Uppdaterad

Vad kan jag kräva för förutsättningar för uppdraget att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

Betygsättning är en myndighetsutövning som regleras i skollag, förordningar och föreskrifter och det krävs (med vissa undantag) en av staten utfärdad lärarlegitimation för att få sätta betyg. Det rör sig alltså inte om vilken arbetsuppgift som helst. För att kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som ställs av staten och av arbetsgivaren behöver det finnas tillräckligt med tid avsatt och du behöver få reda på det i god tid inför betygsättning.

Det finns inte angivet konkret i styrdokumenten vad man har rätt till som medbedömare, men det kan bland annat handla om möjlighet till möten med din olegitimerade kollega, att ta del av lektionsplanering, att delta i vissa undervisningsmoment samt att ta del av betygsunderlaget.

Det bör finnas rutiner på skolan för medbedömning så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång behovet uppstår.

Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för att det finns rutiner som gör att det går rätt till. Nya arbetsuppgifter innebär normalt sett att någon annan arbetsuppgift behöver tas bort och att rektorn klargör vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön.

Ibland kan det uppstå situationer där du med kort varsel behöver gå in som medbedömare åt en kollega. Om du då inte hinner med dina ordinarie arbetsuppgifter och behöver utföra arbete utanför ditt ordinarie arbetstids­schema kan det uppstå övertid. Tänk på att din chef måste ha godkänt arbete utanför den ordinarie arbetstiden i förväg för att det ska kunna bli fråga om övertid. Övertidsarbete ersätts enligt reglerna i ditt kollektivavtal.

Kontakta Lärarnas Riksförbunds lokalombud eller skyddsombud på din skola om du har frågor om förhandlingar, arbetsbelastning eller lön.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla