
  Läs mer
 • 2017-06-30 10.55
  Delning av lagrådsremiss politisk information i skolan
  Lärarnas Riksförbund har tidigare tillstyrkt utredningens förslag om hur regelverket bör förtydligas avseende politisk information i skolan. Vi noterar nu att lagrådsremissens förslag skiljer sig i vissa delar från utredarens förslag eftersom rektors ansvar nu förtydligas.
  Läs mer
 • 2017-06-29 10.46
  Synpunkter på lagrådsremissen Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti
  Lärarnas Riksförbund har tidigare svarat på remissen På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) som ligger till grund för lagrådsremissen. Förbundet står fast vid de synpunkter som då lämnades.
  Läs mer
 • 2017-06-26 15.19
  Yttrande över förslag om karensavdrag - en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att ersätta nuvarande karensdag med ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen.
  Förbundet tillstyrker även de följdändringar i lagstiftningen som föranleds av förslaget om karensavdrag.

  Läs mer
 • 2017-06-26 00.30
  Yttrande över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, U2017/01365/UH
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på att de som utbildar sig till speciallärare ska få med sig kunskaper om barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter men anser att det också krävs fördjupad specialistkompetens inom området. det är mycket viktigt för att denna elevgrupp ska kunna få det stöd de har rätt till under sin skolgång. Förbundet avstyrker därför den lösning promemorian föreslår för hur detta ska förverkligas inom ramen för speciallärar- och specialpedagogutbildningarna
  Läs mer
 • 2017-06-20 10.15
  Synpunkter på ­­lagrådsremissen­ om skolstart vid sex års ålder­
  Lärarnas Riksförbund står fast vid de synpunkter som sammanfattades i remissvaret till Grundskoleutredningens remiss (SOU 2015:81) från januari 2016, trots att vissa förbättringar står att finna i lagrådsremissen, vilket tyder på att regeringen tagit intryck av förbundets synpunkter.
  Läs mer
 • 2017-06-19 10.49
  Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier - grundsärskolan och specialskolan
  Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten.
  Läs mer
 • 2017-06-19 10.45
  Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier - kommunal vuxenutbildning för vuxna på grundläggande nivå
  Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten.
  Läs mer
 • 2017-06-19 10.40
  Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier, gymnasieskolan svenska för döva samt yrkesdansarutbildningen
  Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten.
  Läs mer
 • 2017-06-13 11.32
  Delning av lagrådsremiss nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förlagen i lagrådsremissen mot bakgrund av att förbundet tidigare yttrat sig över det förslag om ett förtydligat syfte för de nationella proven som lämnades i provutredningens betänkande. Då tillstyrkte förbundet att provens huvudsyfte bör vara att stödja betygssättningen. Vidare ställde sig förbundet positivt till förslaget om en tydligare relation mellan nationella prov och betyg som lämnades av utredningen.
  Läs mer
 • 2017-05-29 15.59
  Yttrande över betänkandet Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön, SOU 2017:24
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag till regelförändringar beträffande de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.
  Läs mer
 • 2017-05-29 14.35
  Yttrande över Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser
  Lärarnas Riksförbund väljer att inte ta ställning till förslaget.
  Läs mer
 • 2017-05-29 14.26
  Yttrande över förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017:4
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som föreslås i departementspromemorian.
  Läs mer
 • 2017-05-29 14.19
  Synpunkter på remisspromemorian Möjligheter att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget om en tillfällig lag som möjliggör för kommuner att avsätta en kvot. Istället bör frågan hanteras i samband med Skolkommissionens förslag.
  Läs mer
 • 2017-05-29 11.55
  Yttrande över Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20
  Inledningsvis kan förbundet konstatera att de nuvarande reglerna för tillträde till högre utbildning är komplicerade och dess konsekvenser för individer och samhälle är svåra att överblicka. Även om vissa av förslagen, om de genomförs, kommer att underlätta för elever och föräldrar att navigera i systemet vill förbundet betona vikten av god tillgång till studie- och yrkesvägledning inom hela utbildningsväsendet.
  Läs mer
 • 2017-05-16 10.55
  Synpunkter på Skolverkets utkast till förtydligade läroplaner samt konsekvensbeskrivning
  Lärarnas Riksförbund instämmer i Skolverkets bedömning att en justering av formuleringarna i skollagen torde vara betydligt mer effektiva och ändamålsenliga än att förändra en redan väl formulerad läroplan på området.
  Läs mer
 • 2017-05-10 10.57
  Yttrande över promemorian Sänkt skatt för pensionärer
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång 2018 fyllt 65 år.
  Läs mer
 • 2017-04-24 16.00
  Yttrande över remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS Dnr: 2016:01482) om ämnesplaner för tillämpad programmering, webbutveckling, webbserverprogrammering och mobila applikationer
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslagen.
  Läs mer
 • 2017-04-24 10.51
  Yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
  Lärarnas Riksförbund har inga egentliga invändningar mot de förslag som presenteras i delbetänkandet.
  Läs mer
 • 2017-04-24 10.33
  Yttrande över promemorian Förstärkt rehabilitering för övergång i arbetet
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till förändringar i socialförsäkringsbalkens 30 och 110 kapitel samt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.
  Läs mer
 • 2017-04-18 14.15
  Yttrande över förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot förslaget.
  Läs mer
 • 2017-04-10 14.09
  Yttrande över Vinnovas slutrapport - metoder och kriterier för bedömning av prestationer och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslag om att bedömning av samverkan skall utgöra en grund för resurstill­delning till lärosätena.
  Läs mer
 • 2017-04-10 10.21
  Synpunkter på remissen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94
  Lärarnas Riksförbund ställer sig generellt bakom förslag som har potential att öka elevernas närvaro i skolan och minska den frånvaron, men det bygger på att lärarnas arbetsbelastning inte ökar. Administrativa uppgifter kan med fördel skötas av annan personal, exempelvis lärarassistenter.Enligt förbundets mening hänger frånvaro till viss del ihop med hur skolan fungerar. Skolan kan bidra med förutsättningar för att närvaron ska vara så hög som möjligt. Det handlar om hur skoldagen planeras, något som utredningen pekar på, men också om upprätthållandet av ordning och studie­ro. Stökiga lektioner drabbar främst de elever med svag studiebakgrund samt elever med särskilda behov, och det är dessa elever som därmed riskerar att dra på sig frånvaro.
  Läs mer
 • 2017-04-07 16.29
  Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan,
  grundsärskolan och same­skolan och från årskurs 5 i specialskolan samt kon­sekvens­utredning

  Läs mer
 • 2017-03-27 16.15
  Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  Yttrande över förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10)
  Läs mer
 • 2017-03-06 16.08
  Organisation för etikprövning av forskning
  Yttrande över promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46
  Läs mer
 • 2017-03-06 14.11
  Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
  Yttrande över delbetänkande, värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar, SOU 2016:92
  Läs mer
 • 2017-03-06 14.05
  Synpunkter på remissen För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1
  Att utredningens förslag hanteras tillsammans med Skolkommissionens slutbetänkande och att kommande myndighetsöversyn inom utbildnings­området utgår från de regionala behov som lyfts i föreliggande utredning.
  Läs mer
 • 2017-03-06 11.48
  Yttrande över förslagen i En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69
  Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som medför en statlig byråkratisering av kulturskolan.Förbundet tillstyrker delvis förslaget om förstärkta utbildningsvägar.Förbundet tillstyrker att de insatser som föreslås också utvärderas.Förbundet tillstyrker att det upprättas övergripande nationella mål för den kommunala kulturskolan men avstyrker till vissa delar det förslag som lagts fram.
  Läs mer
 • 2017-03-06 11.14
  Tilläggsyttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, U2016/03475/S
  Lärarnas Riksförbund lämnar härmed ett tilläggsyttrande till det yttrande vi tidigare lämnat avseende förslaget till en stadieindelad timplan. Bakgrunden till detta tilläggsyttrande är att förbundet anser att det behövs en ändring i behörighetsförordningen till följd av de ändringar som görs avseende undervisning i moderna språk.
  Läs mer
 • 2017-03-01 23.30
  Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget med kommentar gällande registerutdragets eventuella hot mot den personliga integriteten.
  Läs mer
 • 2017-03-01 23.30
  Synpunkter på remissen "Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor", SOU 2016:66, från Skolkostnadsutredningen
  Lärarnas Riksförbunds mening är att det inte föreligger någon anledning till att gå vidare med förslagen i denna utredning före det att Skolkommissionen avlämnat sitt slutbetänkande. Det ska dock understrykas att huvudförslagen, trots det ovan sagda, går i rätt riktning.
  Läs mer
 • 2017-03-01 14.26
  Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
  Lärarnas Riksförbund välkomnar många av utredningens förslag och anser att de sammantaget kommer att bidra till en positiv utveckling vad gäller genomströmningen. Förbundet vill dock samtidigt poängtera att de förslag som lämnats av denna utredning, såväl som av den tidigare yrkesprogramsutredningen, bör ses som en del av en bredare strategi. Att utveckla en gymnasieskola där alla elever har samma möjlighet att lyckas kräver fler och mer omfattande åtgärder än de förslag som utredningen kommit fram till.
  Läs mer
 • 2017-02-24 23.30
  Synpunkter på remissen "Ordning och reda i välfärden", SOU 2016:78
  Lärarnas Riksförbund anser att utredningens huvudförslag om vinstreglering och ny tillståndsgivning för skolan är ett steg i rätt riktning. I de fall regeringen genom utvärdering kan konstatera att de föreslagna regelförändringarna inte fått avsedd effekt, måste snabbt ytterligare steg kunna vidtas.
  Läs mer
 • 2017-02-16 13.13
  Yttrande över betänkandet Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, (SOU 2016:4)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag att i skollagen förtydliga hur skolor får bjuda in politiska partier. Att rättsläget klargörs är välbehövligt, inte minst för att rektorer och lärare ska kunna hantera vad som under många år visat sig kunna vara svåra och känsliga situationer. Det är också välkommet att utredningen betonar att politisk information i skolan inte ska ses som ett fristående moment i skolan utan som en integrerad del av undervisningen och/eller utbildningen.
  Läs mer
 • 2017-02-16 13.00
  Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan
  Lärarnas Riksförbund har generellt inget att erinra mot förslaget.
  Läs mer
 • 2017-02-01 13.10
  Yttrande över betänkande av utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
  Lärarnas Riksförbund kan idag konstatera att cirka 15 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar har sina anställningar inom friskolesektorn. Förbundet har ett antal praktiska erfarenheter och exempel på problematiken när medlem lämnar en offentlig anställning för att påbörja en privat sådan.Förbundet välkomnar således förslagen i betänkandet som på ett sätt belyser det allt mer växande behovet av att stärka skyddet för samtliga privatanställda inom skolans värld.
  Läs mer
 • 2017-02-01 13.06
  Yttrande över remisspromemorian En flexiblare ämneslärarutbildning
  Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen tar steg för att höja attraktiviteten i ämneslärarutbildningen och uppskattar den dialog med parterna som föregått remissförslaget.
  Även om flera av promemorians förslag är bra och tillstyrks av förbundet, så hade förbundet önskat att ett större helhetsgrepp tagits kring problematiken med ämneslärarutbildningen. Förbundets grundläggande inställning är därför att en samlad ämneslärarutbildning utan inriktningar är den mest fördelaktiga lösningen på sikt, inte minst för studenterna själva.

  Läs mer
 • 2017-02-01 13.03
  Yttrande över promemorian Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (DS 2016:47)
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens förslag och ställer sig bakom förslaget med reservation för att vi i nuläget inte vet hur en beräkningsmodell för avdrag för pension kommer att se ut.
  Läs mer
 • 2017-01-16 14.28
  Yttrande över betänkandet Fokus premiepension (SOU 2016:61)
  Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen om förändringar som förenklar för medborgaren samt tryggar medborgarens pensionskapital genom bekräftelsevalen samt genom ett aktivt arbete för att få ned kostnader som drabbar spararen.
  Läs mer
 • 2017-01-16 14.14
  Delning av lagrådsremiss - En skyldighet att erbjuda lovskola
  Lärarnas Riksförbund vill starkt framhålla att lovskolan endast bör vara ett komplement till den vanliga undervisningen och inte får leda till att andra stödinsatser uteblir eller skjuts upp.
  Läs mer
 • 2017-01-16 11.45
  Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget i dess nuvarande form.
  Läs mer
 • 2017-01-16 11.01
  Yttrande över slutbetänkandet entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72
  Lärarnas Riksförbund delar utredarens bedömning att en viktig grund för all innovation och utveckling läggs i skolväsendet. Ur det perspektivet finner förbundet det anmärkningsvärt att utredaren inte fäster någon större vikt vid utvecklandet av elevernas baskunskaper och färdigheter och vilka förutsättningar lärare ges för att lyckas med skolans kunskapsuppdrag. Lärarnas Riksförbund delar inte utredarens bedömning av vilken kvalitetsmässig effekt konkurrens på skolmarknaden skulle kunna få. Inte heller delar förbundet utredarens bedömning av betydelsen av att konkurrensutsätta universitet och högskolors basanslag för forskning.
  Läs mer
 • 2017-01-09 00.12
  Synpunkter på lagrådsremissen Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  Lärarnas Riksförbunds generella uppfattning är att nyanlända individer som enligt skollagen fortfarande har rätt att påbörja utbildning inom ramen för gymnasieskolan bör ha rätt att få slutföra denna utbildning inom rimlig studietid. Personer som har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning inom vuxenutbildningens ram tillhör en enligt skollagen en annan kategori, vilket också bör gälla nyanlända.
  Läs mer
 • 2016-12-21 11.57
  Remissvar gällande förslag till nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som utredningen lägger.
  Läs mer
 • 2016-12-21 11.49
  Yttrande över betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59
  Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget att införa en åtgärdsgaranti i förskoleklassen, årskurs 1 och 3 i grundskolan och delar i huvudsak utredningens argumentation i frågan.
  Läs mer
 • 2016-12-21 11.37
  Yttrande över slutbetänkandet från Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44)
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot utredningens förslag.
  Läs mer
 • 2016-12-21 11.32
  Yttrande över betänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget i sin helhet.
  Läs mer
 • 2016-12-20 08.23
  Remissynpunkter angående Myndigheten för delaktighetens förslag till en funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
  Lärarnas Riksförbund instämmer i att alla lärare behöver viss kompetens och kunskap i att utforma undervisningen så att det blir bra för elever oavsett funktionsförmåga.
  Läs mer
 • 2016-11-30 11.22
  Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet
  Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra att den digitala kompetensen får en tydligare framskrivning i Läroplanen för förskolan.
  Läs mer
 • 2016-11-23 15.33
  Förslag till föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på och tillstyrker föreskriftsförslaget.
  Läs mer
 • 2016-11-21 15.52
  Yttrande över förslag till ändringar av föreskrifter om vad som krävs för behörighet i ämnet specialidrott
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag.
  Läs mer
 • 2016-11-21 10.39
  Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
  Lärarnas Riksförbund instämmer generellt i utredningens ambition när det gäller att nå en helhetslösning för elevgruppen med fokus på likvärdighet och skolans kompensatoriska roll, genom att staten i form av bland annat en stärkt roll för SPSM tar ett ökat ansvar över hela landet. Förbundet anser dock att de statliga specialskolorna under inga villkor får nedmonteras utan ska även fortsättningsvis utgöra ett tryggt alternativ för de elever som är i behov av utbildning i denna form.
  Läs mer
 • 2016-11-21 10.25
  En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
  Lärarnas Riksförbund välkomnar att ett förslag till slut kommit om en stadieindelad timplan för grundskolan. Förbundet har under lång tid efterfrågat detta, inte minst mot bakgrund av behovet att skapa bättre förutsättningar för likvärdig och god undervisning som kan bidra till att höja kunskapsresultaten i grundskolan.
  Läs mer
 • 2016-11-10 09.10
  Yttrande över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet, SOU 2016:35
  Lärarnas Riksförbund vill understryka att snabbspårets längd kan variera stort från individ till individ. Förbundet välkomnar förslaget om att utöka omfattningen av den kompletterande utbildningen 150 högskolepoäng. Lärarnas Riksförbund vänder sig starkt mot den uteblivna konsekvensanalysen för kommunerna. Förbundets uppfattning är att studiehandledning på modersmålet måste ges prioritet före undervisning i modersmål. Denna fråga behöver snabbutredas
  Läs mer
 • 2016-11-07 16.02
  Yttrande över promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.
  Läs mer
 • 2016-10-11 13.31
  Yttrande över förslagen i Validering med mervärde, Ds 2016:24
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag
  Läs mer
 • 2016-10-03 13.50
  Synpunkter på remissen "Regional indelning - tre nya län", SOU 2016:48
  Lärarnas Riksförbund föreslår att:
  • Indelnings kommittén bör inbegripa grund- och gymnasieskolan i den slutliga analysen av medborgares och näringslivets behov av likvärdig, kvalitativ och effektiv utbildning
  • Detta bör göras i samband med förslag om nya länsstyrelser och deras uppgift. Det är i denna del av kommittéuppdraget som skolanalysen hör hemma.

  Läs mer
 • 2016-09-13 16.01
  Yttrande över skrivelsen "Jämställda pensioner?", Ds 2016:19
  Lärarnas Riksförbund välkomnar att frågan om pensionsgapet lyfts och utreds. Förbundet vill understryka att resultatet av analysen inte förändrar de bakomliggande skälen till gapet som finns i förvärvslivet. Om eventuella kortsiktiga lösningar skall göras måste effekten av dessa övervägas mot ett intensivt och långsiktigt arbete med kvinnors löner inom alla yrken och sektorer på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2016-09-05 13.49
  Yttrande över UKÄs rapport 2015:25, Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning
  Utifrån nedan anförda synpunkter ställer sig förbundet tveksamt till att dessa områden ska betonas i de olika lärarutbildningarna på det sätt som UKÄ föreslår. Förbundet anser också att ett ensidigt fokus på mäns våld mot kvinnor är lite märkligt då barn far illa av allt våld som förekommer i nära relationer, oavsett hur familjekonstellationen ser ut.
  Läs mer
 • 2016-08-16 11.30
  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget
  Läs mer
 • 2016-08-15 14.19
  Yttrande över promemorian Studiestartstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att införa ett rekryterande studiestöd.
  Läs mer
 • 2016-08-15 11.51
  Yttrande över UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola
  Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens slutsats att det ska vara möjligt för svenska lärosäten att erbjuda MOOCs men har några synpunkter på UKÄs förslag och vill även lyfta några frågor som inte tas upp i rapporten.
  Läs mer
 • 2016-08-15 11.43
  Yttrande över remiss-promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21
  Lärarnas Riksförbund bejakar förslaget om begränsning av möjligheten för en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn att placera barnet i ett boende i en annan kommunFörbundet avstyrker förslaget om att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras.
  Läs mer
 • 2016-08-15 11.39
  Yttrande över betänkandet SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förbundet anser att många av de förslag som lyfts i betänkandet kan bidra till ett effektivare och tillförlitligare system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare. Förbundet vill dock betona att staten måste ta fortsatt ansvar och vidta ytterligare åtgärder för en minskad arbetsbelastning för lärarna.
  Läs mer
 • 2016-08-15 11.00
  Yttrande angående remisspromemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
  Lärarnas Riksförbund har generellt inget att invända mot att det genomförs en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5. Förbundet har tidigare framhållit att det krävs noggranna utvärderingar av betygen i årskurs 6 innan man överväger ytterligare förändringar.
  Läs mer
 • 2016-07-07 10.39
  Yttrande över reviderade delar av vägledning för elevhälsan
  Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget från Socialstyrelsen och Skolverket.
  Läs mer
 • 2016-06-21 14.43
  Yttrande över betänkande EU på hemmaplan
  Lärarnas Riksförbund instämmer i att mer behöver göras för att öka kunskapen om EU och främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Däremot avstyrker förbundet förslaget om att stärka EU-nivån i undervisningen genom ytterligare förtydliganden i kurs- och ämnesplanerna.
  Läs mer
 • 2016-06-21 14.20
  Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden!
  Lärarnas Riksförbund vill framhålla att flera av de förslag som utredningen presenterar redan idag är verklighet i skolan eller är möjliga att genomföra inom skolan. Det gäller till exempel det som redan framgår av skolans styrdokument när det gäller samverkan med det omgivande samhället, källkritik och innehållet i samhällskunskapsundervisningen.
  Läs mer
 • 2016-06-17 15.25
  Yttrande över trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29
  Lärarnas Riksförbund instämmer i utredarens utgångspunkt, att doktorander och unga forskare ska ha goda anställningsförhållanden och omfattas av trygghetssystemen.
  Läs mer
 • 2016-06-10 09.16
  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka ämnen som omfattas av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
  Lärarnas Riksförbund välkomnar alla goda initiativ som kan bidra till att minska lärarbristen.
  Läs mer
 • 2016-06-02 14.55
  Yttrande över Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till lag om särskild sjukförsäkringsavgift.
  Läs mer
 • 2016-06-02 09.03
  Yttrande över Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i stort förslagen till förändringar i Socialförsäkringsbalken som Socialdepartementet föreslår.
  Läs mer
 • 2016-05-17 08.53
  Förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förändringarna i styrdokumenten
  Läs mer
 • 2016-05-13 10.00
  Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget men vill se vissa ändringar och förtydliganden.
  Läs mer
 • 2016-04-18 14.22
  Förslag till Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus
  Lärarnas Riksförbund anser att de allmänna råden ger en god bild över verksamheten som ska bedrivas och vill därmed i huvudsak tillstyrka förslaget.
  Läs mer
 • 2016-04-14 11.49
  Yttrande över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 SOU 2015:104
  Lärarnas Riksförbund instämmer i flertalet av de slutsatser som framhållits i betänkandet. Långtidsutredningen målar upp en tydlig bild av utbildningens betydelse för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Utbildningens vikt för ekonomisk och socialt hållbar framtid är tydlig i alla delar av utredningen.
  Läs mer
 • 2016-04-11 14.07
  Yttrande över förslag om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.
  Läs mer
 • 2016-04-11 14.01
  Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden, SOU 2015:91
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker
  • Ett nationellt främjande och stöd till digitalisering
  • Ett digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal verksamhet
  • En infrastruktur för att främja digitalisering

  Läs mer
 • 2016-04-11 13.47
  Några frågor om offentlighet och sekretess, Ds 2016:2
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker
  • att det skydd för offentliganställdas personliga förhållanden som nu gäller hos Riksdagens ombudsmän och hos myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt, även utsträcks till att gälla för alla offentliganställda
  • att skyddet utsträcks till att också omfatta fotografiska bilder som används för intern presentation av myndighetens personal

  Läs mer
 • 2016-03-24 14.19
  Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter dels om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare dels om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker med vissa kommentarer förslagen.
  Läs mer
 • 2016-03-21 14.09
  Lärarnas Riksförbund välkomnar att Skolverket tar fram allmänna råd om hanteringen av prövningar och instämmer i stort med förslaget.
  Läs mer
 • 2016-03-20 14.14
  Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.
  Läs mer
 • 2016-03-02 14.55
  Remissvar avseende framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker de framtagna kursplanerna med undantag för följande synpunkter:
  Läs mer
 • 2016-02-29 15.02
  Lärarnas Riksförbund konstaterar att förslagen berör juridiskt komplexa frågor samtidigt som remisstiden är kort, vilket försvårar möjligheten till en djupare analys. Av den anledningen berör därför Lärarnas Riksförbunds yttrande i första hand vad förbundet anser vara de mest angelägna delarna av förslagen.
  Läs mer
 • 2016-02-29 14.42
  Yttrande över förslag till ändringsföreskrifter om kunskapskrav i grundskolan och specialskolan (läsförståelse i årskurs 1)
  Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget utan ser positivt på införandet av kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.
  Läs mer
 • 2016-02-10 15.53
  Yttrande över förutsättningarna för inrättande av huvudområdet högskolepedagogik och inrättande av en magisterexamen i högskolepedagogik vid Mälardalens högskola.
  Lärarnas Riksförbund gör bedömningen att det finns behov av ett högskolepedagogiskt program.
  Läs mer
 • 2016-02-10 14.34
  Yttrande över remiss av departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian och presenterar ett antal ställningstaganden.
  Läs mer
 • 2016-02-09 13.41
  Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitetet och högskolor, SOU 2015:92
  Förbundet anser att flera av förslagen, till exempel om en tydligare linjestyrning, hotar den tradition av kollegialt styre, akademisk frihet och professionellt inflytande som präglat svenska universitet och högskolor. Detsamma gäller förslaget om sekretess kring rektorstillsättningar.
  Läs mer
 • 2016-02-08 13.31
  Yttrande över betänkandet Välja yrke, SOU 2015:97
  Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolan och dess yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesutbildningarnas status och kvalitet.
  Läs mer
 • 2016-01-29 16.18
  Yttrande över betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor, SOU 2016:9
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remissen.
  Läs mer
 • 2016-01-29 16.07
  Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker under vissa förutsättningar den föreslagna utökningen av undervisningstiden för matematikämnet i grundskolan och motsvarande skolformer.
  Läs mer
 • 2016-01-29 16.04
  Yttrande över Betänkandet mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
  Lärarnas Riksförbund instämmer i att det bör införas obligatorisk skolstart vid sex års ålder, att det bör införas en förlängd skolplikt med högst ett läsår inom ramen för grundskolan och att det bör vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda lovskola för elever i grundskolan.
  Läs mer
 • 2016-01-29 15.57
  Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men kan se brister som måste beaktas.
  Läs mer
 • 2016-01-18 14.27
  Yttrande över promemorian Slopad jämställdhetsbonus
  Lärarnas riksförbund tillstyrker förslaget att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016.
  Läs mer
 • 2016-01-18 09.24
  Yttrande över förslag till föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen SeQF
  Läs mer
 • 2016-01-07 14.20
  Yttrande Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i remissen men anser att de måste bli mer konkreta för att verkligen kunna få en faktisk påverkan på jämställdheten. Detta gäller alla förslag som presenteras men i synnerhet delmål 3. Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en jämställd utbildning ska finnas med som ett eget delmål men att det måste bli mer specifikt. Därför anser förbundet att förslaget ska remitteras för vidare beredning.
  Läs mer
 • 2015-12-21 11.46
  Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
  Lärarnas Riksförbund välkomnar att staten genomför en satsning på höjda lärarlöner. Det är långt kvar till att lärares löner är i nivå med jämförbara grupper, men denna satsning är ett steg på vägen.
  Läs mer
 • 2015-12-03 11.18
  Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet, SOU 2015:56
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredarens förslag och ställer sig bakom att inte förorda ett sammanfattande mått gällande livskvalitet.
  Läs mer
 • 2015-12-01 11.38
  Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.
  Läs mer
 • 2015-11-30 12.00
  Skolverkets förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever
  Lärarnas Riksförbund är positivt till förändringarna i skollagen, men tycker att det är oerhört viktigt att den nödvändiga kompetensutvecklingen är finansierad fullt ut.
  Läs mer
 • 2015-11-30 11.28
  Research quality evaluation in Sweden - FOKUS rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor
  Lärarnas Riksförbund anser att många av de mål som Vetenskapsrådet anser sig kunna uppnå med det nya systemet är eftersträvansvärda, men att modellen både är för krånglig och dyr.
  Läs mer
 • 2015-11-24 12.00
  Förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse
  Yttrande över förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse inom ämnena svenska och svenska som andra språk i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan.
  Läs mer
 • 2015-11-13 15.22
  Förslag inom socialförsäkringen
  Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan. Förslaget innebär också att ISF får hantera enskilda klagomål.
  Läs mer
 • 2015-11-09 17.41
  Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
  Förbundet ser positivt på förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Förbundet anser att de förtydliganden som det nya förslaget innebär kommer att leda till en mer likvärdig och tydligare arbetsprocess vilket leder till bättre förutsättningar för att få ungdomar att återgå till utbildningen.
  Läs mer
 • 2015-11-06 17.46
  En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskap
  Förbundet tillstyrker promemorians förslag
  Läs mer
 • 2015-11-06 15.21
  Yttrande över betänkandet Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Lärosäten måste i samverkan med skolhuvudmännen erbjuda en systematisk, strategisk, kompetensutveckling för lärare. Examensrätterna för ämneslärarutbildningen behöver ses över så att dimensionering av antalet studenter i respektive ämne blir möjlig.
  Läs mer
 • 2015-11-04 15.18
  En kommunallag för framtiden
  Utgångspunkten för den totalöversyn av kommunallagen som ägt rum är en ramlag som utgår från ett medborgarperspektiv. Denna utgångspunkt bejakas till fullo av Lärarnas Riksförbund.
  Läs mer
 • 2015-11-02 15.44
  Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler
  Lärarnas Riksförbund välkomnar Boverkets förslag till föreskrifter och ser positivt på de krav och formulär som föreslås användas samt att huvudmannen avkrävs dokumentation över elevskyddsombudens delaktighet.
  Läs mer
 • 2015-11-02 15.23
  Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter
  Läs mer
 • 2015-11-02 14.43
  Förslag till föreskrifter om nationella prov
  Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare 2016/2017.
  Läs mer
 • 2015-10-26 16.21
  Yttrande över förslagen i SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet
  Förbundet tillstyrker samtliga förslag.
  Läs mer
 • 2015-10-26 16.12
  Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
  Förbundet ställer sig positivt till förslaget att införa en förstärkt utbildningsgaranti för elever i fristående gymnasieskolor samt till precisering av nuvarande bestämmelser om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman.
  Läs mer
 • 2015-10-14 14.27
  Förbundet anser att övergången mellan olika skolformer ställer höga krav på överlämningen mellan ansvarig personal och vill därför i stor utsträckning bejaka Skolverkets förslag för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den aktör som lämnar över och den aktör som tar vid ansvaret för enskild elev.
  Läs mer
 • 2015-10-01 11.38
  Betänkandet Rektorn och styrkedjan
  De synpunkter som härmed avlämnas ligger i linje med förbundets övergripande målsättning – en nationell kunskapsskola.
  Läs mer
 • 2015-10-01 11.30
  Statligt stöd till civila samhället
  Förbundet har tagit ställning till förordningarna: statsbidrag till organisationer som företräder homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet och uttryck, statsbidrag för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt statsbidraget för avhopparverksamheten Exit.
  Läs mer
 • 2015-09-25 10.20
  Försöksverksamhet med lämplighetsprövning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag.
  Läs mer
 • 2015-09-25 10.01
  Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
  Förbundet instämmer i bedömningen att dagens system med mottagandet av nyanlända inte är långsiktigt hållbart då allt fler flyktingar beviljas uppehållstillstånd i Sverige.
  Läs mer
 • 2015-09-25 10.00
  Mer trygghet och bättre försäkring
  Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukar möjligheterna till visstidsanställningar.

  Läs mer
 • 2015-09-21 09.14
  Skapa tilltro, SOU 2015:46
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslagen att ge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan. Förslaget innebär en demokrati- och offentlighetsvinst som Lärarnas Riksförbund välkomnar.
  Läs mer
 • 2015-08-04 14.00
  Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
  Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukar möjligheterna till visstidsanställningar.

  Läs mer
 • 2015-07-02 09.55
  En fungerande matchningsprocess mellan arbetstagare och arbetsgivare har blivit allt viktigare för en välfungerande arbetsmarknad. 

  Läs mer
 • 2015-07-02 08.45
  För kvalitet – Med gemensamt ansvar
  För närvarande finns en osäkerhet hos Försäkringskassans handläggare om när en försäkringsmedicinsk utredning bör ske och hur den ska tolkas. Dessutom saknas ofta kunskap kring nyttan av de försäkringsmedicinska utredningarna, då forskning saknas på detta område.
  Läs mer
 • 2015-06-30 14.09
  Moderniserad studiehjälp
  Förbundet ställer sig positivt till den föreslagna struktureringen av studiehjälp som innebär att studiebidraget renodlas till enbart ett utbildningspolitiskt stöd utan familjepolitiska tillägg och att det i stället inrättas ett nytt bidrag till gymnasieelever från ekonomiskt svaga familjer samt till gymnasieelever som har barn.
  Läs mer
 • 2015-06-30 14.08
  Lärarnas Riksförbund bedömer att arbetsgruppens förslag att begränsningen av förmånstiden med sjukpenning på fortsättningsnivån till 550 dagar ska avskaffas, är bra.
  Läs mer
 • 2015-06-02 10.38
  Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
  Förbundet ser mycket positivt på hur principer och formuleringar samordnats mellan Universitets- och högskolrådet och Skolverket. Detta ger goda förutsättningar för en rättssäker hantering av blivande yrkeslärare vid ansökan om lärarlegitimation.
  Läs mer
 • 2015-06-01 10.55
  Förslag på ändring i föreskrifter i gymnasiesärskolan
  Lärarnas Riksförbund rekommenderar samtliga föreslagna ändringar.
  Läs mer
 • 2015-05-25 10.17
  Krav på privata aktörer i välfärden
  Förbundet rekommenderar samtliga förslag i remissen rörande skolväsendet. Däremot anser Lärarnas Riksförbund att de krav på de privata aktörerna som presenteras är långt ifrån tillräckliga.
  Läs mer
 • 2015-05-18 16.30
  Hantering och genomförande av nationella prov
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2015-05-18 10.12
  Yttrande över remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om dansarutbildningen
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12, 2011:14, 2011:15, 2011:16 och 2011:17) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen, om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan, om kurser för yrkesdansarutbildningen, om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning och om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik i yrkesdansarutbildningen.
  Läs mer
 • 2015-05-06 14.24
  Yttrande över Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning
  Lärarnas Riksförbund bedömer att förslagen inte kommer att rätta till den bristande attraktiviteten i inriktningen mot årskurserna 7–9. Därför avstyrker vi förslagen.
  Läs mer
 • 2015-04-15 14.11
  Lärarnas Riksförbund är positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätt för olika utbildningar uppfylls.
  Läs mer
 • 2015-04-15 13.56
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslagen i rubricerad promemoria.

  Läs mer
 • 2015-03-24 14.49
  Remissvar: Konsekvensutredning om föreskrifter för elevmedverkan genom elevskyddsombud
  Skolverket anser att deras föreskrifter från 2004 om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud, behöver uppdateras. Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig gällande detta förslag till föreskrifter.

  Läs mer
 • 2015-03-24 14.38
  Remissvar: Poängplan och ämnesplan i ett fjärde tekniskt år i gymnasiet

  Yttrande över remiss av förslag på:Föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolanFöreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet och föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner
  Läs mer
 • 2015-03-24 11.57
  Yttrande över förslag till en jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
  Lärarnas Riksförbud har givits möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets promemoria Ds 2015:6, i vilken beräkningsförändringar för balanstalet samt ett tillämpande av ett mer aktuellt inkomstindex föreslås.
  Läs mer
 • 2015-03-24 11.42
  Yttrande över promemorian ”ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern”, Ds 2015:8
  Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens ambition att ytterligare stärka arbetet för jämställdhet mellan könen, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet. Lärarnas Riksförbund anser dock att utredningens ambition är för lågt ställd.
  Läs mer
 • 2015-03-02 16.31
  Synpunkter på delning av förordning: Nationella prov i årskurs 6
  Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på tidigare förslag. Av detta framgår att förbundet inte alls delar uppfattningen att förslaget inte behöver föregås av en konsekvensutredning.
  Läs mer
 • 2015-02-24 16.26
  Synpunkter på delning av förordning om nationella prov i grundskolan
  Lärarnas Riksförbund har ombetts inkomma med synpunkter på rubricerad delning av förordning.
  Läs mer
 • 2015-02-23 15.34
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2015-02-20 10.12
  Yttrande över förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
  Läs mer
 • 2015-02-04 15.28
  Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig om innehållet i betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen.
  Läs mer
 • 2015-01-19 08.35
  Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning
  Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning. Förbundet yttrar sig enbart om de delar av betänkandet som kan få betydelse för skolväsendet.
  Läs mer
 • 2014-12-09 09.47
  En förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas maximalt är att de får minst den undervisningstid de har rätt till, och att rätt utbildade lärare bedriver undervisningen. Av den anledningen har Lärarnas Riksförbund länge hävdat för att grundskolans timplan ska stadieindelas.

  Läs mer
 • 2014-12-01 13.46
  Vissa skollagsfrågor del 2
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

  Läs mer
 • 2014-11-14 17.12
  Redovisning av uppdrag
  att ta fram förslag till stadieindelad timplan
  för grundskolan

  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2014-11-05 18.33
  Internationella skolor
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.
  Läs mer
 • 2014-11-04 17.25
  En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet
  (U 2014:C)

  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet delar utredningens inriktning om att ytterligare insatser behöver göras i grundskolan för att öka förutsättningarna för alla elever att inhämta basfärdigheterna, och på så vis klara grundskolan som helhet.
  Läs mer
 • 2014-11-04 16.33
  Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
  Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och har följande synpunkter som särskilt tar sikte på lärares arbetssituation.
  Läs mer
 • 2014-10-01 15.19
  Yttrande över betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande.
  Läs mer
 • 2014-09-30 14.14
  Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
  Läs mer
 • 2014-09-30 11.30
  Ändringar i föreskrifter rörande yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt behörighet för undervisning
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag.
  Läs mer
 • 2014-09-26 11.24
  Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.
  Läs mer
 • 2014-09-23 11.40
  En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Förbundet tar bara ställning till de delar som berör grund- och gymnasieskolan samt motsvarande vuxen- och särskoleformer.
  Läs mer
 • 2014-09-23 10.20
  Yttrande över betänkandet Visselblåsare — Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande.
  Läs mer
 • 2014-09-22 11.32
  Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria.
  Läs mer
 • 2014-09-22 10.00
  Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst — en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Remissvaret inleds med en sammanfattning av förbundets synpunkter, därefter lämnas specifika kommentarer till betänkandets olika delar. Remissvaret behandlar endast betänkandets femte kapitel, Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning .
  Läs mer
 • 2014-09-12 11.18
  Examenspremier till vissa lärare

  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget men anser att det bör vara en tjänstgöringsskyldighet kopplad till examenspremien.

  Läs mer
 • 2014-09-09 15.00
  Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad
  remiss (SOU 2014:41).

  Läs mer
 • 2014-09-03 09.00
  Utvärdering för utveckling — om utvärdering av skolpolitiska reformer
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2014-08-21 09.19
  Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet  — ett samlat genomförande (SOU 2014:19)
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning.
  Läs mer
 • 2014-08-19 09.25
  Yttrande över promemorian Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
  Läs mer
 • 2014-06-19 10.51
  Utbildning för elever i samhällsvård, sjukhusundervisning och fjärrundervisning
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet uppehåller sig i detta remissvar endast vid det som handlar om fjärrundervisning. I övrigt har förbundet inget att erinra.
  Läs mer
 • 2014-06-10 09.36
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter.

  Läs mer
 • 2014-05-12 15.29
  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2014-05-07 12.00
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget avseende allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet och vill anföra följande synpunkter.
  Läs mer
 • 2014-04-29 14.37
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad förslagspromemoria.
  Läs mer
 • 2014-04-29 09.00
  Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande (SOU 2013:79).
  Läs mer
 • 2014-04-11 10.00
  Fler betygssteg inom verksamhetsförlagd del

  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att att yttra sig över förordningsändring gällande fler betygssystem i verksamhetsförlagd kurs inom lärarutbildningen.
  Läs mer
 • 2014-04-07 12.08
  Introduktionsperiod och legitimation för lärare/förskollärare

  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare.

  Läs mer
 • 2014-04-04 12.00
  Förslag till ändringar i ämnet hälsa

  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i ämnet hälsa mm.

  Läs mer
 • 2014-03-24 12.00
  Skolverkets förslag till föreskriftsförändringar för diverse gymnasieprogram
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2014-03-24 09.00
  Skolverkets föreskrifter om betygskatalog i vuxenutbildningen
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (dnr 6.1.2-2014:296-298).
  Läs mer
 • 2014-03-05 09.00
  Svenska för invandrare — valfrihet, flexibilitet och individanpassning
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:76).
  Läs mer
 • 2014-01-31 15.58
  Unga som varken arbetar eller studerar
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:74)
  Läs mer
 • 2014-01-31 15.55
  Vissa skollagsfrågor del 1
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad remisspromemoria.
  Läs mer
 • 2014-01-31 15.54
  Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat ändringsförslag.
  Läs mer
 • 2014-01-14 14.26
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Lättläst (SOU2013:58).
  Läs mer
 • 2014-01-13 15.19
  Lärarnas Riksförbund har tagit del av förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter 2011:35, 36 och 37. Förbundet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna.
  Läs mer
 • 2014-01-10 15.10
  Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet ”Ändring i lagen (2208:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete”.
  Läs mer
 • 2014-01-08 14.56
  Lärarnas Riksförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga, Dnr 17906/2013.
  Läs mer
 • 2013-12-20 11.24
  Nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor

  Synpunkter på Nordiska Rådets medlemsförslag A 1608/medborgare om upprättande av en nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor, baserat på lärares och pedagogers aktiva arbete med likabehandling och jämställdhet
  Läs mer
 • 2013-12-09 08.09
  Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet — behörighetskrav för rektorer och förskolechefer
  Lärarnas Riksförbund välkomnar Skolinspektionens promemoria som ger handledning om hur tolkningen av skollagens bestämmelser kring pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet bör gå till. 
  Läs mer
 • 2013-11-25 11.16
  Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag
  Läs mer
 • 2013-11-18 13.59
  Synpunkter på remissen Friskolorna i samhället
  Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som friskolekommitténs förslag vill lösa.
  Läs mer
 • 2013-11-11 10.51
  Revidering av allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning
  Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets remiss Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning.
  Läs mer
 • 2013-11-11 10.10
  Revidering av allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning
  Lärarnas Riksförbund anser att krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan.
  Läs mer
 • 2013-11-07 11.44
  Revidering av föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
  Förbundet anser att Skolverkets förslag till förändring av föreskriften i huvudsak är bra.
  Läs mer
 • 2013-11-06 13.39
  Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2013-11-05 14.05
  Förlag till ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation
  Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna i Skolverkets förslag.
  Läs mer
 • 2013-11-04 15.19
  Arbetsmiljöverket — Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter
  Sanktionsutredningen (SOU 2011:57) har uppmärksammat ett behov av effektivare sanktioner inom arbetsmiljöområdet. Riksdagen har beslutat, att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner.
  Läs mer
 • 2013-11-04 11.22
  Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
  Lärarnas Riksförbund ser en vinst i att de som deltar i den gymnasiala lärlingsutbildningen uppmuntras att delta även i det sociala livet på arbetsplatsen.
  Läs mer
 • 2013-11-04 11.19
  Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända
  Förbundet bejakar förslaget om krav för nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete.
  Läs mer
 • 2013-11-04 11.01
  Högskolestiftelser — en ny verksamhetsform
  Förbundet avvisar förslaget om införande av en ny särskild stiftelseform för högskolor.
  Läs mer
 • 2013-11-04 10.52
  Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
  Förbundet delar utredningens bedömning att ett permanent fjärde tekniskt år bör ges som en fristående utbildning från det tekniska programmet.
  Läs mer
 • 2013-10-31 13.43
  Skolverkets remiss allmänna råd för utvecklingssamtalet
  Lärarnas Riksförbund har två synpunkter på Skolverkets remiss allmänna råd med kommentarer för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Läs mer
 • 2013-10-22 10.54
  SIS - svensk standard 11425 Arbetsmiljöindikatorer
  Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetsmiljöarbetet ska uppnå positiva resultat, behövs systematik och rutiner.
  Läs mer
 • 2013-10-08 10.24
  En ny ungdomspolitik
  Lärarnas Riksförbund har vid en genomgång av utredningen kunnat konstatera att den inte alls berör den roll skolan spelar för att forma ungdomarna
  Läs mer
 • 2013-10-07 16.41
  Tid för undervisning, Ds 2013:50
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker inriktningen i de förslag som presenteras i remisspromemorian. Det är viktigt att en omfördelning av tid och energi görs till förmån för att öka kvaliteten i undervisningen och på faktiska stödinsatser, på bekostnad av mängden dokumentation.
  Läs mer
 • 2013-09-26 14.12
  Privata utförare — Kontroll och insyn (SOU 2013:53)
  Delbetänkandet belyser på ett utmärkt sätt den problematik som utvecklats runt privata utförare och behovet av kontroll och insyn inom ramen för Utredningen om en kommunallag för framtiden.
  Läs mer
 • 2013-09-25 16.26
  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (SOU 2013:20)
  Lärarnas Riksförbund anser att utredningen lämnar många bra förslag för utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå.
  Läs mer
 • 2013-09-23 15.11
  Yttrande över förslag om dialog avseende rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer
  Lärarnas Riksförbund anser inte att den beskrivning av tillvägagångssätt som beskrivs i departementsförslaget kan kallas för en modell då det inte ställs några krav på vilka utgångspunkter som ska gälla för de fattade besluten.
  Läs mer
 • 2013-09-23 15.06
  Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)
  Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2013-09-17 06.36
  Arbetsmiljöverkets rapportsvar gällande bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG och över 20 andra arbetsmiljödirektiv
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad rapport. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige utvecklas ständigt. Även Arbetarskydds-styrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter ses över och revideras. Omvärldsanalys är nödvändig och som en av parterna på arbetsmarknaden deltar vi aktivt i detta arbete.
  Läs mer
 • 2013-09-16 14.23
  Synpunkter på föreslagna förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet
  Lärarnas Riksförbund har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag.Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak Skolverkets förslag till förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet.
  Läs mer
 • 2013-08-30 15.28
  Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Pensionsåldersutredningen, SOU 2013:25.
  Läs mer
 • 2013-08-29 16.16
  Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på promemorian Vägval för premiepensionen.
  Läs mer
 • 2013-08-26 15.16
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
  Läs mer
 • 2013-08-12 15.49
  Yttrande över förslag till försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående remisspromemoria och förslag till förordning.
  Läs mer
 • 2013-08-12 15.34
  Synpunkter på Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet är överlag positiv till det förslag som tecknas i utbildningsdepartementets promemoria.
  Läs mer
 • 2013-07-04 15.25
  Skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete
  Lärarnas Riksförbund anser det vara motiverat att införa ett särskilt SGI-skydd kopplat till deltagande i korttidsarbete.
  Läs mer
 • 2013-07-04 15.19
  Med rätt att delta — nyanlända kvinnor och anhörig-invandrare på arbetsmarknaden
  (SOU 2012:69)

  Utredningens förslag syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare. Bland annat gör utredningen bedömningen att etableringsplanerna i betydligt större utsträckning än idag bör omfatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen.
  Läs mer
 • 2013-06-28 13.27
  Tid för undervisning — lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker att kravet på skriftlig individuell utvecklingsplan för årskurserna 6-9 bör avskaffas och att skriftlig individuell utvecklingsplan för årskurserna 1-5 bör ges en gång per läsår.
  Läs mer
 • 2013-06-14 11.43
  Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
  Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Dessa föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
  Läs mer
 • 2013-05-17 14.38
  Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
  Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet och de förslag som berör skolan.
  Läs mer
 • 2013-05-17 12.56
  Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Förbundet bejakar införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande.
  Läs mer
 • 2013-05-14 11.55
  Utbildning för nyanlända elever — mottagande och skolgång
  Integreringen av nyanlända är en av de största utmaningarna för såväl skolan som samhället generellt. Av den anledningen är regeringens remisspromemoria välkommen.
  Läs mer
 • 2013-04-29 14.31
  Synpunkter på remissen Skolverkets förslag till nya allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
  Lärarnas Riksförbunds generella hållning är att det förslag Skolverket utarbetat håller mycket hög kvalitet och därmed bidrar till att rutinerna kring mottagandet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan blir mer enhetliga, trots den komplexitet som omgärdar hela processen kring mottagandet i dessa skolformer.
  Läs mer
 • 2013-04-18 16.33
  Yttrande över ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian.
  Läs mer
 • 2013-04-16 14.21
  Yttrande över förslag avseende vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remisspromemoria.
  Läs mer
 • 2013-04-15 15.53
  Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen

  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter.
  Läs mer
 • 2013-04-15 15.47
  Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
  (SOU 2012:76)

  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Lärarnas Riksförbund anser att barn och ungdomar som har blivit placerade i olika former av samhällsvård måste få utbildning av allra högsta kvalitet. Det är av central betydelse för deras möjligheter att ta sig vidare in i vuxenlivet.

  Läs mer
 • 2013-04-09 17.00
  Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet med mera
  Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag som främst innebär regelförändringar inom socialförsäkringsområdet
  Läs mer
 • 2013-02-28 16.28
  Läsandets kultur — slutbetänkande av Litteraturutredningen
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på remissen Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen. Förbundet begränsar sig till att lämna kommentarer och komma med förslag kring de delar som berör skolan.
  Läs mer
 • 2013-01-14 10.23
  Statligt stöd vid korttidsarbete
  Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:15)
  Läs mer
 • 2013-01-14 10.18
  Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
  Lärarnas Riksförbunds yttrande över promemorian Genomförande av EUs direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45)
  Läs mer
 • 2013-01-09 15.44
  Tvister i samband med uppsägning
  Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Uppsägningstvister: En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)
  Läs mer
 • 2013-01-08 14.36
  Statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare
  Synpunkter på Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare
  Läs mer
 • 2013-01-08 14.21
  Nya villkor för public service
  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remissen "Nya villkor för public service (SOU 2012:59)". Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet som har betydelse för det svenska utbildningsväsendet.
  Läs mer
 • 2012-12-14 15.47
  Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på regeringens remiss Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet
  Läs mer
 • 2012-12-10 15.32
  Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remiss av allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
  Läs mer
 • 2012-11-28 15.13
  Ämnes- och ämnesområdesplaner i gymnasiesärskolan
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om Skolverkets förslag till nya ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan.
  Läs mer
 • 2012-11-19 09.28
  Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen.
  Läs mer
 • 2012-11-14 12.04
  Harmoniserat inkomstbegrepp
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Yttrande över delbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Harmoniserat inkomstbegrepp" (SOU 2012:47).
  Läs mer
 • 2012-11-06 09.29
  Föreskrifter om nationella prov
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt SFI 2013/2014
  Läs mer
 • 2012-11-05 12.44
  Synpunkter på förslag till förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval.
  Läs mer
 • 2012-10-12 12.42
  Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalsskolan
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan.
  Läs mer
 • 2012-10-12 12.33
  Utökad undervisningstid i matematik
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om utökad undervisningstid i matematik.
  Läs mer
 • 2012-09-19 10.33
  Förstärkt skydd vid visstidsanställning
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
  Läs mer
 • 2012-09-19 10.33
  Gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning
  Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning.
  Läs mer
 • 2012-08-21 13.21
  Längre liv — längre arbetsliv
  Förbundets sammanfattande synpunkter på delbetänkande av pensionsåldersutredningen
  Läs mer
 • 2012-08-21 13.05
  Ny bibliotekslag
  Endast de delar som berör skolbiblioteken kommer att kommenteras i detta remissvar.
  Läs mer
 • 2012-08-13 12.57
  Bättre villkor för personer med aktivitetsersättning
  Det är av mycket stor vikt att tillskapa ytterligare incitament för denna mycket utsatta grupp unga människor, för att stärka deras möjligheter att finna gångbara vägar in i arbetslivet
  Läs mer
 • 2012-07-09 10.17
  Systematiskt kvalitetsarbete bör utgå från Skollagen
  Det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i Skollagen. Det menar Lärarnas Riksförbunds i synpunkterna på förslaget avseende Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet.
  Läs mer
 • 2012-06-11 11.29
  Utbildningsdepartementet driver en försiktig linje gällande doktoranders studiesociala villkor
  Utbildningsdepartementet borde ta tillfället i akt och presentera ett förslag för att uppnå regeringens långsiktiga mål rörande doktoranders studiesociala villkor, det vill säga att helt avskaffa utbildningsbidraget som försörjningsform. Det framkommer i Lärarnas Riksförbunds synpunkter på Utbildningsdepartementets förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor.
  Läs mer
 • 2012-06-11 10.49
  Förändringar i behörighetsregler ger ökat behov av studie- och yrkesvägledning
  Lärarnas Riksförbund riktade stark kritik mot regeringens förslag då förändringar i behörighetsreglerna gjordes i högskoleförordningen. Förslaget till Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval överensstämmer med de beslut som redan fattats, varför Lärarnas Riksförbund inte riktar någon kritik mot Högskoleverkets hantering av frågan.
  Läs mer
 • 2012-05-03 11.28
  Bedömning och betygssättning i gymnasiet
  Lärarnas Riksförbund vill se skarpare skrivelser om bland annat rektors ansvar för rutiner kring betygssättning i och med arbetsplatsförlagt lärande, samt om skolors organisering för likvärdig bedömning och betygssättning.
  Läs mer
 • 2012-04-26 16.06
  Yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
  Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna.
  Läs mer
 • 2012-04-18 10.53
  Social trygghet vid gränsarbete i Norden
  Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet att inom socialförsäkringsutredningen utreda den sociala trygghet som finns vid gränsarbete i Norden.
  Läs mer
 • 2012-04-17 09.11
  Arbetet att främja närvaro och att åtgärda frånvaro i skolan
  Lärarnas Riksförbund anser att varje skola och huvudman måste se till att alla elever verkligen får det minsta garanterade antalet undervisningstimmar i varje ämne. Förbundet anser också att de allmänna råden på ett tydligt sätt bör ta upp frågan om sammanhållen schemaläggning.
  Läs mer
 • 2012-04-10 13.31
  Lärarförsörjningen för nationella minoriteter
  Lärarnas Riksförbund instämmer i behovet att förstärka och koncentrera de akademiska miljöerna för de nationella minoriteterna. Förbundet instämmer därför i förslaget att ge fem olika lärosäten ansvar för varsitt minoritetsspråk. Det framkommer i ett nytt remissvar till Utbildningsdepartementet.
  Läs mer
 • 2012-03-22 12.01
  Regeringen måste ange tydlig tidpunkt för när legitimationen träder i kraft
  Lärarnas Riksförbund kan ställa sig bakom Skolverkets önskemål om uppskjuten legitimationsstart under förutsättning att regeringen tydligt anger vid vilken tidpunkt som lärarlegitimationen respektive förskollärarlegitimationen ska träda i kraft.
  Läs mer
 • 2012-03-21 10.18
  Förslag till ändringar i föreskrifter om lärares behörighet
  Lärarnas Riksförbund tillstryker Skolverkets förslag om ändringar i föreskrifterna om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan, som inte är yrkesämnen.
  Läs mer
 • 2012-03-12 14.30
  Naturvetenskapliga kurser bör finnas kvar i naturbruksprogrammet
  Lärarnas Riksförbund avstyrker Skolverkets förslag att ta bort naturvetenskapliga kurser ur naturbruksprogrammets programfördjupning. Förbundet anser att detta är en allt för genomgripande förändring av naturbruksprogrammets förutsättningar så nära inpå de senaste förändringarna i och med GY2011. Detta framgår i ett remissvar från Lärarnas Riksförbund.
  Läs mer
 • 2012-03-01 15.50
  Tydligare stöd kring skriftliga omdömen krävs
  Mer och tydligare stöd för lärarna behövs när det gäller skriftliga omdömen, vilket är nödvändigt för att säkra likvärdigheten och begränsa lärarnas arbetsbelastning. Detta framkommer i ett remissvar till Skolverket.  
  Läs mer
 • 2012-03-01 15.37
  Skolverkets översyn av kursplaner för viss vuxenutbildning
  Lärarnas Riksförbund stödjer i allt väsentligt Skolverkets förslag till utformning av kursplanerna. Förbundet anser dock att vissa av de avsteg från grundskolans kursplaner som görs i Skolverkets förslag är omotiverade.
  Läs mer
 • 2012-03-01 14.35
  Kunskapskrav för utbildning i SFI
  Lärarnas Riksförbund anser att SFI-lärarna måste erbjudas ämnesfortbildning samt att bedömningsstöd utformas till de nya kursplanerna. Detta framkommer i ett nytt remissvar till Skolverket.
  Läs mer
 • 2012-02-17 09.37
  Utredning av trakasserier och kränkande behandling
  Lärarnas Riksförbund anser inte att utredningsansvaret för trakasserier och kränkande behandling bör delegeras till enskilda lärare. Ansvaret för utredningen ska i första hand ligga på rektor eller annan personal i ledningsfunktion.
  Läs mer
 • 2012-02-17 08.59
  Prestationsbaserad resursfördelning för universitet och högskolor
  Lärarnas Riksförbund anser att det i grunden är viktigt att uppmuntra och stödja forskning av hög internationell klass och tillstryker därför i huvudsak förslaget till en ny prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.
  Läs mer
 • 2012-02-09 15.33
  Föreskrifter om betygskatalog
  Lärarnas Riksförbund anser att en särskild föreskrift för utdrag ur betygskatalogen i vuxenutbildningen bör utfärdas för att i största möjliga mån underlätta byten av utbildningsort, studieuppehåll och liknande.
  Läs mer
 • 2012-02-08 13.41
  Krav på yrkeskunskaper
  Lärarnas Riksförbund avvisar Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.
  Läs mer
 • 2011-12-28 08.27
  Skolans dokument - insyn och sekretess
  Lärarnas Riksförbund ha beretts tillfälle att yttra sig över utbildningsdepartementets betänkande "Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58). Förbundet välkomnar utredningen men flaggar för fler administrativa uppgifter för lärare och anser att även fristående skolor ska omfattas av bestämmelserna.
  Läs mer
 • 2011-12-13 07.47
  Inga invändningar till förslag kring områdesbehörigheter och meritpoäng
  Lärarnas Riksförbund har inga invändningar på förslaget till föreskrifter för områdesbehörigheter samt om meritpoäng för sökande med äldre betyg, från Högskoleverket.  
  Läs mer
 • 2011-11-16 13.33
  Samisk utbildningspolitik
  Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på det faktum att Sametinget lyfter fram utbildningsfrågorna som ett prioriterat område. Det är viktigt att samiska elever får den utbildning de har rätt till och att den samiska identiteten bejakas i form av språk, kultur och utbildning i stort.
  Läs mer
 • 2011-11-16 13.12
  Behörighet att undervisa i vissa ämnen
  Lärarnas Riksförbund anser att föreliggande förslag är väsentligt mer tydligt och enhetligt än det förslag som tidigare presenterades. Förbundet uppskattar att vårt önskemål om samråd hörsammades och ser att mycket av det som behandlades där har påverkat förslagets utformning.
  Läs mer
 • 2011-10-28 10.36
  Föreskrifter om antagning till gymnasieskolan
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag om tillägg i betygsföreskrifterna i syfte att göra antagningen till gymnasieskolan likvärdig för elever med så kallade blandbetyg.
  Läs mer
 • 2011-10-12 16.20
  En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
  Lärarnas Riksförbund välkomnar betänkandets förslag som främst innebär en effektivisering av arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad.
  Läs mer
 • 2011-10-07 14.56
  Anmälningsskyldighet vid utstationering
  I promemorian redovisas på ett bra sätt de överväganden och behov av att klargöra rättsläget genom en justering av lagtexten.
  Läs mer
 • 2011-09-28 14.44
  Behörighet att undervisa i ämnen som inte är yrkesämnen
  Lärarnas Riksförbund ser stora problem med att besvara förslaget. Det skulle bland annat behövas en djupare diskussion kring vilka ämnen som ska hanteras.
  Läs mer
 • 2011-09-27 11.21
  Uppdrag i fråga om regionala skyddsombud
  Lärarnas Riksförbund välkomnar en standardiserad redovisnings- och fördelningsmodell i enlighet med Arbetsmiljöverkets förslag.
  Läs mer
 • 2011-09-26 13.49
  Studiemedel för gränslös kunskap
  Ett väl fungerande studiemedelssystem är viktigt utifrån såväl individens som samhällets perspektiv. Därför anser Lärarnas Riksförbund att det är positivt att man ser över det svenska studiemedelssystemet för studier utomlands.
  Läs mer
 • 2011-09-26 10.42
  Konst och kulturutbildningar
  Förbundet har inga invändningar mot förslagen.
  Läs mer
 • 2011-09-21 09.37
  Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden
  Betänkandet belyser på ett bra sätt den problematik som finns runt begreppet missförhållanden och vikten av att dessa uppmärksammas och åtgärdas tidigare än i dag.
  Läs mer
 • 2011-08-25 10.38
  Översyn av den kommunala utjämningen
  Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att det görs en översyn av det kommunala utjämningssystemet.
  Läs mer
 • 2011-08-25 09.12
  Med rätt att välja-flexibel utbildning
  Att montera ner specialskolan och överlämna ansvaret för elever i specialskolans målgrupp till kommunerna visade sig vara ett stort misstag.
  Läs mer
 • 2011-08-10 10.29
  Förordningar som avser nationella ämnesprov
  Lärarnas Riksförbund har en i grunden positiv inställning till remissens förslag om ämnesprov i ett av de naturorienterade respektive samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 och 9 per årskull.
  Läs mer
 • 2011-06-23 12.52
  Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering
  Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att en ny uppdaterad yrkesklassificering har tagits fram, men anser att det fortfarande finns brister i förslaget som rör skolområdet.
  Läs mer
 • 2011-05-27 13.47
  Översyn av sjukförsäkringen
  Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att sjukpenning på fortsättningsnivå ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det - utöver gällande kriterier - på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra så.
  Läs mer
 • 2011-05-05 07.49
  Skolverkets samråd kring legitimation
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till föreskrift om ansökan om legitimation.
  Läs mer
 • 2011-05-04 14.47
  Rehabiliteringsrådets slutbetänkande
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker Rehabiliteringsrådets förslag om att också fortsättningsvis låta rehabiliteringsgarantin omfatta personer med ospecifik smärta i rygg, axlar och nacke och/eller medelsvår ångest, depression eller stressyndrom. Detta bland annat med hänsyn till att dessa diagnoser genererar förhållandevis hög sjukfrånvaro.
  Läs mer
 • 2011-04-30 12.32
  Förslag till en nationell referensram
  Lärarnas Riksförbund väljer att endast lämna synpunkter på de delar av förslaget som rör grund- och gymnasieskola samt motsvarande skolformer.
  Läs mer
 • 2011-04-26 16.44
  Legitimation för lärare och förskollärare
  Lärarnas Riksförbund anser att förslaget till allmänna råd avseende introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare i huvudsak är tillfredsställande.
  Läs mer
 • 2011-04-19 15.13
  Flickor, pojkar, individer
  Lärarnas Riksförbund anser att Delegationen för jämställdhet i skolan under sitt arbetes gång har aktualiserat många viktiga frågor kring och aspekter av jämställdhet i svensk skola.
  Läs mer
 • 2011-04-19 13.36
  Riktiga betyg är bättre än höga
  Många av de utbildningspolitiska reformer som genomfördes under 1990-talet innebar försämrade möjligheter för lärarna att genomföra sitt kunskapsuppdrag. Detta är särskilt tydligt just i bedömningsfrågan (betygssättningen). Reformerna ledde till en uppvärdering av skolans sociala uppdrag, på bekostnad av undervisningsuppdraget.
  Läs mer
 • 2011-04-19 13.32
  Vissa frågor som rör fristående skolor
  Lärarnas Riksförbund har länge lyft fram vikten av lika villkor för privata och offentliga huvudmän, både juridiskt och ekonomiskt. Fortfarande gäller olika regler på vissa områden, vilket missgynnar både lärare och elever.
  Läs mer
 • 2011-04-14 12.25
  Gymnasiesärskoleutredningen
  Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag.
  Läs mer
 • 2011-04-14 12.20
  Gymnasiesärskoleutredningen
  Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag.
  Läs mer
 • 2011-04-14 08.54
  Utsatta barn i skolan
  Lärarnas Riksförbund har länge påtalat bristen på likvärdighet när gäller svensk skola - både när det gäller jämförelser mellan elever, skolor och kommuner och jämförelser över tid. Lärarnas Riksförbund finner det därför glädjande att regeringen har tillsatt en utredning för översyn av skolans arbete med utsatta barn.
  Läs mer
 • 2011-04-05 13.08
  Ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning
  Lärarnas Riksförbund anser att förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser vilka konsekvenser olika alternativ kan få, varför förbundet anser att frågan behöver utredas ytterligare.
  Läs mer
 • 2011-04-05 12.13
  Ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning
  Lärarnas Riksförbund anser att förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser vilka konsekvenser olika alternativ kan få, varför förbundet anser att frågan behöver utredas ytterligare.
  Läs mer
 • 2011-03-23 11.15
  Synpunkter på ökad flexibilitet inom studiestödssystemet
  Lärarnas Riksförbund anser att systemet i detta fall absolut bör anpassas till den verklighet studenterna befinner sig i. Det är därför ytterst rimligt att studenter som läser 60 högskolepoäng också får studiemedel motsvarande heltidsstudier.
  Läs mer
 • 2011-03-21 09.25
  Behandling av personuppgifter
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. Det är av stor vikt att inspektionen för socialförsäkringen ges goda möjligheter att hantera personuppgifter så att det främjar effektivitet och underlättar uppföljning.
  Läs mer
 • 2011-03-08 09.55
  Synpunkter på remiss om flexibel skolstart
  Lärarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet med flexibel skolstart. Såväl forskning som beprövad erfarenhet strider mot utredningens förslag, viltet statens utredare också påpekar.
  Läs mer
 • 2011-03-04 14.23
  Skydd av mänskliga rättigheter
  I den nya skollagen har det redan formulerats skrivelser om de mänskliga rättigheterna. Förbundet ser därför inga hinder för att detsamma görs i andra lagar och föreskrifter som reglerar verksamheter där detta kan vara aktuellt.
  Läs mer
 • 2011-03-01 16.06
  Synpunkter på särskild behörighet för utbildning till yrkeslärarexamen
  Lärarnas Riksförbund bedömer att de förkunskapskrav som Högskoleverket föreslår är relevanta och rimliga. Som förbundet påtalat i tidigare remissvar leder kopplingen till den Nationella kvalifikationsreferensramen (NQF) och användandet av kunskapskriterier till största möjliga tydlighet.
  Läs mer
 • 2011-03-01 10.59
  Synpunkter på särskild utbildning i grundskolan i judiska studier
  Att formalisera ämnen som helt inriktar sig på en kultur med en tydlig religiös bakgrund och prägel är enligt Lärarnas Riksförbunds bedömning inte förenligt med grundprincipen att skolan ska vara icke-konfessionell.
  Läs mer
 • 2011-02-22 08.56
  Nya direktivet om föräldraledighet
  I departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44), görs bedömningen att den svenska lagstiftningen redan uppfyller föräldraledighetsdirektivets krav.
  Läs mer
 • 2011-02-15 15.44
  Undantagsbestämmelse vid betygssättning i grundsärskolan
  Lärarnas Riksförbund anser att förslagen i remisspromemorian från departementet riskerar att få så långtgående konsekvenser att de behöver utredas vidare utifrån ett helhetsgrepp om skolformen som sådan.
  Läs mer
 • 2010-12-21 11.25
  Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare
  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot sanktionsutredningens betänkande.
  Läs mer
 • 2010-12-21 11.14
  Distansundervisning för elever bosatta i Sverige
  Lärarnas Riksförbund anser att problematiken kring tillgången på behöriga lärare i modersmål och minoritetsspråk bör utredas för att tillgodose skolundervisning av hög kvalitet för elever med rätt till detta.
  Läs mer
 • 2010-12-21 11.01
  Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv
  För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att förutsättningarna för all form av utbildning i skolväsendet är tydligt klargjorda. Förbundet bejakar därför utredningens uppdrag att klargöra förhållandena kring elever i gymnasial lärlingsutbildning.
  Läs mer
 • 2010-12-16 10.41
  Sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till att det livslånga lärandet uppmuntras, men vill samtidigt framhålla att det är viktigt att såväl de svenska som de utländska gymnasiebetygen värderas så rättvist som möjligt.
  Läs mer
 • 2010-12-09 14.05
  Synpunkter på förslaget till områdesbehörigheter
  Lärarnas Riksförbund anser att förslaget till områdesbehörigheter har sådana brister att ett omarbetat förslag bör skickas ut på remiss till samtliga berörda instanser.
  Läs mer
 • 2010-12-09 13.59
  Synpunkter på betänkandet om romers rätt
  Lärarnas Riksförbund instämmer i att romer fullt ut ska kunna vara delaktiga i det svenska samhällslivet, skolan och arbetslivet. Detta gäller dock för alla minoriteter såväl de nationellt erkända som andra.
  Läs mer
 • 2010-12-06 13.49
  Stärkt skydd mot åldersdiskriminering
  Lärarnas Riksförbund tillstryker utredningens förslag till en utvidgning av skyddet mot åldersdiskriminering till att gälla även de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen som i dag saknar sådant skydd. Lärarnas Riksförbund bejakar även de undantag från förbud mot åldersdiskriminering som utredningen har föreslagit.
  Läs mer
 • 2010-11-18 13.16
  Spetsutbildning inom grundskolan
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker den föreslagna försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan.
  Läs mer
 • 2010-11-18 13.09
  Olovlig frånvaro i skolan
  Lärarnas Riksförbund är positiv till förslaget om olovlig frånvaro i skolan men vill utifrån lärares beprövade erfarenheter problematisera vissa av de antaganden förslaget bygger på.
  Läs mer
 • 2010-11-01 15.52
  Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet
  Lärarnas Riksförbund vill betona vikten av att det fjärde tekniska året får en tydlig yrkesförberedande inriktning. De kurser som det fjärde året består av måste ha en yrkesförberedande relevans ur såväl ett elev- som branschperspektiv.
  Läs mer
 • 2010-10-19 12.47
  Gränslandet mellan sjukdom och arbete
  Lärarnas Riksförbund instämmer i slutbetänkandets förslag att det är viktigt att lyfta fram begreppet "DFA-kedjan" och understryka hur grundläggande den är för sjukförsäkringens medicinska förankring.
  Läs mer
 • 2010-10-12 13.45
  Om information för nyanlända
  Förbundet stödjer förslagets intention, att rätten till samhällsinformation även bör omfatta nyanlända som står utanför flyktingmottagandet och att denna information integreras i en förändrad SFI-undervisning.
  Läs mer
 • 2010-10-12 13.39
  Vändpunkt Sverige — ökat intresse för matematik, naturvetenskap och teknik
  Förbundet framhåller att många av de förslag som framkommer i utredningen berör de flesta ämnesområden i den svenska skolan eller på annat sätt är allmängiltiga för det svenska utbildningssystemet.
  Läs mer
 • 2010-09-03 09.17
  Om ny lag om europeiska företagsråd
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till ny lag om europeiska företagsråd på så sätt som anges i promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet.
  Läs mer
 • 2010-08-25 09.27
  Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m.
  Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att underlätta för den enskilde försäkrade och inte utsätta den enskilde för onödig administration i situationer där tillvaron för den försäkrade är tung nog.
  Läs mer
 • 2010-08-16 09.43
  Om Skolverkets nya ämnesplaner
  Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till nya ämnesplaner, kurser i inriktningar och programfördjupningar.
  Läs mer
 • 2010-07-09 08.40
  Ändring i gymnasieförordningen
  Lärarnas Riksförbund delar regeringens uppfattning att det är bekymmersamt att så få grundskoleelever fullföljer sina studier i moderna språk och välkomnar därför regeringens initiativ till åtgärder.
  Läs mer
 • 2010-07-02 16.29
  Legitimation för lärare och förskollärare
  Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om införande av en legitimation för lärare och förbundet ställer sig bakom det allra mesta i förslaget.
  Läs mer
 • 2010-06-22 08.30
  Betyg från årskurs 6 i grundskolan
  Lärarnas Riksförbund välkomnar huvudförslaget, att betyg ska sättas från och med årskurs 6 i grundskolan.
  Läs mer
 • 2010-06-07 09.36
  Sverige för nyanlända — värden, välfärdsstat, vardagsliv
  Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget.

  Läs mer
 • 2010-06-01 09.31
  Skolgång för alla barn
  Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att vårt och andras krav att rätten till utbildning skulle innefatta alla barn ledde fram till föreliggande betänkande.
  Läs mer
 • 2010-03-10 17.08
  Urval till högskoleutbildning
  Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på Utbildningsdepartementets promemoria, Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön.
  Läs mer
 • 2010-03-02 15.54
  Förslag till ökad akademisk frihet för statliga universitet och högskolor, med mera.
  Lärarnas Riksförbund avstyrker promemorians förslag till förändrad styrning av svenska lärosäten.
  Läs mer
 • 2010-02-02 16.42
  Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan
  Lärarnas Riksförbund anser att helheten i de utredningsförslag som presenteras är positiv för grundskolans utveckling.
  Läs mer
 • 2010-02-02 09.19
  Föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd
  Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget att den som tar emot minderåriga för praktik ska genomföra en undersökning och riskbedömning för att bedöma om arbetsuppgifterna är lämpliga i fysiskt och psykiskt avseende.
  Läs mer
 • 2010-02-02 09.10
  Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag
  Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning med mera.
  Läs mer
 • 2010-01-21 11.12
  Synpunkter för Grundläggande behörighet samt urval
  Lärarnas Riksförbund stöder beslutet om att sökande från dessa utbildningar ska ingå i kvotgrupperna ett och två.

  Läs mer
 • 2010-01-19 18.48
  Examensmål och programstrukturer i arbetet med Gy 2011k
  Enligt det regeringsuppdrag som Skolverket har att arbeta utifrån ska examensmålen styra utbildningen. Målen ska vara tydliga och de ska kunna förstås av elever, föräldrar, arbetsgivare och andra intresserade.
  Läs mer
 • 2010-01-12 18.51
  Allvarlig brottslighet som hinder
  Situationer där en student inte kan godkännas på en kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår och därmed inte kan få ut någon lärarexamen kan i och med detta förebyggas.
  Läs mer
 • 2009-12-18 18.54
  Regional skyddsombudsverksamhet
  Ekonomistyrningsverket har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt och presenterat den regionala skyddsombudsverksamheten samt sina förslag till nya rutiner.
  Läs mer
 • 2009-12-15 19.04
  Särskilda program och behörighet till yrkesprogram
  Den lösning med särskilda program som utbildnings-departementet förslår innehåller enligt förbundet intressanta möjligheter.
  Läs mer
 • 2009-11-05 19.00
  Lag om införande av skollagen
  Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet yttrat sig över Förslag till lag om införande av skollagen.
  Läs mer
 • 2009-10-07 19.07
  Föreskrifter för nationella slutprov för sfi
  Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter för nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare (sfi)
  Läs mer
 • 2009-10-01 19.10
  Den nya skollagen
  Förbundet välkomnar förslaget till ny skollag och anser att det förslag som nu lämnas är väsentligt mycket bättre än såväl nuvarande skollag som det förslag till ny skollag som lämnades av den parlamentariska skollagsberedningen 2002.
  Läs mer
 • 2009-09-23 19.17
  Nationella ämnes- och kursprov
  Lärarnas Riksförbund anser att utgångspunkten för nationella ämnes- och kursprov är att de ska kunna ligga som utgångspunkt för en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas prestationer och därmed kunna leda till en likvärdig nationell betygssättning för alla elever.
  Läs mer
 • 2009-09-23 19.15
  En ny modell för arbetsmiljötillsyn
  Lärarnas Riksförbund välkomnar delbetänkandets ambition, anslag och kompassriktning mot en tillsynsmodell som inte gynnar passiva arbetsgivare som väntar in Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök innan de vidtar nödvändiga åtgärder.
  Läs mer
 • 2009-09-23 19.12
  Rätt till gymnasial vuxenutbildning och särvux
  En lagstadgad rättighet för elever att bli behöriga för högskolestudier anser Lärarnas Riksförbund vara mycket viktig.
  Läs mer
 • 2009-09-06 19.24
  Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet
  Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande om Fristående skolor och enskild förskoleverksamhet. Förbundet väljer att endast beröra de delar som handlar om de fristående skolorna.
  Läs mer
 • 2009-09-06 19.21
  Utredningen av patientens rätt
  Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat yttrande över delbetänkandet av Utredningen av patientens rätt.
  Läs mer
 • 2009-09-04 19.26
  ”Ta klass”, betänkande av Yrkesdansarutredningen
  Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande på Yrkesdansarutredningens betänkande.
  Läs mer
 • 2009-08-18 19.29
  Stärkt stöd för studier
  Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet lämnat yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande.
  Läs mer
 • 2009-08-13 19.32
  Föreskrifter om betygsdokument
  Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på Föreskrifter om betygsdokument i gymnasieskolan och obligatoriska skolan.
  Läs mer
 • 2009-05-28 19.40
  Kulturutredningen
  Lärarnas Riksförbund har till Kulturdepartementet lämnat yttrande över delar i Kulturutredningens betänkande.
  Läs mer
 • 2009-05-28 19.37
  Asylsökande i Sverige
  Lärarnas Riksförbund har till justitiedepartementet lämnat synpunkter på betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige.
  Läs mer
 • 2009-04-28 19.43
  Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet
  Lärarnas Riksförbund har till Högskoleverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.
  Läs mer
 • 2009-04-24 19.46
  Självständiga lärosäten
  Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på autonomiutredningens slutbetänkande, och avstyrker utredarens förslag i dess helhet.
  Läs mer
 • 2009-03-26 19.54
  Långtidsutredningen 2008
  Lärarnas Riksförbund har till finansdepartementet lämnat yttrande på Långtidsutredningens huvudbetänkande. Lärarnas Riksförbund håller i huvudsak med utredningen i dess slutsatser.
  Läs mer
 • 2009-03-24 20.01
  Hållbart förslag till ny lärarutbildning
  Lärarnas Riksförbund är mycket positivt till utredningsförslaget för en ny lärarutbildning. - Vi välkomnar förslaget. Det har länge varit förbundets bestämda uppfattning att det behövs genomgripande förändringar inom lärarutbildningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.
  Läs mer
 • 2009-02-23 20.09
  Betygskatalog i grundskolan och specialskolan
  Lärarnas Riksförbund anser att betygskataloger måste hanteras på ett enhetligt sätt över hela landet och oberoende av huvudman. Därför instämmer förbundet i Skolverkets förslag till föreskrifter för betygskatalog i grundskolan och specialskolan. Dessa förslag är både enkla och klargörande.
  Läs mer
 • 2009-02-23 20.06
  Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning
  Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att allmänna råd om studie- och yrkesvägledning har utarbetats. Vår uppfattning är att tillkomsten av de allmänna råden tyder på att skolans studie- och yrkesvägledning är ett eftersatt område och skolhuvudmännen bör därför ge verksamheten större utrymme utifrån de krav som finns i styrdokumenten.
  Läs mer
 • 2009-02-04 20.11
  Flexibla behörighetskrav
  Lärarnas Riksförbund avvisar förslaget att eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram kan vara godkända i endera i engelska eller matematik.
  Läs mer
 • 2008-12-18 20.16
  Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
  Förbundet tillstyrker i huvudsak de förslag som föreslås i departementets promemoria.
  Läs mer
 • 2008-12-18 20.14
  En utökad betygsrätt
  Lärarnas Riksförbund avvisar samtliga förslag som finns i promemorian.
  Läs mer
 • 2008-11-12 20.27
  Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
  Lärarnas Riksförbund har ställt sig mycket positivt till att spetsutbildningar skapas i fler ämnen än vad som tidigare varit fallet. Att en försöksverksamhet kommer till stånd är bra för att man på så sätt ordentligt kan utvärdera verksamheten innan den permanentas.
  Läs mer
 • 2008-10-20 20.32
  Legitimation och skärpta behörighetsregler
  Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om lärarlegitimation och tydligare behörighetsregler. Införandet av en lärarlegitimation är en nödvändig markering som visar att staten är beredd att ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan. Förbundet bejakar utredningens fokus på kvalitet, förbättrade elevresultat och skolans likvärdighet.
  Läs mer
 • 2008-08-29 20.36
  Framtidsvägen — en reformerad gymnasieskola
  Lärarnas Riksförbund uppfattar utredarens förslag som mycket positivt. Förslaget utgör en gedigen helhet i en välbehövlig reformering av svensk gymnasieskola och förslaget kommer att bidra till en mera likvärdig utbildning för eleverna.
  Läs mer
 • 2008-05-12 20.38
  Bidrag på lika villkor
  Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor.
  Läs mer
 • 2008-05-07 20.42
  Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
  Förbundet stödjer de föreslagna allmänna råden. Det är av största vikt för elevens fortsatta skolgång att introduktionen och den första tiden i den svenska skolan upplevs som positiv.
  Läs mer
 • 2008-05-07 20.40
  Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder
  Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor.
  Läs mer
 • 2008-04-24 20.46
  En ny betygsskala
  Lärarnas Riksförbund stödjer i stort utredningens förslag. Förbundet har sedan länge påtalat behovet av tidigare betyg och betyg i fler steg och har också ett starkt medlemsstöd för detta.
  Läs mer
 • 2008-02-29 20.53
  Resurser för kvalitet
  Lärarnas Riksförbund ställer sig i stort sett positivt till utredarens förslag. Detta gäller såväl de strukturella som de ekonomiska förslagen.
  Läs mer
 • 2008-02-29 20.51
  Kursplaner för lärlingsutbildning
  Lärarnas Riksförbund anser att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kännetecknas av hög kvalitet. Att en stor del av de 2500 gymnasiepoängen satsas för arbetsplatsförlagt lärande är viktigt. Därför är det av vikt att kursplaner inom det arbetsplatsförlagda lärandet preciseras.
  Läs mer
 • 2008-02-29 09.12
  Examensbeskrivning för speciallärarexamen
  Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att regeringen valt att lyssna på den kritik som vi och andra framfört angående den tidigare examensbeskrivningen. För förbundet är det oerhört viktigt att även lärare i grundskolans tidigare år ges möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare.
  Läs mer
 • 2008-01-09 09.17
  Tydligare ledarskap i skolan och förskolan
  Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet yttrat sig över Ds 2007:34, Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till ny rektorsutbildning.
  Läs mer
 • 2007-08-17 09.21
  Skyddet för den personliga integriteten
  Lärarnas Riksförbund överlämnar härmed yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten — Kartläggning och analys (SOU 2007:22).
  Läs mer