Uppdaterad

  1. Vad är överenskommet med olika arbetsgivare angående möjligheter att avstänga anställda från arbetet under coronapandemin?

Avstängning är en åtgärd som bara finns på det kommunala området. Det regleras i 10§ AB. I mom 4 regleras specifikt det som gäller vid smitta. Avstängningen är med lön. Normalt sett ska arbetsgivaren kalla berörd arbetstagarorganisation till överläggning före det att man fattar beslut om avstängning. En överenskommelse har träffats med SKR som gäller fram till och med 31 augusti som innebär att arbetsgivaren inte behöver överlägga före beslut. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren den planerade längden för avstängningen och informera den fackliga organisationen inom fem dagar. Den fackliga organisationen kan begära överläggning inom 7 dagar från det att man fått informationen. Avstängning kan ske med högst 30 dagar i sänder. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att möjligheten till överläggning ska användas restriktivt och endast i syfte att reda ut väsentliga oklarheter. På privat sektor finns inga bestämmelser om avstängning i de avtal vi tecknar. Det innebär att arbetsgivaren behöver ingå överenskommelse om förbud att arbeta på arbetsplatsen och att förhandlingsskyldighet föreligger. Vi har inom Sobonas område träffat en överenskommelse avseende detta som i sak motsvarar den kommunala. I dagsläget finns ingen motsvarande överenskommelse med övriga arbetsgivarorganisationer.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla