Vad är egentligen förtroendearbetstid?

Lärares arbetstid, med ferievillkor, är dels reglerad, dels oreglerad. De avtalsslutande parterna har alltså kommit överens om att lärare har förtroendet att själva förfoga över en del av arbetstiden.

Du ska själv göra en professionell bedömning av vad denna tid ska användas till och hur den ska förläggas i tid och rum. Arbetsgivaren har rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

Den så kallade lojalitetsplikten i anställningsavtalet gäller alltså. Men någon traditionell rätt för arbetsgivaren att ”leda och fördela arbetet” finns inte under förtroendearbetstiden. Du kan alltså inte tas i anspråk för allehanda arbetsuppgifter under denna tid och rektor kan inte begära att du ska föra bok över, eller på annat sätt redovisa, hur förtroendearbetstiden disponeras.

Förtroendearbetstiden kan dock mycket väl vara föremål för diskussion mellan dig och din arbetsgivare, till exempel i samband med att ni talar om din totala arbetssituation.

I ett kommentarmaterial från Sveriges Kommuner och Landsting, och i en bilaga till Almegas friskoleavtal, sägs att förtroendearbetstiden ska användas för till exempel för- och efterarbete, viss kompetensutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter.