Uppdaterad

Vem får förhandla för LR?

Det korta svaret är ett förtroendevalt ombud eller en anställd tjänsteman.

Förtroendevalda ombud som får förhandla är lokalombud och föreningsombud.

Biträdande lokalombud och biträdande föreningsombud har precis motsvarande förhandlingsrättigheter som de som är valda till lokalombud och föreningsombud och kan förhandla vid lokalombudets eller föreningsombudets förhinder/frånvaro.

Lokalombud får förhandla för lokalavdelningen på arbetsplatsnivå gentemot den lokala arbetsgivaren.

Föreningsombud får förhandla för hela LR-föreningens räkning, inom hela LR-föreningen. Dock finns det begränsning att förtroendevalda ombud inom Lärarnas Riksförbund inte får påkalla förhandling enligt MBL 14 §, central förhandling, och tvisteförhandling enligt MBL § 10, vilket en tjänsteman i form av regionalt placerad ombudsman har rätt att göra. Rätten att teckna kollektivavtal regleras även den i MBL 10 § och den rätten att teckna kollektivavtal ligger på föreningsombud, vilket gör att det inom MBL 10 § är skillnad på vem som får göra vad.

Mandatet att fatta beslut om tolkningsföreträde ligger inom förbundet hos våra förbundsjurister, men i praktiken läggs ett eventuellt tolknings­företräde av våra ombudsmän efter beslut av jurist.

När det gäller utbildning har Föreningsombudet ett ansvar för att se till att LR-föreningens ombud utbildas. Det innebär både att se till att ombuden går FGK, Facklig grundkurs, och även vidare aktualitetsutbildningar efter behov och erbjudande. Det omfattar alltså alla ombud, inte enbart Lokalombud. I vilken utsträckning man utbildat biträdande LO i distrikten ser väldigt olika ut i olika distrikt, men ska man kunna ersätta LO så behöver man ha utbildning och kunskaper med sig på något sätt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla