Jag hinner inte med allt jag måste göra under min arbetstid. Vad ska jag göra?

Enligt arbetsmiljölagen är din arbetsgivare ansvarig för att arbetsmiljön är god och att du inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren har också en skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna till dina fysiska och psykiska förutsättningar.

Arbetsgivarens ansvar förtydligas i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). I föreskriften betonas att arbetsgivaren ska se till att det råder en balans mellan kraven i arbetet och resurserna som finns tillgängliga.

Mängden arbetsuppgifter måste alltså anpassas så att arbetsbelastningen är acceptabel och ryms inom din arbetstid. Om det trots det uppstår en situation då arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden är arbetsgivaren skyldig att tala om i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras. Boka ett möte med din chef där ni tillsammans försöker hitta lösningar som fungerar för att du ska hinna med dina arbetsuppgifter. Fundera själv innan mötet över vad du vill prioritera upp eller ner.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig i diskussionen med arbetsgivaren. Om problemen gäller flera personer på arbetsplatsen så kan Lärarnas Riksförbund påkalla förhandling med arbetsgivaren eller vidta åtgärder utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser. Lärarnas Riksförbund kan även driva krav på ersättning för övertidsarbete om detta blir aktuellt.