Uppdaterad

Jag blev slagen när jag skulle avbryta ett slagsmål på skolan. Ska jag polisanmäla?

När man tar anställning som lärare, omfattas man av så kallad "tillsynsplikt", det vill säga det åligger läraren att vaka över elevernas uppförande och ordning under skoltid. Läraren har en plikt att ingripa på ett omdömesgillt sätt om eleverna uppträder olämpligt. Den plikten följer med anställningsavtalet.

Lärare har inga särskilda befogenheter som följer med anställningen, utan rätten att använda våld bedöms med utgångspunkt från vad som gäller för våldsanvändning för övrigt. Det är de allmänna reglerna om nöd och nödvärn i 24 kap 1 § respektive 4 § i Brottsbalken som är tillämplig även i skolans värld.

Till att börja med ska allt grovt våld som förekommer på en skola ska polisanmälas (precis som i samhället i övrigt). Eftersom det ytterst är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön bör arbetsgivaren stå för anmälan. Om arbetsgivaren av någon anledning inte vill, kan man själv göra anmälan. Om det inte rör sig om grovt våld bör man noga överväga situationen och ta hänsyn till faktorer som elevens ålder, uppsåt, hur mycket våld det rörde sig om och så vidare.

Man kan inte förvänta sig att polisen ska lösa skolans problem med disciplin och våld. De kan ta hand om akuta händelser och hjälpa till med förebyggande arbete. Skolan måste istället ta ett större ansvar för skolans arbetsmiljö för både elever och lärare. Däremot ska man alltid anmäla att man blivit utsatt för våld i en given situation för arbetsgivare och skyddsombud, som sedan kan rapportera till Arbetsmiljöverket.

Om du utsatts för våld på din arbetsplats bör du också få hjälp att komma över de psykiska efterdyningar som de flesta som utsatts för våld känner av. Om du inte erbjuds hjälp per automatik av din arbetsgivare, kan du vända dig till din lokala företrädare för Lärarnas Riksförbund.

Den som utsatts för hot eller våld på arbetet och varit sjukskriven, kan få ersättning för kostnader och inkomstbortfall (karensdag etcetera). Läs mer på mintrygghet.se och kontakta AFA Försäkring.

Läs mer om hot och våld i skolan.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla