Uppdaterad

  1. Betyder krislägesavtalet, som finns inom kommunal sektor, något under coronapandemin?

Inte i nuläget. För att krisläge i avtalets mening ska föreligga ska samtliga fyra kriterier vara uppfyllda: Händelser eller händelseförlopp som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär allvarliga samhällsstörningar
  • Kräver omedelbara insatser
  • Medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten

Krislägesavtalet aktiveras genom att kommunen/regionen konstaterar att krisläge råder. Ett sådant beslut ska enligt avtalet fattas ”i behörig ordning”, vilket torde innebära att det är kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller motsvarande organ som fattar beslutet. Efter detta vänder sig kommunen/regionen till SKR med en beskrivning på vilket sätt situationen har en omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen. Beslut om aktivering fattas sedan av SKRs och Sobonas styrelser. Beslutet meddelas samtliga fackliga organisationer som har tecknat Krisavtalet. För att en anställd ska omfattas av avtalet ska denne ha fått en särskild anvisning från arbetsgivaren.

Avtalet med bilagorna 1 och 2 samt redogörelsetext (kommentarmaterial) hittar du här. Det kan komma att bli smärre justeringar i redogörelsetexten som är under slutligt fastställande, men delarna om bilaga M är helt klara och kommer inte att ändras.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla