Uppdaterad

På min skola diskuterar vi om utvecklingssamtalen med eleverna ska ligga på dag- eller kvällstid. Vad gäller?

Lärares reglerade arbetstid, och därmed lärarens olika arbetsuppgifter, ligger i de allra flesta fall på dagtid. Det innebär att huvudregeln är att utvecklingssamtalen genomförs på dagtid. Samtliga utvecklingssamtal ska genomföras inom lärares reglerade arbetstid (för lärare med ferievillkor) om 1 360 timmar.

Om en viss arbetsuppgift svårligen kan genomföras på dagtid – till exempel av praktiska skäl – är det inget som hindrar arbetsgivaren att förlägga en del av lärarens reglerade arbetstid till kvällstid i stället för till dagtid.

För arbete på kvällstid kan ob-ersättning utgå enligt regler i kollektivavtalet. Skulle uppgiften inte rymmas inom ordinarie arbetstid ska övertidsersättning utbetalas.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla