Har jag rätt till lönesamtal och löneutveckling trots att jag är föräldraledig?

Under din föräldraledighet ska du ha lönesamtal och medarbetarsamtal precis som dina kollegor om du så önskar. Du ska också lönesättas efter samma principer som övriga.

Det är inte acceptabelt att föräldralediga lärare får låga löneökningar med motiveringen att de ”inte har medverkat till skolans utveckling” eftersom denna motivering är direkt koppad till själva ledigheten.

Det är inte heller acceptabelt att alla föräldralediga lärare får samma löneökning, det vill säga lönesätts i grupp, om så inte sker även för kollegorna. Istället ska rektor lönesätta läraren efter hur läraren har värderats före sin ledighet.

Om detta inte låter sig göras, till exempel för att läraren är nyexaminerad och endast arbetat kort tid före sin ledighet och/eller ledigheten har varit mycket lång för en viss lärare, kan någon form av schablonisering utifrån den genomsnittliga löneökning eventuellt vara en acceptabel lösning.

Om du anser att du blivit felaktigt hanterad, tag kontakt med ditt ombud på Lärarnas Riksförbund.