Vi har allt för snålt tilltagen tid mellan våra lektioner, och upplever stress kring detta. Är det rimligt med en sådan arbetssituation?

Exempel: En lärare arbetar heltid med tjänsten förlagd till två olika skolor. Det är 20 km mellan de två skolorna. Normal körtid är 20 minuter. Läraren beskriver sina arbetsförhållanden som mycket stressiga, eftersom det vid flera tillfällen i veckoschemat förekommer allt för snålt tilltagen restid mellan de olika skolorna. Även då lektioner är på samma skola förekommer vid byte från en lektion i en klass i ett ämne, att det inte finns någon tid alls innan nästa lektion börjar i en annan klass i ett annat ämne.

Planeringen av tjänstgöringsunderlaget ska medge att läraren har tid på sig att förflytta sig mellan skolor och lektioner.

Hur mycket reglerad tid som behövs kan variera och avgörs med beaktande av vilken undervisning som bedrivs, hur lokalerna ser ut och hur avståndet till den andra skolan är och så vidare.

Tiden ska inte tas från elevernas undervisningstid.