I vår kommun fick vi fackliga inte vara med i processen kring strategisk kompetensförsörjning. Är det rätt?

Nej, det är inte rätt. Båda parter har ansvar för att det sker i partsgemensam dialog. Det kan exempelvis ske via samverkanssystem, MBL-förhandlingar eller via en partsgemensam arbetsgrupp.
Om arbetet fastnar och någon lokal part begär det så kan centrala parter konsulteras.