Uppdaterad

Rektor säger att jag måste vara på skolan mellan kl. 8-16 varje dag. Är detta verkligen rätt?

De flesta kommunalt anställda lärare - och många privatanställda - har anställning med ferievillkor, vilket innebär att de har en reglerad arbetstid om 1 360 timmar per verksamhetsår.

Om de 1 360 timmarna fördelas jämnt över de 194 dagar som lärarna tjänstgör, blir det cirka 7 timmar per dag och en genomsnittlig femdagarsvecka omfattar således cirka 35 timmar.

35 timmar per vecka är dock enbart ett genomsnittsvärde och är ingen avtalsmässig reglering. Inget centralt avtal innehåller således någon 35-timmarsvecka.

Den reglerade tiden är alltså den tid som man är skyldig att stå till förfogande för arbetsgivaren. Denna tid förläggs normalt till arbetsplatsen.

Det finns inget i avtalen som hindrar att du som lärare kommer överens med rektor om att förlägga delar av den reglerade tiden till annan plats, till exempel ett arbetsrum i hemmet. Det är ytterst arbetsgivaren som äger frågan.

Det är mycket viktigt att det finns ett schema över din reglerade tid, eftersom det är utlägget av den reglerade tiden i arbetstidsschema, som utgör utgångspunkten för alla diskussioner kring ersättning för övertidsarbete, samt arbete på obekväm arbetstid.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla