Rektor har beslutat följande perioder för planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna: 10 augusti-4 november; 5 november-10 mars; 11 mars-22 juni. Hur kan lärarnas reglerade arbetstid och A-dagar förläggas under perioderna?

Enligt en bestämmelse i avtalet ska planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna omfatta minst tre perioder under verksamhetsåret för att arbetstidsförläggningen ska bli så jämn som möjligt. Varje lärares reglerade arbetstid 1 360 timmar och 194 A-dagar ska läggas ut i ett individuellt arbetstidsschema som fastställs av rektor. Det finns inget i avtalet som hindrar ett utlägg på individbasis. Ett utlägg på individbasis ska eftersträvas, då det bättre motsvarar den flexibilitet som verksamheten fordrar, samt svarar mot den individuella hänsyn en arbetsgivare måste ta gentemot en arbetstagare. Innan fördelningen sker bör man se över det kommande verksamhetsåret och planera in tid och dagar på ett sätt som gynnar den verksamhet som ska genomföras.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)