Uppdaterad

Omfattas inte fackliga förtroendevalda av reformen?

Jo, det kan de enligt vår bedömning visst göra. Fackliga ombud är inte generellt undantagna från Lärarlönelyftet. Detta är en viktig principfråga för Lärarnas Riksförbund då det påverkar våra möjligheter att rekrytera ombud i framtiden.

Ombuden måste dock leva upp till kriterierna och villkoren i Skolverkets föreskrift. Och där finns inget uttryckligt krav på heltidsarbete som lärare för att omfattas. Men på den tid man arbetar i skolan (det vill säga inte har nedsättning för fackligt arbete) ska enligt Skolverkets riktlinjer minst 75 procent av tiden ägnas åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen (planering, bedömning och dokumentation samt återkoppling). Detta bör enligt vår bedömning även kunna appliceras på förtroendevalda fackliga företrädare med viss nedsättning i arbetstid för fackligt arbete.

Om ett förtroendevalt fackligt ombud får besked om att denne inte kan omfattas på grund av för lite lärartjänstgöring får detta hanteras fall för fall. Vi är, ytterst, beredda att i klara enskilda fall vid behov påkalla tvist till försvar av förtroendevaldas rättsliga ställning.

Med tanke på hur flexibelt systemet är avseende belopp och antal individer bör det gå att komma fram till lösningar som fungerar, men det hänger förstås på att arbetsgivaren är intresserad av att det ska gå att lösa.

Det finns ingen lägsta eller högsta beloppsgräns på individnivå, utan det är genomsnittet (som kan variera mellan 2 500 och 3 500 kronor) som ska stämma med antalet individer och deras respektive tjänstgöringsgrad. En person som arbetar 50 procent kan i princip få vilken summa som helst ur ”potten” för lärarlönelyftet, men om någon får ”mer än den genererar” måste förstås någon annan få ”mindre”. Arbetsgivaren kan skjuta till medel för att kompensera detta förstås.

OBS: Det är arbetsgivaren som ska intyga till Skolverket att de uppsatta riktlinjerna följs.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla