Uppdaterad

Jag är behörig, men fick inte arbetet jag sökt. Nu har de anställt en person som inte är klar med sin examen. Vad kan jag göra?

Enligt Skollagen är både kommunala skolor och friskolor skyldiga att anställa behöriga lärare om sådan finns att tillgå. Tillsynen av skollagen sker av Skolinspektionen.

En kommunal tillsättning, som strider mot 2 kap skollagen kan beivras via laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen, tidigare benämnt kommunalbesvär. Detta innebär att en person bosatt i kommunen begär vid förvaltningsrätten att beslut om anställning ska upphävas. Detta ska ske inom tre veckor från det att delegationsbeslutet anmälts till nämnden och detta anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan konstatera att det fattade beslutet saknade laglig grund, men det enskilda anställningsavtalet upphävs däremot inte. Rätten tar heller inte ställning till vem av de sökande som borde ha anställts. Detta gör att den praktiska följden av en laglighetsprövning är svår att bedöma på förhand.

Det finns ingen motsvarighet till kommunallagens bestämmelser för friskolor dock. Istället kan Skolinspektionen om man vid inspektion av en fristående skola upptäcker att tillsättningen av lärare strider mot 9 kap skollagen dra in tillståndet att bedriva verksamheten. Även ”elevpengarna” från kommunen kan komma att dras in. 


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla