Vad kan jag göra om jag utsätts för mobbning?

Det borde vara självklart att kunna gå till sitt arbete utan att riskera att bli utsatt för mobbning. Så är tyvärr inte fallet för alla. Det är viktigt att andra arbetstagare på en arbetsplats vågar stå upp för den som mobbas och kan säga ifrån. Om ingen gör det kan den mobbade uppleva att arbetskamraterna samtycker med den som mobbar.

Anmäl mobbningen

Den som har blivit utsatt för mobbning kan anmäla detta till arbetsgivaren. Det går också bra att vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen, som i sin tur kan kontakta arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren som mobbar rekommenderar vi att man vänder sig till skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska efter anmälan utreda om det har skett någon mobbning eller kränkande särbehandling. Om det kommer fram att det förekommit mobbning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa den. Det kan tyckas egendomligt att det är arbetsgivaren själv som ska utreda även i de fall det är en chef som anklagas för mobbning, men det är så det svenska regelverket ser ut.

Vid mer komplicerade konflikter kan arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården för att utreda och komma med förslag till förbättringar.

Vad kan Arbetsmiljöverket göra?

Om arbetsgivaren inte agerar, eller om det på annat sätt brister i rutinerna, kan skyddsombudet ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan då kräva att arbetsgivaren ser till att det finns relevanta rutiner på skolan och att dessa följs. Den arbetstagare som anser sig blivit mobbad kan också själv göra en anmälan direkt till Arbetsmiljöverket. Detta kallas för ”arbetstagares anmälan”. Arbetsmiljöverket biträder dock inte någon part i en konflikt på arbetsplatsen eller tar ställning till vem som bär skulden för mobbningen. Däremot kan en arbetstagares anmälan vara en viktig signal till arbetsgivare som inte tar sitt uppdrag på allvar.

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din arbetsplats. Om arbetsgivaren vill ta till arbetsrättsliga åtgärder och till exempel förflytta dig eller överväger uppsägning av personliga skäl bör du omedelbart vända dig till ditt ombud. I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada, och om den som mobbar gjort sig skyldig till lagbrott bör detta polisanmälas

Se även frågan "Vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga mobbning?" »